11.02.2015

- РОЗ'ЯСНЕННЯ ЩОДО ДЕКЛАРУВАННЯ ДОХОДІВ ДЕРЖАВНИМИ СЛУЖБОВЦЯМИ

З метою вдосконалення процедури заповнення декларацій про доходи, зобов’язання фінансового характеру та майновий стан державного службовця Міністерством фінансів України наказом від 09.04.2001 №175 затверджено Методичні рекомендації щодо заповнення декларацій державними службовцями та особами уповноваженими на виконання функцій держави. Методичні рекомендації не містять нових правових норм, вони розроблені у відповідності до діючого чинного законодавства. Як правильно заповнити декларацію про доходи, зобов’язання фінансового характеру та майновий стан державного службовця пропоную розглянути в контексті питання-відповідь. • Хто зобов’язаний заповнювати декларацію про доходи? Які строки її подання? Відомості про доходи щодо себе та членів своєї сім’ї зобов’язані подавати особи зі статусом державного службовця. До державних службовців належать особи категорії яких визначені ст. 25 Закону України «Про державну службу», ст. 33 «Про статус народного депутата України». Відповідно до Закону України «Про боротьбу з корупцією» державні службовці зобов’язані щорічно декларувати доходи за місцем служби. Особи, уповноважені на виконання функцій держави, подають декларацію щорічно до 15 квітня, а особи, які претендують на зайняття посади державного службовця, - під час подання заяви про прийом на роботу або про участь у конкурсі на посаду державного службовця. Розділи І, ІІ, ІІІ декларації заповнюють державні службовці всіх категорій, а розділи ІV, V, VІ – лише державні службовці першої та другої категорій (про це зазначено у примітці до декларації). • Порядком ведення особових справ державних службовців в органах виконавчої влади, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 25.05.98 № 731 передбачено зберігання декларації державних службовців в особових справах. В той же час у Методичних рекомендаціях щодо заповнення декларацій відомості, що містяться у декларації є конфіденційною інформацією з обмеженим доступом. Де необхідно зберігати декларації ? Методичними рекомендаціями передбачено, що відомості, що містяться у Декларації, є конфіденційною інформацією (з обмеженим доступом). Організацією, де працює державний службовець (до якої подана Декларація), мають бути вжиті заходи для обмеження доступу до Декларацій, а також встановлена система захисту для недопущення розголошення відомостей, що містяться у Декларації. Постановою Кабінету Міністрів України від 25 травня 1998 року № 731 „Про затвердження Порядку ведення особових справ державних службовців в органах виконавчої влади” передбачено, що особові справи державних службовців є документами для службового користування, які зберігаються у відповідно обладнаному приміщенні. Відповідно до Закону України „Про інформацію” з поняття „інформація з обмеженим доступом” за своїм правовим режимом виділяється підтип „конфіденційна інформація”. Відповідно конфіденційна інформація - це відомості, які знаходяться у володінні, користуванні або розпорядженні окремих фізичних чи юридичних осіб і поширюються за їх бажанням відповідно до передбачених ними умов. Постановою Кабінету Міністрів України від 11 серпня 1995 року № 641 „Про застосування статті 13 Закону України „Про державну службу” передбачено, що Декларації про доходи державних службовців та осіб, які претендують на зайняття посади державного службовця, зберігаються в їхніх особових справах за місцем служби (майбутньої служби) і використовуються під час вирішення питання про прийняття на державну службу, просування по службі або її припинення. 2. Жінка, яка є державним службовцем, не перебуває у шлюбі з чоловіком, але проживають однією сім'єю. Чи потрібно вказувати в декларації відомості про доходи, зобов'язання фінансового характеру та майновий стан чоловіка? Відповідно до пункту 2 статті 3 Сімейного кодексу України сім’ю складають особи, які спільно проживають, пов'язані спільним побутом, мають взаємні права та обов'язки. Пунктом 5 розділу І „Загальні відомості” Методичних рекомендацій визначено, що відомості щодо членів сім’ї, які прописані окремо, але проживають разом на спільній житловій площі та виконують обов'язки із взаємного утримання, враховуються у Декларації. Отже, в Декларації потрібно вказувати відомості про доходи, зобов’язання фінансового характеру та майновий стан чоловіка (жінки), з яким декларант спільно проживає без реєстрації шлюбу. 3. Жінка, яка є державним службовцем, проживає однією сім'єю з одруженими дітьми. Чи потрібно вказувати в декларації відомості про доходи, зобов'язання фінансового характеру та майновий стан одружених дітей? Відповідно до пункту 5 розділу І „Загальні відомості” Методичних рекомендацій визначено, що до членів сімї декларанта належать: чоловік (дружина), батьки та неодружені діти декларанта, які проживають спільно із ним на житловій площі. У разі одруження дітей декларанта відомості щодо отримання ними доходів не враховуються. Отже, в Декларації не потрібно вказувати відомості про доходи, зобов’язання фінансового характеру та майновий стан одружених дітей. • Як заповнити декларацію, якщо декларант, протягом періоду за який здійснюється декларування, змінив прізвище (ім’я)? Відповідно до пункту 1 розділу І „Загальні відомості” Методичних рекомендацій визначено, що у разі якщо протягом періоду, за який здійснюється декларування декларант змінив прізвище (ім’я), у пункті 1 слід зазначити спочатку нове прізвище (ім’я), а у дужках – попереднє прізвище (ім’я). • Як визначити доходи у випадку, коли у звітному періоді декларант офіційно не отримував доходів, а члени сім'ї є безробітними ? Кожному, на кого поширюється дія Законів „Про державну службу” та „Про боротьбу з корупцією”, потрібно своєчасно, до 15 квітня, в установленому порядку подати повні і правдиві відомості про доходи та зобов'язання фінансового характеру. Тобто, у Декларації мають відображатися всі відомості про майно та доходи, у тому числі за кордоном, щодо себе та членів своєї сім’ї. У розділі II Декларації ”Доходи, одержані (нараховані) з джерел в Україні та за її межами за 20__ рік” зазначається сума сукупного, одержаного (нарахованого) у звітному році доходу за місцем основної роботи (служби) декларанта, а також не за місцем основної роботи (служби). У разі відсутності таких доходів, то відповідні графи Декларації прокреслюються. Щодо членів сім’ї декларанта, які є безробітними, то відповідно до статті 7 Закону України „Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття” безробітні мають право на такі види забезпечення (за умови страхування особи на випадок безробіття), як: допомога по безробіттю, допомога по частковому безробіттю, матеріальна допомога у період професійної підготовки, перепідготовки або підвищення кваліфікації безробітного та інші, які виплачуються у встановленому законодавством порядку. Якщо члени сім’ї декларанта отримують вищезазначені доходи, то декларант зобов’язаний вказати їх у пункті 1.2. „Матеріальна допомога” розділу ІІ Декларації. Згідно зі статтею 30 Закону „Про державну службу” неподання або подання державним службовцем неповних чи неправдивих відомостей щодо його доходів, зобов’язань фінансового характеру та майновий стан є підставою для припинення державної служби, а також тягне за собою адміністративну відповідальність згідно з Законом України „Про боротьбу з корупцією”. • Які доходи необхідно відображати в розділі II декларації ”Доходи, одержані (нараховані) з джерел в Україні та за її межами за 20__ рік”, ? У підпункті 1.1. розділу ІІ декларації ”Доходи, одержані (нараховані) з джерел в Україні та за її межами за 20__ рік” зазначається загальна сума сукупного доходу одержаного у звітному році доходу за місцем основної роботи декларанта, а також не за основним місцем роботи. У підпункті 1.2. розділу ІІ декларації ”Доходи, одержані (нараховані) з джерел в Україні та за її межами за 20__ рік” зазначається: • матеріальна допомога, включаючи допомогу, передбачену законодавством. Зокрема, благодійна допомога, пожертвування, безповоротна позика (у грошовій та натуральній формі), у тому числі одержані під час перебування за кордоном або з іноземних держав; • безоплатно отримані чи успадковані у власність квартири, земля, будівлі чи інші споруди, інші основні фонди (бібліотечні), рухоме майно, велика рогата худоба, свині - за договірними цінами, згідно з нотаріально засвідченими документами але не нижчими за звичайні ціни; • подарунки (крім подарунків від членів сім'ї), якщо їх вартість перевищує 5 мінімальних заробітних плат на рік, відображається у сумі такого перевищення. Якщо подарунки отримані у вигляді цінних паперів, вони враховуються за ціною не нижчою за звичайні ціни. Подарунки у вигляді творів мистецтва, історичних цінностей, антикваріату включаються до суми доходів на підставі нотаріально засвідченої копії експертизи щодо визначення вартості подарунків; • вартість безоплатно наданих платних медичних послуг, у тому числі за рахунок цільової благодійної допомоги, яка надається благодійними організаціями на оплату косметичного лікування або протезування, водолікування та геліотерапії, лікування зубів та їх протезування з використання дорогоцінних металів, порцеляни та гальванопластики; штучних запліднень, аборт (за винятком абортів, які проводяться за медичними показаннями), операцій з переміни статі, лікування венеричних захворювань (за винятком лікування СНІДу); послуг санаторно-курортного лікування, крім спеціалізованих санаторіїв, які знаходяться на бюджетному фінансуванні (для лікування туберкульозу); відпочинку, послуг туризму, вартість навчання фізичної особи або членів її сім'ї в навчальних закладах, крім навчання за рахунок бюджетного фінансування, а також суми кредитів, наданих без установлених термінів їх повернення. У підпункті 1.3. зазначаються суми страхового відшкодування і страхові суми, одержані декларантом внаслідок настання страхового випадку за договорами добровільного та обов'язкового страхування, а також суми страхових внесків, сплачених за громадянина іншими особами, крім внесків із обов'язкового державного страхування. У підпункті 1.4. зазначаються доходи, одержані у вигляді авторської винагороди (гонорару). У підпункті 1.5. повідомляється про дохід від продажу більше одного разу на рік власного майна (рухомого та нерухомого), включаючи речі особистого вжитку, вартість яких перевищує 100 мінімальних заробітних плат. У підпункті 1.6. зазначаються доходи від відчуження цінних паперів та корпоративних прав. У підпункті 1.7. записуються відомості про основну і додаткову заробітну плату, премії, надбавки, винагороди, передбачені законодавством. • Як відображати витрати у разі, коли декларант зареєстрований в одному місці, а проживає в орендованому житлі та оплачує комунальні послуги і за наймане житло і за власне ? У пункті 4 розділу ІІІ Декларації „Зобов’язання фінансового характеру, в тому числі за кордоном, за 20__ рік” зазначається фактичний розмір коштів, сплачених декларантом протягом звітного періоду за договорами найму (оренди) будь-якого майна у юридичних чи у фізичних осіб, зокрема плата за користування житлом (квартирна плата) і плата за комунальні послуги згідно з договором найму жилого приміщення в будинках державного і громадського житлового фонду, якщо квартира не приватизована. А у пункті 5 розділу ІІІ Декларації зазначається фактичний розмір коштів, сплачених декларантом протягом звітного періоду юридичним і фізичним особам за зобов'язаннями щодо утримання майна, зазначеного у розділах IV і V, тобто майна, яке знаходиться у приватній власності декларанта (членів його сім’ї). Тобто, у пункті 4 розділу ІІІ декларант зазначає суму плати за договором найму (оренди) майна та платежі за комунальні послуги в орендованому житлі, а в пункті 5 того ж розділу зазначаються всі витрати, що поніс декларант або члени його сім’ї щодо утримання власного майна незалежно від фактичного проживання власників. • Якщо член сім'ї (чоловік, дружина та ін.) відмовляються надавати повну інформацію про свій доход, які дії в цьому випадку декларанта ? Відповідно до статті 13 Закону України „Про державну службу України” та статті 6 Закону України „Про боротьбу з корупцією” державні службовці зобов’язані подавати за місцем служби відомості про доходи, зобов’язання фінансового характеру та майновий стан щодо себе та членів своїх сімей. Інакше, згідно із статтею 9 Закону України „Про боротьбу з корупцією” порушення державним службовцем вимог щодо декларування доходів (неподання або подання неповних чи неправдивих відомостей про доходи та зобов’язання фінансового характеру) тягне за собою адміністративну відповідальність у вигляді штрафу від п’ятнадцяти до двадцяти п’яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а також є підставою для припинення державної служби (стаття 30 Закону України «Про державну службу») або відмови у призначенні на посаду. • Чи є сума кредиту, отриманого декларантом у банку, доходом та в яких пунктах і розділах декларації відображати дану суму та суму, сплачену банку за кредитним договором у звітному періоді ? Згідно із Методичними рекомендаціями у пункті 3 розділу ІІІ Декларації „Зобов’язання фінансового характеру, в тому числі за кордоном, за 20__ рік” повідомляється про сплачені протягом звітного періоду платежі за договорами позики (за одержані декларантом кошти або майно у позику (тимчасове користування)), у тому числі про основну суму позики, а також проценти або фіксовану суму на цю позику, незалежно від того, отримані вони від банківських установ чи від інших юридичних або фізичних осіб. Крім того, у підпункті 1.2 пункту 1 розділу ІІ Декларації „Доходи, одержані (нараховані) з джерел в Україні та за її межами за 20__ рік” зазначаються, зокрема, сума отриманої безповоротної позики (у грошовій та натуральній формах) та суми кредитів, наданих без установлених термінів їх повернення. Таким чином, у графі 2 пункту 3 розділу ІІІ Декларації „Зобов’язання фінансового характеру, в тому числі за кордоном, за 20__ рік” відображається сума всіх позик з установленим терміном повернення, отриманих декларантом та членами його сім’ї у звітному році (вписується окремим рядком), а у графах 3 – 6 зазначаються суми усіх платежів, здійснених ними в рахунок погашення позик, у тому числі основної суми боргу. • Чи вважається доходом відшкодування, яке отримав декларант за постановою суду за матеріальну та моральну шкоду ? З огляду на суто інформаційне значення Декларації з метою запобігання проявів корупції серед державних службовців, існує необхідність декларування надходжень декларанта у грошовій та натуральній формі. Пунктом 1 статті 22 Цивільного кодексу України визначено, що особа, якій завдано збитків у результаті порушення її цивільного права, має право на їх відшкодування. Майнова та моральна шкода відшкодовується грішми, іншим майном або в інший спосіб і носить характер одноразової виплати, якщо інше не встановлено договором або законом. Тобто, відшкодування матеріальної та моральної шкоди є додатковим матеріальним благом фізичної чи юридичної особи, що зазнала відповідних збитків. Отже, суми відшкодувань за матеріальну та моральну шкоду, які отримав декларант за рішенням суду, необхідно вказувати у пункті 1.2 „Матеріальна допомога” розділу ІІ Декларації. • В яких пунктах декларації відображати плату за навчання дітей в навчальних закладах ? Сума коштів, сплачених декларантом на користь закладів освіти для компенсації вартості навчання такого декларанта або члена його сім'ї, по суті відноситься до зобов’язань декларанта. Однак, Декларація про доходи, зобов’язання фінансового характеру та майновий стан державного службовця та особи, яка претендує на зайняття посади державного службовця, щодо себе та членів своєї сім’ї не передбачає декларування таких відомостей. Абзацом 6 підпункту 1.2 розділу ІІ „Доходи, одержані (нараховані) з джерел в Україні та за її межами за 20__ рік” Методичних рекомендацій вказано, що вартість навчання фізичної особи або членів її сім’ї в навчальних закладах, крім навчання за рахунок бюджетного фінансування, відображається у пункті 1.2 „Матеріальна допомога” розділу ІІ Декларації. Сюди відноситься виключно сума, сплачена працедавцем на користь закладів освіти у рахунок компенсації вартості навчання, підготовки чи перепідготовки декларанта або членів його сім’ї. 12. Пункт 5 Розділу III декларації передбачає декларування витрат державного службовця на утримання майна, зазначеного у розділах IV, V. З майна, зазначеного у розділах IV, V декларації, державний службовець, наприклад V категорії посад, утримує квартиру та легковий автомобіль. Що саме розуміється під поняттям «утримання» в даному випадку? Чи підлягають декларуванню в цій графі сплати комунальних платежів державним службовцем? Якщо підлягають, то які саме і яким чином? Чи є необхідність декларувати витрати державного службовця на оплату послуг телефонного зв'язку, наприклад компанії «Укртелеком», до яких входять у тому числі й послуги з користування мережею Інтернет? Декларування яких саме витрат на утримання легкового автомобілю є необхідним в даному випадку - витрати на його технічний огляд у встановленому порядку, поточне технічне обслуговування, податок з транспортних засобів, обов'язкове страхування ? Законом України „Про житлово-комунальні послуги” від 24.06.2004 №1875-IV визначено, що комунальні послуги – це результат господарської діяльності, спрямованої на задоволення потреби фізичної чи юридичної особи у забезпеченні холодною та гарячою водою, водовідведенням, газо - та електропостачанням, опаленням, а також вивезення побутових відходів у порядку, встановленому законодавством. Всі інші платежі за послуги, які створюють додаткові блага для проживання, не відносяться до комунальних послуг і не підлягають декларуванню. До витрат на утримання рухомого майна відносяться членські внески і платежі за зберігання автомобіля у гаражному кооперативі, податок з власників транспортних засобів, страховий внесок за договорами обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів. Такі витрати відображаються у пунктах 4 або 5 розділу ІІІ Декларації, в залежності від підстав набуття транспортного засобу у користування (приватна власність чи оренда). Витрати, пов’язані із добровільним страхуванням цивільної відповідальності власників наземних транспортних засобів відображаються в пункті 1 розділу ІІІ. 13. У якій графі декларації необхідно відображати виплати, які здійснює Ощадбанк України по ощадним книжкам СРСР ? Згідно із Методичними рекомендаціями для заповнення підпункту 1.2 пункту 1 розділу ІІ Декларації „Доходи, одержані (нараховані) з джерел в Україні та за її межами за 20__ рік” у цьому підпункті, крім матеріальної допомоги, також, зокрема, відображається безоплатно отримане чи успадковане рухоме майно. Враховуючи компенсаційний характер цих виплат, вони не є доходом для самих вкладників, проте розглядаються як дохід для спадкоємців за такими вкладами, а тому їх сума відображається ними у підпункті 1.2 зазначеного пункту розділу ІІ Декларації.