05.08.2014

- «Фінансовий контроль» відповідно до Закону України «Про засади запобігання та протидії корупції»

Відповідно до вимог статті 12 ”Фінансовий контроль” Закону України ”Про засади запобігання і протидії корупції” (далі - Закон), державні службовці зобов'язані щорічно до 1 квітня подавати за місцем роботи (служби) декларацію про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру (далі - декларація) за минулий рік за формою, що додається до Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції».

Також слід звернути увагу, що відомості про витрати (вклад/внесок) надаються лише у випадку, якщо разова витрата (вклад/внесок) на придбання у власність/оренду чи на інше право користування нерухомості або автотранспорту по кожній із зазначених позицій у звітному році дорівнює або перевищує 150 тис. гривень.

Відомості, зазначені у декларації про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за минулий рік керівників органів державної влади та їх заступників, членів колегіальних органів державної влади (комісій, рад), керівників органів місцевого самоврядування та їх заступників, підлягають оприлюдненню протягом 30 днів з дня їх подання шляхом опублікування в офіційних друкованих виданнях відповідних органів державної влади та органів місцевого самоврядування.

Декларація може бути піддана перевірці на достовірність зазначених у ній відомостей про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру спеціально уповноваженими суб’єктами, які безпосередньо здійснюють у межах своєї компетенції заходи щодо виявлення, припинення та розслідування корупційних правопорушень відповідно до Закону України "Про засади запобігання та протидії корупції", а також щодо дотримання державними службовцями та особами, які претендують на зайняття посади державного службовця, податкового законодавства України та виконання податкових зобов'язань перед державою (Конституція України, стаття 67 - ”Кожен зобов'язаний сплачувати податки і збори в порядку і розмірах, встановлених законом. Усі громадяни щорічно подають до податкових інспекцій за місцем проживання декларації про свій майновий стан та доходи за минулий рік у порядку, встановленому законом”, Закон України ”Про державну службу”, стаття 13).

Декларація про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру державних службовців зберігається в їхніх особових справах за місцем роботи (служби) і використовуються під час вирішення питання про прийняття на державну службу, просування по ній або її припинення. 

 Відомості, що містяться в декларації, є конфіденційною інформацією (з обмеженим доступом). Згідно із Законом України ”Про інформацію”, під конфіденційною інформацією, як одного з видів інформації з обмеженим доступом, розуміють відомості, що знаходяться у володінні, користуванні або розпорядженні окремих фізичних чи юридичних осіб і поширюються за їхнім бажанням відповідно до передбачених ними умов.

Відомості, що містяться у декларації, є конфіденційною інформацією (з обмеженим доступом). Організацією, де працює державний службовець (до якої подана декларація), мають бути вжиті заходи для обмеження доступу до декларацій, а також встановлена система захисту для недопущення розголошення відомостей, що містяться у декларації.

Згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 25 травня 1998 року № 731 ”Про затвердження Порядку ведення особових справ державних службовців в органах виконавчої влади” (із змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 02.11.11 № 1126), особові справи державних службовців є документами для службового користування, що зберігаються у відповідно обладнаному приміщенні.