27.12.2018

Антикорупційна програма Одеської обласної державної адміністрації на 2018-2020 роки.

УКРАЇНА

ОДЕСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

 

27.06.2018

№ 678/А-2018

 

Про внесення змін до Антикорупційної програми Одеської обласної державної адміністрації на 2018-2020 роки, затвердженої розпорядженням голови Одеської обласної державної адміністрації від 20 квітня 2018 року

№ 405/А-2018

 

     Відповідно до статті 19 Закону України «Про запобігання корупції», враховуючи рішення Національного агентства з питань запобігання корупції від 01 червня 2018 року № 1063 «Про погодження  Антикорупційної програми Одеської обласної державної адміністрації на 2018-2020 роки»:

 

 1. Внести зміни до Антикорупційної програми Одеської обласної державної адміністрації на 2018-2020 роки (далі – Антикорупційна програма), затвердженої розпорядженням голови Одеської обласної державної адміністрації від 20 квітня 2018 року № 405/А-2018, виклавши її у новій редакції (додається).
 2. Сектору запобігання та виявлення корупції Одеської обласної державної адміністрації повідомити Національне агентство з питань запобігання корупції про результати розгляду пропозицій, зазначених у рішенні Національного агентства з питань запобігання корупції від 01 червня 2018 року № 1063 «Про погодження Антикорупційної програми Одеської обласної державної адміністрації на 2018-2020 роки».

 

       3.  Виконання розпорядження контролюватиму особисто.

 

 

 

Голова обласної

державної адміністрації

 

М.В.Степанов

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядженням голови

обласної державної адміністрації 20.04.2018 № 405/А-2018

(у редакції розпорядження голови обласної державної адміністрації 27.06.2018 № 678/А-2018)

 

 

 

АНТИКОРУПЦІЙНА ПРОГРАМА

ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ НА 2018-2020 РОКИ

  

(передбачені цією Антикорупційною програмою правила, процедури і заходи щодо запобігання та виявлення корупції є обов’язковими до виконання всіма працівниками структурних підрозділів апарату облдержадміністрації, структурних підрозділів облдержадміністрації та райдержадміністрацій)

 

Одеса 2018

 

ЗМІСТ

 

Розділ І. Засади загальної відомчої політики щодо запобігання та протидії корупції, заходи з їх реалізації.

 

Розділ ІІ. Оцінка корупційних ризиків у діяльності облдержадміністрації, причини, що їх породжують, та умови, що їм сприяють.

 

Розділ ІІІ. Заходи щодо усунення виявлених корупційних ризиків в обласній державній адміністрації.

 

Розділ IV. Навчання та заходи з поширення інформації щодо програм антикорупційного спрямування.

 

Розділ V. Моніторинг, оцінка виконання та перегляд Антикорупційної програми.

 

Розділ VI. Інші, спрямовані на запобігання корупційним та пов’язаним з корупцією правопорушенням, заходи.

 

РОЗДІЛ І

Засади загальної відомчої політики щодо запобігання та протидії корупції, заходи з їх реалізації

 

Корупційні та пов’язані з корупцією правопорушення є однією з найнебезпечніших загроз правопорядку, які породжують серйозні проблеми для стабільності та безпеки суспільства та економіки, підривають демократичні інститути і цінності, завдають шкоди сталому розвитку України і принципу верховенства права.

Органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України (частина друга статті 19 Основного Закону України).

У зв’язку з цим запобігання корупції та викорінювання її є обов’язком кожного державного органу, кожної посадової особи.

14 жовтня 2014 року прийнято Закон України № 1700-VІІ «Про запобігання корупції», частиною першою статті 19 якого встановлено, що в обласних державних адміністраціях приймаються антикорупційні програми.

Одеська обласна державна адміністрація (далі - облдержадміністрація) є місцевим органом виконавчої влади і входить до системи органів виконавчої влади.

Облдержадміністрація в межах своїх повноважень здійснює виконавчу владу на території Одеської області та забезпечує виконання Конституції України, законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, інших органів виконавчої влади вищого рівня; законність і правопорядок, додержання прав і свобод громадян; виконання державних і регіональних програм соціально – економічного та культурного розвитку; програм охорони довкілля; підготовку та виконання відповідних бюджетів, звітів про виконання відповідних бюджетів та програм; взаємодію з органами місцевого самоврядування; реалізацію інших наданих державою, а також делегованих відповідними радами повноважень.

Головною метою Антикорупційної програми Одеської обласної державної адміністрації на 2018-2020 роки (далі – Антикорупційна програма) є впровадження комплексної системи заходів щодо запобігання та виявлення корупції, а також вжиття додаткових й посилення діючих заходів, спрямованих на ефективне й дієве запобігання корупції у сферах діяльності в апараті та структурних підрозділах облдержадміністрації, районних державних адміністраціях (далі - райдержадміністрації).

Відомча політика облдержадміністрації щодо запобігання та протидії корупції в апараті та структурних підрозділах облдержадміністрації, райдержадміністрацій ґрунтується на засадах:

Правових: верховенства права; недопущення порушення гарантованих Конституцією та законами України прав і свобод людини, інтересів

 

суспільства і держави; дотримання принципів правопорядку, належного управління державними справами й державним майном, чесності та непідкупності, прозорості та відповідальності; прозорості в діяльності державних службовців й ефективності системи запобігання врегулювання конфлікту інтересів; невідворотності відповідальності за скоєння корупційних та пов’язаних з корупцією дій.

Організаційних: правильного, добросовісного й належного виконання державних функцій; безперервності процесу розроблення, встановлення й заохочування нових ефективних видів заходів, спрямованих на запобігання корупції, постійної плідної взаємодії з відповідними органами, установами та організаціями з питань вжиття заходів, спрямованих на запобігання корупції (зокрема, шляхом зміцнення у процесі практичного застосування встановленої Законом України «Про державну службу» системи набору, проходження та просування по службі державних службовців на принципах ефективності й прозорості, із застосуванням об’єктивних критеріїв, таких як бездоганність роботи, здібність тощо).

Політичних: органічне поєднання зі сформованою антикорупційною політикою та проведенням ефективної скоординованої політики протидії корупції та прозорості процесу виконання покладених на облдержадміністрацію, райдержадміністрації та їх структурні підрозділи завдань та функцій, забезпечення для громадськості ефективного механізму доступу до інформації.

Фінансових: застосування процедур публічних закупівель, які ґрунтуються на прозорості, конкуренції та об’єктивних критеріях прийняття рішень; цільового використання бюджетних коштів.

Соціальних: всілякого сприяння створенню в суспільстві атмосфери неприйняття корупції.

Засади загальної відомчої політики щодо запобігання протидії корупції у сфері діяльності облдержадміністрації, райдержадміністрації та їх структурних підрозділів ґрунтуються на необхідності виявлення основних причин допущення порушень діючого законодавства України, неефективного управління державними ресурсами та їх впливу на результати діяльності державних органів та органів місцевого самоврядування; ознак неефективних управлінських рішень з подальшим здійсненням оцінки корупційних ризиків; причинно-наслідкових зв’язків, які можуть свідчити про наявність корупційної складової, що сприяло допущенню порушень вимог чинного законодавства України.

У зв’язку з цим з метою ефективної реалізації антикорупційної програми необхідно утворити ефективні механізми запобігання корупції та конфлікту інтересів, виявлення корупційних ризиків, що можуть виникнути у службовій діяльності посадових осіб, забезпечити своєчасне усунення умов та причин виникнення цих ризиків, запобігання порушенням етичних стандартів поведінки та організувати контроль за дотриманням правил

 

доброчесності щодо об’єктивності та неупередженості, компетентності та ефективності, належного виконання посадовими особами положень та вимог, визначених положеннями про структурні підрозділи, посадовими інструкціями, та відповідності прийнятих рішень вимогам законів та інших нормативно - правових актів.

Основними заходами з реалізації загальної відомчої політики щодо запобігання та протидії корупції у сфері діяльності облдержадміністрації, райдержадміністрацій та їх структурних підрозділів визначено: проведення серед посадових осіб роз’яснювальної роботи із запобігання, виявлення і протидії корупції шляхом проведення семінарів, утворення та розміщення на сайтах відповідної інформації щодо запобігання проявам корупції, підвищення кваліфікації державних службовців з питань отримання вимог антикорупційного законодавства; здійснення контролю за дотриманням антикорупційного законодавства; вжиття заходів щодо виявлення конфлікту інтересів та його усунення, здійснення контролю за дотриманням вимог законодавства щодо врегулювання конфлікту інтересів, а також виявлення сприятливих для вчинення корупційних правопорушень фактів у діяльності посадових і службових осіб облдержадміністрації, райдержадміністрацій та їх структурних підрозділів; здійснення контролю за дотриманням посадовими особами правил етичної поведінки; проведення службових розслідувань (перевірок) та вжиття заходів щодо притягнення до відповідальності осіб, винних у вчиненні корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, повідомлення про такі випадки спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції; виявлення ризиків, які негативно впливають на виконання функцій і завдань в апараті облдержадміністрації та її структурних підрозділах, здійснення оцінки щодо наявності корупційної складової; інформування посадових осіб про випадки вчинення корупційних правопорушень в облдержадміністрації, райдержадміністраціях та їх структурних підрозділах, а також на підприємствах, в установах та організаціях, що належать до сфери їх управління; забезпечення доступу до публічної інформації та дотримання принципів прозорості та неупередженості при публічному висвітлюванні на офіційних веб-сайтах суспільно важливої інформації щодо діяльності облдержадміністрації, райдержадміністрацій та їх структурних підрозділів; забезпечення доступу громадськості до обговорення проектів нормативно – правових актів; забезпечення контролю своєчасного подання посадовими особами декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування; ведення обліку працівників, притягнутих до відповідальності за вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, розгляд у межах повноважень повідомлень щодо причетності працівників облдержадміністрації, райдержадміністрацій та їх структурних підрозділів до вчинення корупційних або пов’язаних з

 

корупцією правопорушень з метою встановлення причин та умов, що сприяли вчиненню корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень.

Конкретні заходи та індикатори виконання (очікувані результати), в тому числі заходи щодо реалізації відомчої політики передбачені в додатку 2 до Звіту за результатами оцінки корупційних ризиків в діяльності обласної державної адміністрації та розділах IV, VI Антикорупційної програми.

 

РОЗДІЛ II

Оцінка корупційних ризиків у діяльності облдержадміністрації, причини, що їх породжують, та умови, що їм сприяють

 

Одним із основних напрямів у сфері запобігання та протидії корупції є виявлення корупційних ризиків, які можуть виникати в роботі державних службовців структурних підрозділів облдержадміністрації та її апарату, а також усунення причин, що їх породжують, та умов, що їм сприяють.

Оцінка корупційних ризиків у діяльності облдержадміністрації здійснювалась на виконання статті 19 Закону України «Про запобігання корупції», відповідно до Методології оцінювання корупційних ризиків у діяльності органів влади, затвердженої рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 02 грудня 2016 року № 126, що зареєстроване  в  Міністерстві  юстиції  України  28  грудня  2016  року  за

№1718/29848 (далі – Методологія оцінки), Методичних рекомендацій щодо підготовки антикорупційних програм органів влади, затверджених рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 19 січня 2017 року

№ 31, Порядку підготовки, подання антикорупційних програм на погодження до Національного агентства з питань запобігання корупції та здійснення їх погодження, затвердженого рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 08 грудня 2017 року № 1379, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 22 січня 2018 року за № 87/31539, а також розпорядженнями голови облдержадміністрації від 06 липня 2017 року № 554/А-2017 «Про утворення Комісії з оцінки корупційних ризиків в діяльності Одеської обласної державної адміністрації» та від 13 лютого 2018 року № 128/А-2018 «Про проведення оцінки корупційних ризиків».

Оцінка корупційних ризиків проводилась згідно з робочим планом, затвердженим головою комісії з оцінки корупційних ризиків та доведеним до членів комісії. Робочим планом були визначені об’єкти оцінки корупційних ризиків, джерела інформації для проведення оцінки, методи та способи оцінки корупційних ризиків, а також відповідальні особи та строк проведення.

Оцінка корупційних ризиків членами комісії здійснювалась за критеріями ймовірності виникнення ідентифікованих корупційних ризиків та наслідків корупційного правопорушення чи правопорушення, пов’язаного з корупцією.

За підсумками проведеної роботи складено звіт за результатами оцінки корупційних ризиків (далі – Звіт), що додається. З урахуванням Методології оцінки звіт складається з двох елементів: опису ідентифікованих  корупційних ризиків, чинників корупційних ризиків та можливих наслідків корупційного правопорушення чи правопорушення, пов’язаного з корупцією, таблиці оцінених корупційних ризиків та заходів щодо їх усунення.

 

РОЗДІЛ III

Заходи щодо усунення виявлених корупційних ризиків в обласній державній адміністрації

 

Заходи щодо усунення виявлених корупційних ризиків полягають у визначенні можливих механізмів протидії та запобігання корупційним ризикам, містять пропозиції щодо шляхів їх реалізації та спрямовані на ліквідацію або мінімізацію умов (причин) виникнення корупційних ризиків.

Реалізація заходів дасть можливість:

1)        здійснювати профілактичний вплив та надавати роз’яснення законодавства з метою попередження передумов здійснення корупційних правопорушень посадовими особами структурних підрозділів облдержадміністрації та райдержадміністрацій;

2)      забезпечити реалізацію державної антикорупційної політики на основі результатів аналізу достовірних даних про корупцію та чинники, які її обумовлюють;

3)             зменшити вплив корупціогених ризиків на діяльність облдержадміністрації та райдержадміністрацій;

4)       утворити ефективні механізми запобігання корупції, конфлікту інтересів, порушенню етичних стандартів поведінки та забезпечити контроль за дотриманням принципів етичної поведінки державних службовців облдержадміністрації та райдержадміністрацій;

5)          забезпечити формування правової свідомості, добросовісної поведінки державних службовців облдержадміністрації та райдержадміністрацій;

6)   сформувати у державних службовців ідею абсолютної нетерпимості до корупції.

Детальний опис заходів щодо усунення (мінімізації) корупційних ризиків, строки та відповідальні особи за їх виконання, ресурси та очікувані результати наведено у додатку 2 до Звіту.

 

РОЗДІЛ IV

Навчання та заходи з поширення інформації щодо програм антикорупційного спрямування

 

Для забезпечення проведення організаційної та роз’яснювальної  роботи з питань запобігання, виявлення і протидії корупції серед державних службовців структурних підрозділів облдержадміністрації та її апарату, уповноважених підрозділів (осіб) з питань запобігання та виявлення корупції райдержадміністрацій сектором запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації проводиться та планується проведення наступних семінарів-навчань за такими темами:

 

1.  Порядок заповнення електронних декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави, порядок перевірки відомостей, зазначених у деклараціях.

 

Строк виконання: лютий кожного року.

 

 1. Типові приклади конфлікту інтересів та алгоритм дій у разі його виявлення, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів.

 

Строк виконання: червень кожного року.

 

 

 1. Організація роботи уповноважених підрозділів (осіб) з питань запобігання та виявлення корупції, практичні аспекти взаємодії зі спеціально уповноваженими суб’єктами у сфері протидії корупції.

 

Строк виконання: вересень кожного року.

 

 1. Відповідальність за порушення норм антикорупційного законодавства.

 

Строк виконання: листопад кожного року.

 

Навчання буде проведено завідувачем сектору запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації.

 

Крім того, працівники сектору запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації, інші посадові особи облдержадміністрації та райдержадміністрацій братимуть участь у семінарах з підвищення кваліфікації державних службовців з питань запобігання корупції, які проводитимуться в Одеському регіональному інституті державного

 

управління Національної академії державного управління при Президентові України.

У разі проведення Національним агентством з питань запобігання корупції, Національним агентством України з питань державної служби чи Міністерством юстиції України семінарів, «круглих столів» та інших навчальних заходів з основних положень та вимог антикорупційного законодавства буде забезпечена участь працівників уповноваженого структурного підрозділу у таких заходах.

З метою поширення інформації антикорупційного спрямування можуть проводитись семінари, «круглі столи», тренінги тощо із залученням як працівників структурних підрозділів облдержадміністрації та райдержадміністрацій, так і громадськості.

На офіційному веб-порталі облдержадміністрації запроваджено ведення рубрики «Запобігання та протидія корупції».

 

РОЗДІЛ V

Моніторинг, оцінка виконання та перегляд Антикорупційної

програми

 

Загальну координацію і контроль за ходом виконання Антикорупційної програми здійснює голова облдержадміністрації.

Періодичний моніторинг виконання Антикорупційної програми здійснюється сектором запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації.

Виконавці Антикорупційної програми щокварталу до 05 числа місяця, що настає за звітним періодом, інформують про виконання відповідних заходів Антикорупційної програми сектор запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації.

Сектор запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації здійснює аналіз та узагальнення наданої інформації про стан виконання відповідних заходів Антикорупційної програми.

Оцінка результатів виконання заходів, передбачених Антикорупційною програмою, проводиться сектором запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації щоквартально за критеріями фактичного виконання заходів та їх впливу на очікувані результати з усунення або мінімізації корупційного ризику, результати якої оформлюються у спеціальному звіті.

Підставами для перегляду Антикорупційної програми є:

-        результати моніторингу ефективності запланованих заходів за наслідками проведеної оцінки результатів їх здійснення;

-   прийняття Антикорупційної стратегії України та державної програми щодо її реалізації. До розділу І Антикорупційної програми будуть внесені відповідні зміни та доповнення протягом 30-ти календарних днів після такого затвердження;

-    внесення змін до законодавства, що впливає на діяльність обласної державної адміністрації;

-       результати проведення щорічної оцінки корупційних ризиків у діяльності обласної державної адміністрації у 2019, 2020 роках.

За результатами моніторингу ефективності запланованих заходів, за наслідками проведення додаткової оцінки корупційних ризиків до Антикорупційної програми можуть вноситись зміни та/або доповнення.

Законом України «Про запобігання корупції» визначено, що антикорупційні програми погоджуються Національним агентством з питань запобігання корупції. Отже, у разі надання зауважень та пропозицій до Антикорупційної програми у строки, визначені Національним агентством з питань запобігання корупції, програма підлягає перегляду та/або доопрацюванню.

 

РОЗДІЛ VI

Інші, спрямовані на запобігання корупційним та пов’язаним з корупцією правопорушенням, заходи

 

 1. З метою отримання інформації про корупційні та пов’язані з корупцією правопорушення в облдержадміністрації:

-    функціонує постійно діюча пряма телефонна лінія, номер телефону якої розміщено на сайті облдержадміністрації у розділі «Повідомити про корупцію»;

-   письмові звернення, пов’язані із наданням інформації про корупційні та пов’язані з корупцією правопорушення, пропонується надсилати на спеціальну електронну адресу для направлення письмових звернень;

-              затверджено та розміщено на офіційному веб-порталі облдержадміністрації графік особистого прийому громадян завідувачем сектору запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації.

 1. Розглядаються анонімні повідомлення, які містять фактичні дані та можуть бути перевірені.
 2. Проводиться перевірка проектів розпоряджень голови облдержадміністрації на відповідність антикорупційному законодавству.

 

 

 

 

Начальник   сектору                       запобігання та виявлення корупції Одеської

обласної державної адміністрації

 

В.І.Буюклі

 

Додаток

до Антикорупційної програми Одеської обласної державної

адміністрації на 2018-2020 роки

 

ЗВІТ

за результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності Одеської обласної державної адміністрації

 

Оцінка корупційних ризиків у діяльності обласної державної адміністрації  здійснювалась  Комісією  з  оцінки  корупційних  ризиків   (далі - Комісія), склад якої затверджено розпорядженням голови обласної державної адміністрації від 06.07.2017 № 554/А-2017.

З метою врахування можливих пропозицій та зауважень громадськості та  експертів  розпорядження  голови  обласної   державної   адміністрації   від 13.02.2018 № 128/А-2018 «Про проведення оцінки корупційних ризиків» було опубліковано на офіційному веб-порталі.

Відповідно до Методології оцінювання корупційних ризиків у діяльності  органів  влади,  затвердженої  рішенням   Національного агентства з питань запобігання корупції від 02.12.2016 №  126,  зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 28.12.2016 за № 1718/29848 (далі – Методологія оцінки) комісією згідно із затвердженим робочим планом була проведена робота з ідентифікації та оцінки корупційних ризиків, проаналізовано низку нормативно-правових актів, положень про структурні підрозділи, інші організаційно-розпорядчі документи, що регулюють діяльність обласної державної адміністрації та її структурних підрозділів, внутрішні інструкції, які регулюють різні аспекти діяльності органу, включаючи управління персоналом, фінансове, юридичне управління, порядок надання адміністративних послуг та дозволів тощо.

На основі здійсненого аналізу встановлені чинники та умови, що можуть заохочувати (стимулювати) викликати або дозволяти скоєння посадовою особою при виконанні своїх функцій діянь, які можуть призвести до вчинення корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення.

Оцінка корупційних ризиків комісією здійснювалась за критеріями ймовірності виникнення ідентифікованих корупційних ризиків та наслідків корупційного правопорушення чи правопорушення пов’язаного з корупцією.

У ході оцінки корупційних ризиків розроблено заходи спрямовані на їх мінімізацію або усунення з визначенням відповідальних осіб та строків їх виконання.

Враховуючи вимоги Методології оцінювання, опис ідентифікованих корупційних ризиків, чинників корупційних ризиків та можливих наслідків корупційного правопорушення чи правопорушення, пов’язаного з корупцією

 

(додаток 1), а також оцінені корупційні ризики та заходи щодо їх усунення додаються до цього звіту (додаток 2).

Звіт за результатами оцінки корупційних ризиків з додатками є невід’ємною частиною Антикорупційної програми Одеської обласної державної адміністрації на 2018-2020 роки.

 

 

 

 
   

 

 

Додаток 1

до Звіту за результатами оцінки

корупційних ризиків у діяльності Одеської обласної державної адміністрації

 

ОПИС

ідентифікованих корупційних ризиків, чинників корупційних ризиків та можливі наслідки корупційного правопорушення чи правопорушення, пов’язаного з корупцією

 

№ з/п

Опис ідентифікованого корупційного ризику

Чинники корупційного ризику

Можливі наслідки корупційного

правопорушення чи правопорушення, пов’язаного з корупцією

Робота з вхідною кореспонденцією

1

 

 

 

2

 

 

 

3

Недоброчесність посадових осіб під час опрацювання вхідної кореспонденції (запитів на публічну інформацію, звернень         громадян         та         інше).

 

Відсутність контролю за опрацюванням вхідної кореспонденції (запитів на публічну інформацію, звернень громадян та                                                     інше).

 

Неврегульованість (або недостатня урегульованість - у разі якщо документ затверджено, але він містить прогалини, його застосування може призвести до вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень) процедури розгляду запитів, звернень громадян тощо.

-    відсутність автоматизованої системи реєстрації та опрацювання документів (із можливістю аудиту роботи з кожним документом).

-        не встановлення контролю (або недостатній контроль) з боку керівництва за опрацюванням запитів, звернень (у тому числі в частині своєчасності та повноти відповіді, а також достовірності даних, які у ній зазначаються).

-  відсутність внутрішнього порядку роботи з запитами на інформацію, зверненнями, який серед іншого унормовуватиме питання запобігання та врегулювання конфлікту інтересів у осіб, які працюють з відповідними документами, недопущення розголошення конфіденційної інформації про заявника та відповідальності за порушення законодавства з питань доступу до інформації, розгляду звернень громадян та антикорупційного законодавства.

-        неповідомлення працівників про персональну відповідальність за якість, своєчасність та

достовірність відповіді на запити, звернення.

Порушення норм чинного законодавства щодо недотримання строків, повноти та розгляду по суті вхідної кореспонденції, притягнення посадових осіб до відповідальності, відшкодування збитків та інше.

 

Публічні закупівлі

1

Дискреційні        повноваження                            щодо

- приватний інтерес посадових осіб щодо надання

Порушення норм чинного законодавства

 

визначення постачальників товарів, робіт

переваг певним постачальникам товарів, робіт чи

про    публічні   закупівлі,          притягнення

 

та   послуг   при   здійсненні       публічних

послуг.

посадових   осіб    до                    відповідальності,

 

закупівель (в тому числі допорогових).

-    відсутність   внутрішнього  акту,     який              регулює

відшкодування збитків та інше.

 

 

процедуру проведення допорогових закупівель.

 

2

Можливість   поділу   товару   з                       метою

- відсутність критеріїв відбору постачальників, у разі

 

 

здійснення закупівлі без застосування

непоширення на процедуру закупівлі вимог Закону

 

 

системи                                                    Ргоzоrrо.

України "Про публічні закупівлі".

 

 

 

- відсутність у органі влади типової документації, для

 

3

Недоброчесність  посадових   осіб,                               які

кожного виду товарів робіт і послуг, розробленої із

 

 

входять до складу тендерного комітету.

залученням фахівців чи експертів.

 

4

Дискреційні     повноваження    під                        час

 

 

 

підготовки тендерної документації щодо

 

 

 

її       формування      під         конкретного

 

 

 

постачальника.

 

 

5

Відсутність   належного    контролю                       за

 

 

 

проведенням процедур закупівель.

 

 

Управління персоналом

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

3

Можливість впливу з боку посадових або інших осіб (членів конкурсної комісії) на результати другого етапу конкурсу на зайняття посад державної служби шляхом попереднього ознайомлення кандидатів з обраним варіантом ситуаційного завдання.

 

Можливість втручання у діяльність конкурсної комісії третіх осіб з метою впливу     на     прийняття     нею   рішень.

 

Можливість    впливу    члена  конкурсної

-        не встановлення контролю (або недостатній контроль) з боку керівництва за діяльністю конкурсних комісій.

-  відсутність у документах, які регулюють проведення відбору, механізму повідомлення про конфлікт інтересів та дій члена комісії (іншої особи) у разі його виникнення.

-        не проведення аналізу проектів актів щодо створення, внесення змін до конкурсних комісій на предмет виникнення конфлікту інтересів у окремих працівників у разі їх включення до складу комісії.

-      прийняття не мотивованих рішень конкурсної комісією.

Порушення норм чинного законодавства про державну службу, про нагороди, притягнення посадових осіб до відповідальності, відшкодування збитків та інше.

 

 

комісії    (шляхом   переконання               інших

- відсутність нормативно визначеного обов’язку щодо

 

 

членів) на прийняття того чи іншого

періодичного    перегляду    посадових                           інструкцій

 

рішення, зокрема у зв’язку з особистою

працівників, положень про структурні підрозділи.

 

зацікавленістю в результатах відбору.

-     безвідповідальний    суб’єктивний       підхід                        до

 

 

визначення    кандидатур    для                      представлення        до

4

Недоброчесність     членів                                 конкурсної

нагородження державними нагородами, недостатній

 

комісії.

контроль за обґрунтованістю відповідних рішень.

5

Дискреційні        повноваження                            щодо

 

 

внесення змін до структури та штатного

 

 

розпису.

 

6

Прийняття   на    посаду   осіб,                     які   не

 

 

відповідають   вимогам,   або                         тих,           які

 

 

подали недостовірні відомості у зв’язку з

 

 

відсутністю    законодавчого                        обов’язку

 

 

проведення      спеціальної                         перевірки.

 

7

Відсутність у посадових інструкціях та

 

 

положеннях про структурні підрозділи

 

 

чітко виписаних функцій та повноважень

 

 

кожної      посадової     особи                 або               їх

 

 

дублювання.

 

8

Можливість впливу з боку посадових або

 

 

інших   осіб   (членів   комісії)             під     час

 

 

прийняття та оформлення документів

 

 

щодо нагородження, з метою сприяння у

 

 

порушенні клопотання щодо відзначення

 

 

державними нагородами осіб, які не

 

 

мають достатніх заслуг державного рівня.

 

Юридична робота

1

Недоброчесність посадових осіб під час представництва                              інтересів     в                              судах.

- неврегульованість (або недостатня урегульованість - у разі якщо документ затверджено, але він містить прогалини, його застосування може призвести до

Порушення норм чинного законодавства, притягнення посадових осіб до відповідальності, відшкодування збитків

 

2

Ймовірність впливу зацікавлених осіб на представників юридичних служб в суді під      час      підготовки    процесуальних

документів або безпосередньої участі в судових                                                 засіданнях.

вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень) процедури погодження проектів нормативно - правових актів, які надходять від інших органів.

та інше.

 

3

 

Неврегульованість (або недостатня урегульованість - у разі якщо документ затверджено, але він містить прогалини, його застосування може призвести до вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень) порядків ведення позовної та/або договірної роботи в структурних підрозділах обласної та районних державних адміністраціях.

-    відсутність порядку ведення претензійно-позовної роботи.

 

-       відсутність акту, який встановлює процедуру погодження проектів нормативно-правових актів (або ж недосконалість такого акту).

 

4

Недосконалість процедури погодження проектів розпорядчих актів районних державних адміністрацій.

 

 

Організація роботі щодо запобігання та виявлення корупції

1

 

 

2

Відсутність захищених від витоку інформації каналів для повідомлень про корупцію.

 

Неврегульованість (або недостатня урегульованість - у разі якщо документ затверджено, але він містить прогалини, його застосування може призвести до вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень) процедури опрацювання повідомлень осіб, які надають допомогу в запобіганні і  протидії         корупції                       (викривачів).

-   не запровадження органом влади системи подання повідомлень про корупцію.

 

-          відсутність внутрішнього порядку обробки повідомлень про корупцію (або ж недосконалість такого порядку).

 

-    приватний інтерес посадових осіб щодо надання переваг певним претендентам на зайняття посад.

 

-    не проведення заходів із підвищення кваліфікації серед працівників, які проводять спеціальну перевірку.

Порушення норм чинного законодавства, притягнення посадових осіб до відповідальності, відшкодування збитків та інше.

 

3

 

 

 

 

 

4

 

 

5

 

 

6

 

 

7

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

9

Відсутність (недостатність) контролю за проведенням спеціальної перевірки стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального                                                 становища.

 

Непрозоре          проведення                                   оцінки корупційних                                  ризиків.

 

Залучення до оцінки ризиків (у тому числі до роботи комісії) некваліфікованих посадових                                                         осіб.

 

Недоброчесність посадових осіб, які здійснюють підготовку антикорупційної програми.

 

Недоброчесність уповноважених осіб з питань запобігання та виявлення корупції під час виявлення фактів корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень (під час опрацювання звернень громадян, повідомлень про протиправну діяльність посадових        осіб                           та             інше).

 

Недоброчесність уповноважених осіб з питань запобігання та виявлення корупції під час перевірки посадових осіб – суб’єктів декларування на предмет неподання/несвоєчасного                                        подання декларацій осіб уповноважених на виконання функцій держави або місцевого                                        самоврядування.

 

Недоброчесність   уповноважених   осіб  з

-        неповідомлення працівників про персональну відповідальність за якість та своєчасність проведення спеціальної перевірки, а також нерозголошення інформації, яка стала її відома в ході (у зв’язку з) проведення такої перевірки.

 

-    приватний інтерес посадових осіб у приховуванні інформації про корупційні ризики.

 

-       відсутність положення про комісію з оцінки корупційних ризиків (або прогалини у такому положенні).

-  незнання антикорупційного законодавства в частині оцінки корупційних ризиків.

 

-   розміщення інформації про початок оцінки ризиків або опитувальників у підрубриках на веб-сайті, не проведення інформаційних кампаній з цих питань.

 

-     приватний інтерес уповноважених осіб з питань запобігання та виявлення корупції щодо надання переваг та приховуванні інформації про корупційні або пов’язані з корупцією правопорушень.

 

 

 

питань запобігання та виявлення корупції під час перевірки нормативно-правових

актів на відповідність антикорупційному законодавству.

 

 

Надання адміністративних послуг

1

Складність одержання адміністративних

- включення до нормативно-правового, іншого акту,

Порушення норм чинного законодавства,

 

послуг,    у     зв’язку     з                 невичерпним

який   регулює   надання           адміністративних    послуг,

притягнення      посадових                          осіб                до

 

переліком документів, що подаються для

формулювань     щодо:     можливості                            отримувати

відповідальності, відшкодування збитків

 

їх    одержання,    затягуванням       строків

додаткові документи органом влади без встановлення

та інше.

 

розгляду таких документів, недостатня

чітких випадків, коли таке одержання можливе

 

 

регламентація підстав для відмови у їх

(наприклад "у разі потреби", "якщо працівник вважає,

 

 

одержанні.

що     поданих    документів          недостатньо"                  тощо);

 

 

 

невичерпності

 

2

Безпосередні контакти між суб’єктами

 

 

 

одержання адміністративних послуг та

переліку таких документів ("інші документи, подання

 

 

посадовими особами органів влади та

яких    необхідно    для    надання            адміністративної

 

 

центрів       надання       таких                   послуг.

послуги"); можливості відмови у наданні послуги без

 

 

 

зазначення чітких підстав (у тому числі, оскільки

 

3

Наявність необґрунтованих дискреційних

наявна    можливість   відмови    з    "інших               підстав,

 

 

повноважень   у    посадових                         осіб,                  які

встановлених законодавством").

 

 

приймають        участь        у                           надані

 

 

 

адміністративних                                                       послуг.

- відсутність автоматизованої системи прийняття та

 

 

 

обробки документів.

 

4

Недостатня     прозорість     в                        частині

 

 

 

висвітлення            інформації                               про

- відсутність можливості отримати адміністративну

 

 

адміністративні                                                     послуги.

послугу через сайт.

 

5

Недоброчесність  посадових   осіб                              при:

- відсутність на сайті інформації про адміністративні

 

 

-     розгляді    та     видачі      будівельних

послуги,    які     надаються,    переліку                  документів,

 

 

паспортів,     містобудівних    умов                      та

необхідних для її отримання, безоплатності/платності

 

 

обмежень забудови земельних ділянок,

послуги,   а    також    підстав   відмови                 (залишення

 

 

паспортів прив’язки тимчасових споруд;

документів без розгляду).

 

 

- забезпеченні організації та проведення

 

 

 

громадських    слухань    при                         розгляді

- недостатня контрольованість з боку уповноваженого

 

 

проектів     містобудівної                   документації

органу вищого рівня.

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

місцевого                                                         рівня;

-   розгляді та наданні висновків проектів землеустрою щодо надання земельних ділянок     у     власність,     оренду   тощо.

 

Недоброчесність посадових осіб при розгляді        питання                             щодо:

-        направлення, припинення, відмови, дострокового припинення проходження альтернативної    (невійськової)    служби;

-                       надання/ненадання             дозволу підприємствам громадських організацій інвалідів на право користування пільгами з              оподаткування;

-      надання/ненадання цільової адресної допомоги малозабезпеченим верстам населення області та сім’ям, які опинилися у скрутних життєвих обставинах; щомісячних стипендій інвалідам війни та учасникам бойових дій; одноразової матеріальної допомоги або відшкодування вартості санаторно- курортного лікування у санаторіях Одещини осіб, які постраждали в наслідок Чорнобильської катастрофи, ветеранів війни, сім’ї загиблих (померлих) в АТО та ін.; іншої щоквартальної    допомоги.

 

Недоброчесність посадових осіб при розгляді         питання                             щодо надання/ненадання компенсації частини відсоткової ставки по кредитах, отриманих     на     розвиток     бізнесу     з

обласного бюджету суб’єктам малого і середнього                                        підприємництва.

 

-  недостатня контрольованість з боку уповноваженого підрозділу (особи) з питань запобігання та виявлення корупції.

 

-           затягування строків розгляду документів, витребування додаткових документів, які не є підставою для відмови, недостатня регламентації підстав для відмови.

 

 

-    неналежне проведення засідань відповідної комісії та інших дорадчих органів.

 

-  неврегульованість або недостатня неврегульованість нормативно – правових актів, наявність ознак нормативно – правового припису, що може свідчити про наявність в нормативно – правовому акті корупціоногенних факторів.

 

 

8

 

 

9

Недоброчесність посадових осіб при розгляді та реєстрації статутів релігійних організацій.

 

Недоброчесність посадових осіб при розгляді        питання                             щодо:

-    погодження/не погодження програм та проектів містобудівних, архітектурних і ландшафтних перетворень, будівельних, меліоративних, шляхових, земельних робіт, реалізація яких може позначитися на стані пам’яток місцевого значення, їх територій   і                      зон      охорони;

-   погодження/не погодження розміщення реклами на пам’ятках місцевого значення в   межах    зон   охорони   цих   пам’яток;

-        надання /не надання дозволу на відновлення      земляних     робіт;

-   погодження/не погодження відчуження або передачі пам'яток місцевого значення їхніми власниками чи уповноваженими ними органами іншим особам у володіння,  користування  або управління.

-         надання/не надання дозволів на проведення робіт на пам'ятках місцевого значення (крім пам'яток археології), їхніх територіях та в зонах охорони, на щойно виявлених об'єктах культурної спадщини;

-        укладання/не укладання охоронних договорів                 на     пам'ятки;

-           подання/не подання пропозицій центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони     культурної     спадщини     про

занесення об'єктів культурної спадщини до     Державного     реєстру     нерухомих

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

пам'яток України та про внесення змін до нього

-            забезпечення (не забезпечення) виготовлення (не виготовлення), складання (не складання) і передачі (не передачі) центральному органові виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони культурної спадщини наукової документації з описами та фіксацією об'єктів культурної спадщини, а в разі отримання дозволу на їх переміщення (перенесення) - демонтаж із них елементів, які становлять культурну цінність,  з  метою збереження.

 

Недоброчесність посадових осіб при розгляді питання щодо погодження/не погодження  проектів  землеустрою щодо:

-  відведення земельних ділянок (передача у власність, надання у постійне користування               та  оренду);

-         надання дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості);

-         надання дозволу на проведення інвентаризації         земельної       ділянки.

 

Недоброчесність посадових осіб при розгляді        питання                             щодо:

-  видачі (не видачі) дозволу на спеціальне використання природних ресурсів у межах   територій   та   об'єктів природно-

заповідного фонду загальнодержавного значення;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

-          видачі (не видачі) на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами (для об’єктів      другої      та      третьої   груп);

-  видачі (не видачі) висновку щодо оцінки впливу      на  довкілля;

-  реєстрації (не реєстрації) декларацій про утворення  відходів.

 

Недоброчесність посадових осіб при розгляді        питання                             щодо:

-      видачі (невидачі) ліцензій на право здійснення господарської діяльності з виробництва,    постачання, транспортування        теплової       енергії;

-    видачі (невидачі) ліцензій на право з централізованого   водопостачання, водовідведення;

-            видачі (невидачі) дозволу на розміщення зовнішньої реклами по за межами населених пунктів Одеської області.

 

Недоброчесність посадових осіб при розгляді        питання                             щодо:

-            видачі (невидачі) ліцензій на провадження або розширення освітньої діяльності у сфері загальної середньої освіти,       дошкільної       освіти;

-     переоформлення (не переоформлення ліцензій на провадження освітньої діяльності у сфері дошкільної, загальної середньої    освіти.

 

Недоброчесність посадових осіб при розгляді        питання                             щодо:

 

 

 

 

-    відбору юридичних або фізичних осіб (автомобільних перевізників), які спроможні забезпечувати належну якість обслуговування перевезень пасажирів на автобусних маршрутах загального користування;

-     укладання договору із автомобільним перевізником – переможцем конкурсу на приміських та міжміських автобусних маршрутах     загального     користування;

-         укладання договору з власником автостанції щодо обслуговування пасажирів на внутрішньо обласних автобусних      маршрутах;

-           погодження/непогодження розміру автостанційного збору власникам автостанцій   розташованим   на території

Одеській області.

 

 

Управління фінансами та матеріальними ресурсами

1

Відсутність належного контролю за використанням          фінансових                                   та матеріальних                                               ресурсів.

- не встановлення контролю (або недостатній контроль) за використанням фінансових та матеріальних ресурсів (у тому числі обсягами їх

списання).

Порушення норм чинного законодавства, притягнення посадових осіб до відповідальності, відшкодування збитків

та інше.

2

Відсутність належного контролю, що призводить до штучного заниження характеристик матеріальних ресурсів з метою їх подальшого списання або зміни.

 

- відсутність внутрішнього положення щодо використання фінансових та матеріальних ресурсів (або ж недосконалість такого положення).

 

3

Відсутність процедури замовлення матеріальних цінностей структурними підрозділами органу влади, що призводить до умисного завищення обсягів         замовлення        матеріальних

цінностей з метою використання надлишків        в        особистих        цілях.

-   відсутність акту, який регулює питання здійснення замовлення матеріальних цінностей структурними підрозділами, контролю за вказаним, та встановлює максимальні обсяги такого замовлення (або ж недосконалість такого акту).

 

-          відсутність внутрішнього положення щодо

 

 

4

 

 

5

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

8

Недостатня урегульованість процедур встановлення надбавок та вирішення питань   щодо   преміювання працівників.

 

Дискреційні повноваження щодо встановлення      надбавок      та     премій.

 

Включення недостовірних даних до бюджетних    запитів                            головними розпорядниками коштів місцевих бюджетів з метою отримання більшого обсягу бюджетних коштів для окремих розпорядників коштів або одержувачів, що створює неправомірну вигоду або перевагу у забезпеченні фінансовим ресурсом у порівнянні з іншими розпорядниками           коштів                                 або одержувачами.

 

Нецільове використання бюджетних коштів розпорядниками коштів, шляхом витрачання на потреби, що по суті не відповідають напрямам використання бюджетних коштів визначеним у паспорті бюджетної програми та результативним показникам виконання бюджетної програми.

 

Включення головними розпорядниками бюджетних коштів недостовірних даних до звітів про виконання паспортів бюджетних програм при застосуванні програмно – цільового методу, що може призвести до продовження фінансування

неефективної або не результативної програми.

встановлення надбавок та преміювання працівників (або ж недосконалість такого положення).

 

-    одноособове прийняття рішення про встановлення премії (надбавки) працівникам.

 

-   неналежне виконання посадовими особами власних повноважень.

 

 

9

Передача    об’єктів    права                    державної власності без дотримання встановленого

порядку.

 

 

Внутрішній аудит

1

Недоброчесність посадових осіб сектору внутрішнього аудиту під час здійснення аудиту, формування необ’єктивного висновку.

-    не проведення заходів із підвищення кваліфікації серед працівників, які проводять внутрішній аудит.

 

-        неповідомлення працівників про персональну відповідальність за якість та своєчасність проведення внутрішнього аудиту, а також нерозголошення інформації, яка стала її відома в ході (у зв’язку з) проведенням внутрішнього аудиту .

-        приватний    інтерес    посадових   осіб                     сектору

внутрішнього аудиту щодо надання переваг та приховуванні інформації про порушення.

Порушення норм чинного законодавства, притягнення посадових осіб до відповідальності, відшкодування збитків та інше.

 

 
   

 

 

Додаток 2

до Звіту за результатами оцінки

корупційних ризиків у діяльності Одеської обласної державної адміністрації

 

ТАБЛИЦЯ

оцінених корупційних ризиків та заходів щодо їх усунення

 

№ з/п

Корупційний ризик

Пріоритетність корупційного ризику

(низька/середня/ висока)

Заходи щодо усунення корупційного ризику

Особа (особи), відповідальна(і) за виконання заходу

Строк виконання заходів щодо усунення корупційного

ризику

Ресурси для впровадження заходів

Очікуванні результати

1

Недоброчесність

посадових осіб під час опрацювання                              вхідної кореспонденції (запитів на публічну інформацію, звернень громадян та інше).

Низька

1. Прийняття рішення про запровадження автоматизованої

системи                           реєстрації кореспонденції з метою чого: внесення змін до інструкції                                   з

діловодства;

закупівлі необхідного обладнання                                 та програмного

забезпечення, його встановлення;

проведення                               навчань серед працівників; визначення

адміністратора, відповідального                                 за здійснення

періодичного аудиту системи.

Начальник управління діловодства                              апарату облдержадміністрації, Швиденко С.О.

Начальник відділу роботи із зверненнями громадян та доступу до публічної інформації апарату

облдержадміністрації Попазова І.І.

Керівники

структурних підрозділів

облдержадміністрації Голови та керівники відповідних

структурних підрозділів

райдержадміністрацій.

Грудень 2018 року

Фінансовий

Запровадження автоматизованої

системи                      реєстрації кореспонденції,

недопущення порушень            норм чинного

законодавства,

дотримання    строків розгляду документів, повноти та розгляд по        суті       вхідної кореспонденції (запитів на публічну інформацію,

звернень громадян та інше).

 

 

 

2.                     Забезпечення обов’язкового

проведення                            перевірки

Начальник                               відділу роботи  із зверненнями

громадян та доступу до

До грудня 2018 року,

грудня 2019

-

Встановлення причин  та  умов,  що

сприяють  вчиненню

 

 

 

 

за                               кожним

публічної     інформації

року,

 

корупційного                                   або

повідомленням                                       про

апарату

грудня 2020

пов’язаного                                   з

порушення

облдержадміністрації

року

корупцією

законодавства                                          та

Попазова І.І.

 

правопорушення                                   з

розгляд (незалежно від

Керівники

 

метою недопущення

результатів відповідних

структурних

 

порушень                               норм

перевірок)                                    таких

підрозділів

 

чинного

повідомлень з метою

облдержадміністрації.

 

законодавства,

встановлення причин та

Голови та керівники

 

дотримання                           строків

умов,      що                сприяють

відповідних

 

розгляду документів,

вчиненню корупційного

структурних

 

повноти та розгляд

або       пов’язаного              з

підрозділів

 

по        суті            вхідної

корупцією

райдержадміністрацій.

 

кореспонденції

правопорушення.

 

 

(запитів на публічну

 

 

 

інформацію,

 

 

 

звернень громадян та

 

 

 

інше).

3.                  Попередження

Керівники

 

Дотримання строків

кожного                         працівника

структурних

 

розгляду документів,

про                      персональну

підрозділів

 

повноти та розгляд

відповідальність                                          за

облдержадміністрації.

 

по        суті            вхідної

порушення

Керівники відповідних

 

кореспонденції

законодавства                                       про

структурних

 

(запитів на публічну

доступ до інформації,

підрозділів

 

інформацію,

звернень громадян.

райдержадміністрацій.

 

звернень громадян та

 

 

 

інше). Недопущення

 

 

 

порушень                               норм

 

 

 

чинного

 

 

 

законодавства.

2

Відсутність контролю

Низька

1.                    Встановлення

Начальник управління

До грудня 2018

Веб-ресурс

Дотримання строків

 

за                опрацюванням

 

додаткового контролю

діловодства                              апарату

року,

 

розгляду документів,

 

вхідної кореспонденції

 

за                     дотриманням

облдержадміністрації,

грудня 2019

 

повноти                                   та

 

(запитів на публічну

 

спеціального                                          та

Швиденко С.О.

року,

 

достовірності

 

інформацію, звернень

 

антикорупційного

Начальник          відділу

грудня 2020

 

розгляду      по                       суті

 

громадян та інше).

 

законодавства під час

роботи із зверненнями

року

 

вхідної

 

 

 

розгляду                                 вхідної

громадян та доступу до

 

 

кореспонденції

 

 

 

кореспонденції, запитів

публічної     інформації

 

 

(запитів на публічну

 

 

 

на                      інформацію,

апарату

 

 

інформацію,

 

 

 

звернень шляхом:

облдержадміністрацій

 

 

звернень громадян та

 

 

 

запровадження

Попазова І.І.

 

 

інше).

 

 

 

 

періодичного

Завідувач                              сектору

 

 

Дотримання

моніторингу      з                              боку

запобігання                                         та

принципу прозорості

підрозділу

виявлення                             корупції

та                  відкритості.

документообігу                               та

облдержадміністрації

Недопущення

уповноваженого

Буюклі В.І.

порушень                               норм

підрозділу      з                          питань

Керівники

чинного

запобігання                               та

структурних

законодавства.

виявлення                              корупції

підрозділів запобігання

 

відповідних                               запитів,

та виявлення корупції

 

звернень,                               листів-

(уповноважені                                особи)

 

відповідей на них (у

райдержадміністрацій.

 

тому числі моніторингу

 

 

системи      на                     предмет

 

 

перегляду,                         скачування

 

 

або друку документів

 

 

стороннім особам) та

 

 

звітування                               перед

 

 

керівництвом                               про

 

 

результатом                               такого

 

 

моніторингу.

 

 

2. Публікації на сайті

Начальник                               відділу

Щокварталу протягом 2018-2020

 

статистичних                               даних

роботи із зверненнями

років звітування по зверненням

 

щодо запитів, звернень

громадян та доступу до

громадян

 

і відповідей на них, а

публічної                        інформації

Щопівроку протягом 2018-2020

 

також      питань,                 яких

апарату

років звітування по запитам на

 

вони стосуються.

облдержадміністрацій

публічну інформацію

 

 

Попазова І.І.

 

 

 

Голови та керівники

 

 

 

відповідних

 

 

 

структурних

 

 

 

підрозділів

 

 

 

райдержадміністрацій.

 

 

3

Неврегульованість

Низька

1.              Розробка            та

Начальник                               відділу

До грудня 2018

-

Встановлення

 

(або                       недостатня

 

прийняття                              порядків

роботи із зверненнями

року,

 

чіткого та якісного

 

урегульованість                                    -                                    у

 

роботи     із                   запитами,

громадян та доступу до

грудня 2019

 

алгоритму роботи із

 

разі    якщо            документ

 

зверненнями                               на

публічної                        інформації

року,

 

запитами                                  і

 

затверджено, але він

 

інформацію.

апарату

грудня 2020

 

зверненнями                                  та

 

містить                       прогалини,

 

Якщо      такі                 порядки

облдержадміністрації

року

 

дотримання                               норм

 

його                   застосування

 

затверджені, але у разі

Попазова І.І.

 

 

чинного

 

може     призвести               до

 

наявності         в                            них

Керівники

 

 

законодавства.

 

 

вчинення корупційних

 

прогалин внести зміни

структурних

 

 

 

або       пов’язаних              з

та      привести      їх          у

підрозділів

корупцією

відповідність.

облдержадміністрації.

правопорушень)

2.                  Попередження

Голови     та     керівник

процедури                           розгляду

кожного                         працівника

відповідного

запитів,                           звернень

про                      персональну

структурного

громадян тощо.

відповідальність                                          за

підрозділу

 

порушення

райдержадміністрацій.

 

законодавства                                       про

 

 

доступ до інформації,

 

 

звернень громадян та

 

 

антикорупційного

 

 

законодавства.

 

 

3. Перевірка документів

Завідувач                              сектору

 

на                     відповідність

запобігання                                         та

 

чинного законодавства

виявлення         корупції

 

та у разі встановлення

облдержадміністрації

 

порушень,                                 вжиття

Буюклі В.І.

 

заходів                         реагування

 

 

(ініціювання

 

 

службового

 

 

розслідування,

 

 

направлення матеріалів

 

 

до               правоохоронних

 

 

органів та інше).

 

4

Дискреційні

Середня

1.           Розробка              та

Директор

Липень

Веб-ресурс

Прийняття

 

повноваження                                  щодо

 

прийняття                            (внесення

департаменту

2018 року

 

розпорядчого                                акта,

 

визначення

 

змін)     до    акту,              який

економічної     політики

 

 

дотримання                              вимог

 

постачальників

 

врегулює                          процедуру

та                   стратегічного

 

 

чинного

 

товарів,        робіт                       та

 

проведення

планування

 

 

законодавства,

 

послуг при здійсненні

 

допорогових

облдержадміністрації

 

 

ощадливе

 

публічних                        закупівель

 

закупівель,                                     який

Радулов Д.Д.

 

 

витрачання                           коштів,

 

(в           тому              числі

 

міститиме                                    єдині

Керівники

 

 

підвищення

 

допорогових).

 

підходи до організації

структурних

 

 

ефективності

 

 

 

проведення                                    таких

підрозділів

 

 

допорогових

 

 

 

закупівель (включатиме

облдержадміністрації.

 

 

закупівель,

 

 

 

критерії                                відбору

Голови та керівники

 

 

забезпечення                                їх

 

 

 

постачальників товарів,

структурних

 

 

відкритості                                та

 

 

 

робіт та послуги при

підрозділів

 

 

прозорості,

 

 

 

здійснені допорогових

райдержадміністрацій

 

 

дотримання

 

 

 

 

закупівель).

 1. Прийняття рішення про проведення всіх закупівель (незалежно від суми) виключно через систему Prozorro.
 2. Запровадження процедури                 аналізу цінових пропозицій та затвердження порядку

їх здійснення.

–                            головні

розпорядники коштів.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

До грудня 2018 року,

грудня 2019 року, грудня 2020 року

 

принципу

добросовісної конкуренції                               серед учасників,

запобігання

корупційним діям та зловживанням.

Встановлення чіткої процедури

проведення публічних закупівель.

4.              Оприлюднення інформації                             про проведення закупівлі зі встановленням розумних                       строків подання         пропозицій постачальниками,

критеріїв відбору (ціна, якість час поставки тощо), а також публікація відомостей про постачальника у якого

здійснюватиметься закупівля.

5

Можливість поділу товару з метою здійснення закупівлі без                   застосування системи Ргоzоrrо.

Середня

1.              Запровадження попереднього аналізу та вибіркова перевірка уповноваженим

підрозділом (особою) з питань запобігання та виявлення корупції проектів договорів на закупівлю                               товарів, робіт та послуг.

Завідувач                              сектору

запобігання                                         та

виявлення         корупції облдержадміністрації Буюклі В.І.

Керівники

структурних

підрозділів запобігання та виявлення корупції (уповноважені особи) райдержадміністрацій.

До грудня 2018 року,

грудня 2019 року, грудня 2020 року

-

Аналіз та вибіркова перевірка проектів договорів                            на закупівлю товарів, робіт та послуг дасть змогу                       уникнути порушень вимог чинного

законодавства, а також дасть змогу встановити чітку процедуру

проведення публічних

2.                             Детальне

документування

процесу                           ухвалення

Керівники

структурних підрозділів

 

 

 

 

рішень.

облдержадміністрації - головні

розпорядники коштів.

Голови та керівники структурних

підрозділів

райдержадміністрацій

–                            головні

розпорядники коштів.

 

 

закупівель.

6

Недоброчесність

Низька

1.                     Забезпечення

Керівники

До грудня 2018

Веб-ресурс

Вказані                            заходи

 

посадових    осіб,                         які

 

прозорості                            процедур

структурних

року,

 

забезпечать

 

входять      до                     складу

 

публічних закупівель за

підрозділів

грудня 2019

 

встановлення чіткої

 

тендерного комітету.

 

бюджетні                                  кошти

облдержадміністрації.

року,

 

процедури

 

 

 

шляхом                      моніторингу

Голови та керівники

грудня 2020

 

проведення

 

 

 

застосування                                 Закону

структурних

року

 

публічних

 

 

 

України «Про публічні

підрозділів

 

 

закупівель, а також

 

 

 

закупівлі».

райдержадміністрацій

 

 

більш                          прозору

 

 

 

2. Залучення третіх осіб

–                            головні

 

 

процедуру публічних

 

 

 

(незалежних                             фахівців,

розпорядники коштів.

 

 

закупівель.

 

 

 

представників

 

 

 

Дотримання                              вимог

 

 

 

громадськості),                                          до

 

 

 

чинного

 

 

 

підготовки                            тендерної

 

 

 

законодавства.

 

 

 

документації.

 

 

 

 

 

 

 

3.                 Оприлюднення

 

 

 

 

 

 

 

проектів                         відповідної

 

 

 

 

 

 

 

документації                                          на

 

 

 

 

 

 

 

офіційному        веб-сайті

 

 

 

 

 

 

 

для обговорення.

 

 

 

 

7

Дискреційні

Низька

1.                  Попередження

Завідувач                              сектору

До грудня 2018

Веб-ресус

Вказані                            заходи

 

повноваження під час

 

кожного                                   члена

запобігання                                         та

року,

 

забезпечать

 

підготовки                          тендерної

 

тендерного                              комітету

виявлення         корупції

грудня 2019

 

встановлення чіткої

 

документації щодо її

 

про можливі наслідки

облдержадміністрації

року,

 

процедури

 

формування                                    під

 

порушення

Буюклі В.І.

грудня 2020

 

проведення

 

конкретного

 

законодавства                                    щодо

Керівники

року

 

публічних

 

постачальника.

 

здійснення                           публічних

структурних

 

 

закупівель, а також

 

 

 

закупівель                                          та

підрозділів запобігання

 

 

більш                          прозору

 

 

 

антикорупційного

та виявлення корупції

 

 

процедуру публічних

 

 

 

законодавства.

(уповноважені особи)

 

 

закупівель.

 

 

 

 

райдержадміністрацій.

 

 

Дотримання                              вимог

 

 

 

 

2.              Оприлюднення проектів відповідної документації                 на офіційному веб-сайті для обговорення.

Керівники

структурних підрозділів

облдержадміністрації. Голови та керівники структурних

підрозділів

райдержадміністрацій

–                            головні

розпорядники коштів.

 

 

чинного законодавства.

8

Відсутність належного

Низька

1. Прийняття рішення

Директор

До грудня 2018

-

Вказані                            заходи

 

контролю                                 за

 

про     проведення            всіх

департаменту

року,

 

забезпечать

 

проведенням процедур

 

закупівель                         (незалежно

економічної     політики

грудня 2019

 

мінімізацію проявів

 

закупівель.

 

від      суми)           виключно

та              стратегічного

року,

 

корупційних                                   або

 

 

 

через систему Prozorro,

планування      Радулов

грудня 2020

 

пов’язаних                                    з

 

 

 

в якому передбачити

В.І.

року

 

корупцією

 

 

 

порядок                        проведення

Завідувач           сектору

 

 

правопорушень.

 

 

 

моніторингу                                          та

запобігання                  та

 

 

 

 

 

 

контролю                                          за

виявлення         корупції

 

 

 

 

 

 

виконанням

облдержадміністрації

 

 

 

 

 

 

законодавства                                       про

Буюклі В.І.

 

 

 

 

 

 

публічні закупівлі.

Керівники

 

 

 

 

 

 

2.     У     разі        наявності

структурних

 

 

 

 

 

 

рішення про порядок

підрозділів

 

 

 

 

 

 

проведення

облдержадміністрації.

 

 

 

 

 

 

моніторингу                                          та

Голови та керівники

 

 

 

 

 

 

контролю                                          за

структурних

 

 

 

 

 

 

виконанням

підрозділів

 

 

 

 

 

 

законодавства                                       про

райдержадміністрацій

 

 

 

 

 

 

публічні закупівлі чітко

–                            головні

 

 

 

 

 

 

його дотримуватись.

розпорядники коштів.

 

 

 

 

 

 

3.                 Запровадження

 

 

 

 

 

 

 

попереднього аналізу та

 

 

 

 

 

 

 

вибіркова                            перевірка

 

 

 

 

 

 

 

уповноваженим

 

 

 

 

 

 

 

підрозділом (особою) з

 

 

 

 

 

 

 

питань запобігання та

 

 

 

 

 

 

 

виявлення                              корупції

 

 

 

 

 

 

 

проектів договорів на

 

 

 

 

 

 

 

закупівлю                               товарів,

 

 

 

 

 

 

 

 

робіт та послуг.

 

 

 

 

9

Можливість впливу з

Низька

1.                             Детальне

Начальник управління

До грудня 2018

-

Уникнення

 

боку    посадових             або

 

документування

персоналу                              апарату

року,

 

можливості                            впливу

 

інших      осіб                 (членів

 

процесу                           ухвалення

облдержадміністрації

грудня 2019

 

на членів комісії та

 

конкурсної комісії) на

 

рішень за результатами

Бурлаченко Т.В.

року,

 

на прийняття рішень

 

результати                             другого

 

проходження                                       усіх

Керівники

грудня 2020

 

комісією.

 

етапу     конкурсу                на

 

етапів конкурсу.

структурних

року

 

 

 

зайняття                                 посад

 

2.        Моніторинг           та

підрозділів

 

 

 

 

державної                              служби

 

перевірка                          виконання

облдержадміністрації.

 

 

 

 

шляхом попереднього

 

завдань,                           складених

Голови та керівники

 

 

 

 

ознайомлення

 

кандидатом на посаду.

відповідних

 

 

 

 

кандидатів з обраним

 

3. Залучення третіх осіб

структурних

 

 

 

 

варіантом

 

(незалежних                             фахівців,

підрозділів

 

 

 

 

ситуаційного завдання.

 

представників

райдержадміністрацій.

 

 

 

 

 

 

громадськості)                                          до

 

 

 

 

 

 

 

роботи                         конкурсної

 

 

 

 

 

 

 

комісії.

 

 

 

 

10

Можливість втручання

Низька

1.                             Детальне

Начальник управління

До грудня 2018

-

Уникнення

 

у                         діяльність

 

документування

персоналу                              апарату

року,

 

можливості                            впливу

 

конкурсної                               комісії

 

процесу                           ухвалення

облдержадміністрації

грудня 2019

 

на членів комісії та

 

третіх осіб з метою

 

рішень за результатами

Бурлаченко Т.В.

року,

 

на прийняття рішень

 

впливу на прийняття

 

проходження                                       усіх

Керівники

грудня 2020

 

комісією.

 

нею рішень.

 

етапів конкурсу.

структурних

року

 

 

 

 

 

2. Залучення третіх осіб

підрозділів

 

 

 

 

 

 

(незалежних                             фахівців,

облдержадміністрації.

 

 

 

 

 

 

представників

Голови та керівники

 

 

 

 

 

 

громадськості)                                          до

відповідних

 

 

 

 

 

 

роботи                         конкурсної

структурних

 

 

 

 

 

 

комісії.

підрозділів

 

 

 

 

 

 

 

райдержадміністрацій.

 

 

 

11

Можливість                               впливу

Низька

1.                 Запровадження

Завідувач                              сектору

До грудня 2018

-

Уникнення

 

члена                       конкурсної

 

періодичного

запобігання                                         та

року,

 

можливості                            впливу

 

комісії                            (шляхом

 

моніторингу      з                              боку

виявлення                             корупції

грудня 2019

 

на членів комісії на

 

переконання                                 інших

 

уповноваженого

облдержадміністрації

року,

 

прийняття                            рішень

 

членів) на прийняття

 

підрозділу     (особи)                         з

Буюклі В.І.

грудня 2020

 

комісією.

 

того         чи                 іншого

 

питань запобігання та

Керівники

року

 

Дотримання                               норм

 

рішення,     зокрема                      у

 

виявлення                              корупції

структурних

 

 

чинного

 

зв’язку з особистою

 

документації                                    щодо

підрозділів запобігання

 

 

законодавства.

 

зацікавленістю                                         в

 

здійснення конкурсного

та виявлення корупції

 

 

 

 

результатах відбору.

 

відбору    на    кожну                   з

(уповноважені особи)

 

 

 

 

 

 

 

посад.

райдержадміністрацій. Начальник управління персоналу                              апарату облдержадміністрації Бурлаченко Т.В.

Керівники

структурних підрозділів

облдержадміністрації. Голови та керівники відповідних

структурних підрозділів

райдержадміністрацій.

 

 

 

 1. Встановлення процедури розкриття інформації у разі наявності конфлікту інтересів                       членами конкурсної комісії.
 2. Нагадування членам комісії    про                            вимоги антикорупційного законодавства              щодо повідомлення      у        разі наявності      у                                них

конфлікту інтересів.

12

Недоброчесність

членів                       конкурсної комісії.

Середня

 1. Залучення третіх осіб (незалежних фахівців, представників

громадськості)                         до роботи           конкурсної комісії.

 1. Обов’язкове відображення                       у

документації                                         за результатами

проведення конкурсу мотивів

(обґрунтування) прийнятого рішення.

 1. Здійснення заходів щодо       запобігання залученню внутрішніх претендентів на посаду (осіб, які вже працюють в органі) до будь-яких заходів з організації чи проведення конкурсу (у тому числі якщо таким претендентом    є    член

конкурсної                                 комісії шляхом    повідомлення

Начальник управління персоналу                              апарату облдержадміністрації Бурлаченко Т.В.

Керівники

структурних підрозділів

облдержадміністрації. Голови та керівники відповідних

структурних підрозділів

райдержадміністрацій.

До грудня 2018 року,

грудня 2019 року, грудня 2020 року

-

Відкрите та прозоре проведення

конкурсного відбору при прийнятті на посаду.

Недопущення порушення                              норм чинного

законодавства.

 

 

 

 

про це на першому засіданні комісії після подання документів до участі у конкурсі та не приймати участь у конкурсній процедурі на цю посаду: недопущення надання доступу таким особам до інформації про завдання,                                         які вирішуватимуть

претенденти, а у разі отримання                                     такої інформації – зміна

відповідних завдань).

 

 

 

 

13

Дискреційні повноваження                        щодо внесення                        змін                                              до структури та штатного розпису.

Низька

 1. Розробка

внутрішнього акту, який визначає порядок дій посадових осіб органу            у                                разі необхідності внесення змін до структури або штатного розпису, а також випадки за яких такі зміни можуть бути внесені                                    (зміна повноважень органу, проведення

функціонального аналізу, тощо).

 1. Введення

обов’язкової вимоги щодо              письмового обґрунтування

створення нових посад або                 скорочення існуючих.

 1. Попередній аналіз проектів розпоряджень

Керівники

структурних

підрозділів запобігання та виявлення корупції (уповноважені особи) райдержадміністрацій.

Керівники

структурних підрозділів

облдержадміністрації. Голови та керівники структурних

підрозділів

райдержадміністрацій.

До грудня 2018 року,

грудня 2019 року, грудня 2020 року

-

Унеможливлення

безпідставної зміни до структури або штатного розпису.

Недопущення порушення                               норм чинного

законодавства.

Завідувач           сектору

запобігання                  та

виявлення         корупції облдержадміністрації Буюклі В.І

 

 

 

 

про зміну структури та штатного                               розпису уповноваженим

підрозділом (особою) з питань запобігання та виявлення корупції.

 

 

 

 

14

Прийняття на посаду осіб,                      які                      не відповідають вимогам, або тих, які подали недостовірні відомості у зв’язку з відсутністю законодавчого

обов’язку проведення спеціальної перевірки.

Середня

 1. Забезпечення проведення спеціальної перевірки достовірності наданих претендентом на посаду відомостей про себе з оригіналами або завіреними копіями відповідних документів (у тому числі шляхом пошуку відомостей про фізичну особу у Єдиному державному реєстрі осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення), а також                              його

відповідності кваліфікаційним

вимогам (у випадку, якщо не проводиться спеціальна перевірка).

 1. Письмове

попередження особи, яка претендує на заняття                            вакантної посади про персональну відповідальність за надання недостовірних

відомостей.

Начальник управління персоналу                              апарату облдержадміністрації Бурлаченко Т.В.

Керівники

структурних підрозділів

облдержадміністрації. Голови та керівники відповідних

структурних підрозділів

райдержадміністрацій.

До грудня 2018 року,

грудня 2019 року, грудня 2020 року

-

Прийняття на посаду осіб,                               які

відповідають вимогам.

Недопущення порушення                               норм чинного

законодавства при призначенні                               на посаду.

15

Відсутність                              у посадових  інструкціях

та         положеннях       про структурні  підрозділи

Низька

1. Перегляд посадових інструкцій  та положень

про                   структурні підрозділи                                на

Керівники

структурних підрозділів

облдержадміністрації.

До грудня 2018 року

-

Чітко                        виписані

функції                                 та

повноваження кожної                      посадової

 

 

чітко                        виписаних функцій                          та

повноважень кожної посадової особи або їх дублювання.

 

відповідність                                         їх вимогам законодавства та в разі необхідності внесення відповідних змін.

2.                      Здійснення детального                            опису повноважень, функцій та прав посадових осіб на відповідальність чинному законодавству, забезпечення

відсутності                                         їх дублювання, контроль

за їх здійсненням.

Керівники

структурних підрозділів

райдержадміністрацій.

 

 

особи. Відповідність положень                                про структурні

підрозділи вимогам чинного

законодавства.

16

Можливість впливу з боку посадових або інших осіб (членів комісії) під час

прийняття                                та оформлення

документів                                щодо нагородження,                                   з метою сприяння у порушенні клопотання щодо відзначення державними

нагородами осіб, які не мають                          достатніх

заслуг державного рівня.

Низька

1.                       Додаткове опрацювання матеріалів уповноваженими

підрозділами (особами)

з питань запобігання та виявлення корупції.

Завідувач           сектору

запобігання                  та

виявлення         корупції облдержадміністрації Буюклі В.І.

До грудня 2018 року,

грудня 2019 року, грудня 2020 року

-

Зменшення впливу з боку посадових або інших осіб (членів комісії) під час прийняття                                та оформлення

документів щодо нагородження.

Уникнення порушень                               норм чинного

законодавства при представленні до нагородження осіб, які мають вагомі заслуги                                для відзначення.

 1. Запровадження періодичного

зовнішнього контролю шляхом                           залучення третіх осіб (незалежних фахівців, представників громадськості)                           до роботи комісій з державних нагород.

 1. Детальне вивчення на засіданні      комісій наданих     нагородних документів                  щодо відповідності зазначених                заслуг

особи           до                      виду нагороди.

 1. Забезпечення неухильного

Керівники

структурних

підрозділів запобігання та виявлення корупції (уповноважені особи) райдержадміністрацій. Завідувач                              сектору

нагород                              апарату облдержадміністрації. Гуменюк Г.Д.

Голови та керівники відповідних

структурних підрозділів

райдержадміністрацій, члени           відповідних комісій.

 

 

 

 

дотримання                                   вимог нагородного

законодавства України.

 

 

 

 

17

Недоброчесність

Низька

1.                        Скасування

Начальник

До грудня 2018

-

Відсторонення                                    не

 

посадових осіб під час

 

довіреностей                                          на

юридичного

року,

 

доброчесних

 

представництва

 

представництво

управління                              апарату

грудня 2019

 

посадових осіб, які

 

інтересів в судах.

 

інтересів в судах, які

обласної                         державної

року,

 

представляють

 

 

 

були видані звільненим

адміністрації                              Ботезат

грудня 2020

 

інтереси      в                      судах,

 

 

 

особам і термін дії яких

О.П.

року

 

притягнення                                    до

 

 

 

не     минув,     а          також

Керівники

 

 

відповідальності.

 

 

 

особам щодо яких було

структурних

 

 

Підтримання іміджу

 

 

 

встановлено порушення

підрозділів

 

 

місцевих державних

 

 

 

антикорупційного

облдержадміністрації.

 

 

адміністрацій.

 

 

 

законодавства

Керівники відповідних

 

 

Відшкодування

 

 

 

(необґрунтована

структурних

 

 

збитків                     нанесених

 

 

 

відмова      від                     позову,

підрозділів

 

 

державі.

 

 

 

його визнання тощо).

райдержадміністрацій.

 

 

 

 

 

 

2.                        Проведення

Керівники

 

 

 

 

 

 

періодичного

структурних

 

 

 

 

 

 

зовнішнього

підрозділів запобігання

 

 

 

 

 

 

моніторингу                               судових

та виявлення корупції

 

 

 

 

 

 

рішень       на                    предмет

(уповноважені особи)

 

 

 

 

 

 

особистої

райдержадміністрацій.

 

 

 

 

 

 

зацікавленості

 

 

 

 

 

 

 

представника                                           в

 

 

 

 

 

 

 

результатах                                судової

 

 

 

 

 

 

 

справи.

 

 

 

 

 

 

 

3. Проведення навчань,

Начальник

 

 

 

 

 

 

семінарів                                           з

юридичного

 

 

 

 

 

 

уповноваженими

управління                              апарату

 

 

 

 

 

 

особами,                                         які

обласної                         державної

 

 

 

 

 

 

здійснюють

адміністрації

 

 

 

 

 

 

представництво

Ботезат О.П.

 

 

 

 

 

 

інтересів                             місцевих

Керівники

 

 

 

 

 

 

державних

структурних

 

 

 

 

 

 

адміністрацій в судах.

підрозділів

 

 

 

 

 

 

 

облдержадміністрації.

 

 

 

 

 

 

 

Керівники відповідних

 

 

 

 

 

 

 

структурних

 

 

 

 

 

 

 

підрозділів

 

 

 

 

 

 

 

 

райдержадміністрацій.

 

 

 

18

Ймовірність                               впливу зацікавлених осіб на представників юридичних служб в суді під час підготовки процесуальних

документів                                      або безпосередньої участі в судових засіданнях.

Низька

1.                        Проведення періодичного

зовнішнього

моніторингу прийнятих судових рішень на предмет виявлення особистої

зацікавленості

представника                                          в

результатах                                судової справи.

Начальник юридичного

управління апарату обласної державної адміністрації Ботезат О.П.

Керівники

структурних підрозділів

облдержадміністрації. Керівники відповідних структурних

підрозділів

райдержадміністрацій.

До грудня 2018 року,

грудня 2019 року, грудня 2020 року

-

Можливість виявлення                  впливу зацікавлених осіб на представників юридичних служб в суді                  під                      час підготовки

процесуальних

документів                               або безпосередньої

участі      в                  судових засіданнях.

Відсторонення                               не доброчесних

посадових осіб, які представляють

інтереси в судах, притягнення                               до відповідальності.

19

Неврегульованість

(або                       недостатня урегульованість - у разі якщо документ затверджено, але він містить прогалини,

його застосування може призвести до вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією

правопорушень)

порядків             ведення

позовної                                 та/або договірної роботи в структурних

підрозділах обласної державної

адміністрації                                        та райдержадміністраціях

Низька

1. Розробка та затвердження актів (внесення змін до них), які визначать порядок ведення                                                            позовної роботи та порядок роботи                          договірної роботи в структурних підрозділах обласної та районних державних адміністраціях (або усунуть                                        існуючі прогалини, наявність яких чинить потенційну загрозу                                      вчинення корупційних                                  або пов’язаних з корупцією

правопорушень).

Начальник юридичного

управління апарату обласної державної адміністрації Ботезат О.П.

Керівники

структурних підрозділів

облдержадміністрації. Керівники відповідних структурних

підрозділів

райдержадміністрацій.

До грудня 2018 року,

грудня 2019 року, грудня 2020 року (згідно окремо

затвердженого плану)

-

Вказані                            заходи дадуть можливість зменшити

корупційний ризик, не                     допустити порушення норм чинного

законодавства, у разі виявлення недоліків

– усунути їх, підтримувати імідж органу, інтереси якого представляє уповноважена особа в суді.

2.       Перевірка          стану правової          роботи            у

Начальник юридичного

 

 

.

 

структурних

підрозділах обласної державної адміністрації відповідно                                   до затвердженого графіку

перевірок.

управління апарату обласної державної адміністрації Ботезат О.П.

 

 

 

20

Недосконалість

процедури погодження проектів розпорядчих актів                          районних державних

адміністрацій.

Низька

1. Внесення змін до регламентів районних державних

адміністрацій, в яких передбачити чіткий алгоритм погодження проектів розпорядчих актів                            районних державних

адміністрацій, з якого встановлювались би послідовність                                       дій посадових осіб і були зрозумілі                                   їхні обов’язки.

Начальник юридичного

управління апарату обласної державної адміністрації Ботезат О.П.

Завідувач           сектору

запобігання                  та

виявлення                             корупції облдержадміністрації Буюклі В.І. Керівники структурних

підрозділів

облдержадміністрації. Керівники відповідних структурних

підрозділів

райдержадміністрацій.

До грудня 2018 року,

грудня 2019 року,

грудня 2020 року

-

Прийняття нормативно

правових актів які відповідають чинному

законодавству.

21

Відсутність захищених від витоку інформації каналів                                для

повідомлень                                про корупцію.

Низька

1. Прийняття рішення про запровадження системи                                      подання повідомлень                                  про корупцію у зв’язку з чим                           розробити положення                                                        про опрацювання

повідомлень                                   про корупцію.

Завідувач           сектору

запобігання                  та

виявлення         корупції облдержадміністрації Буюклі В.І.

Керівники

структурних

підрозділів запобігання та виявлення корупції (уповноважені особи)

райдержадміністрацій.

До грудня 2018 року

Веб-ресурс

Розроблення

документу, який регулює порядок подання та розгляду повідомлень про корупцію,

обізнаність

працівників місцевих державних

адміністрацій дасть можливість                             не допустити порушень норм                         чинного законодавства та уникнути        витоку

інформації                                  про

2. Проведення навчань (інформування) серед працівників місцевих державних

адміністрацій.

Завідувач           сектору

запобігання                  та

виявлення         корупції

облдержадміністрації Буюклі В.І.

 

 

 

 

 

 

 

 

викривачів.

Посилити захист прав викривачів щодо

недопустимості розголошення                                  або використання                                                            в інший                                           спосіб інформації, яка стала їм                           відома,

недопустимість

передачі інформації третім особам, які

можуть чинити тиск на викривача.

22

Неврегульованість

(або                       недостатня урегульованість - у разі якщо документ затверджено, але він містить прогалини,

його застосування може призвести до вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією

правопорушень) процедури

опрацювання

повідомлень осіб, які надають допомогу в запобіганні і протидії корупції (викривачів).

Низька

1.           Розробка              та затвердження

внутрішнього акту, що передбачатиме

процедуру                          роботи                     з повідомленнями викривачів (обмеження доступу до інформації інших посадових осіб органу,                                     порядок перевірки                                   таких повідомлень,

інформування про його порушення Національного

агентства      з                         питань запобігання корупції).

Завідувач                              сектору

запобігання                                         та

виявлення         корупції облдержадміністрації Буюклі В.І.

Керівники

структурних

підрозділів запобігання та виявлення корупції (уповноважені особи) райдержадміністрацій.

До грудня 2018 року

-

Розроблення

документу, який регулює порядок подання та розгляду повідомлень про корупцію,

обізнаність

працівників місцевих державних

адміністрацій дасть можливість                                                  не допустити порушень норм                         чинного законодавства та уникнути витоку

інформації                                  про викривачів.

Посилити захист прав викривачів щодо

недопустимості розголошення                                  або використання                                         в

інший                             спосіб інформації,  яка стала

2. Проведення навчань (інформування) серед працівників місцевих державних

адміністрацій.

Завідувач                              сектору

запобігання                                         та

виявлення         корупції облдержадміністрації Буюклі В.І.

 

 

 

 

 

 

 

 

їм                       відома,

недопустимість

передачі інформації третім особам, які можуть чинити тиск на викривача.

23

Відсутність

(недостатність) контролю                                за проведенням

спеціальної перевірки стосовно осіб, які претендують                                на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо

відповідального становища.

Низька

 1. Встановлення додаткового контролю з боку уповноваженого підрозділу (особи) з питань запобігання та виявлення корупції (у разі, якщо проведення перевірки покладено на службу персоналу).
 2. Проведення навчань (тренінгів)                               із доведенням          типових ситуацій           порушення антикорупційного законодавства під час проведення спеціальних перевірок     (розгляд       в умовах          конфлікту інтересів, розголошення інформації                          з

обмеженим доступом), а також ситуацій порушення

спеціального

законодавства,                         що можуть передувати або бути                         наслідками вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією

правопорушень.

Завідувач                              сектору

запобігання                                         та

виявлення         корупції облдержадміністрації Буюклі В.І.

Керівники

структурних

підрозділів запобігання та виявлення корупції (уповноважені особи) райдержадміністрацій.

До грудня 2018 року,

грудня 2019 року, грудня 2020 року

-

Додатковий контроль дасть змогу виявити                         можливі порушення

проведення спеціальної

перевірки,                      не допустити призначення                     на посаду                     особу                          з порушенням порядку проведення

спеціальної

перевірки та/або особи, яка не відповідає

встановленим вимогам. Крім того, дасть                   змогу уповноваженим

підрозділам (особам) з питань запобігання та                 виявлення корупції в місцевих державних

адміністраціях одночасно

перевірити

дотримання порядку подання декларацій кандидатами                                     на

посаду                       та

переможцями конкурсу,    а                       також

3.               Попередження кожного         працівника

про                      персональну

Керівники

структурних

підрозділів       місцевих

 

 

 

 

відповідальність                                          за

державних

 

 

зменшити                              ризик

порушення

адміністрацій.

розголошення

законодавства .

 

інформації                              про

4.                 Стандартизація

 

особу,      яка                  стала

внутрішніх процедур у

 

відома        під                     час

рамках                   встановленого

 

проведення

строку                        (зазначення

 

спеціальної

переліку                         необхідних

 

перевірки.

дій,        які              необхідно

 

 

вчинити                                    після

 

 

отримання     згоди                          на

 

 

проведення спеціальної

 

 

перевірки),                                          не

 

 

розголошення

 

 

інформації про особу,

 

 

яка стала відома під час

 

 

проведення спеціальної

 

 

перевірки.

 

 

24

Непрозоре проведення

Низька

1.                    Встановлення

Завідувач                              сектору

Протягом

Веб-ресурс

Якісне,                   об’єктивне,

 

оцінки                    корупційних

 

зовнішнього контролю

запобігання                                         та

2019-2020

 

всебічне проведення

 

ризиків.

 

за здійсненням роботи з

виявлення                             корупції

років при

 

оцінки корупційних

 

 

 

підготовки

облдержадміністрації

підготовці

 

ризиків. Дотримання

 

 

 

антикорупційної

Буюклі В.І.

антикорупційн

 

принципів

 

 

 

програми (у тому числі

Члени комісій з оцінки

ої програми (у

 

прозорості                              та

 

 

 

оцінки                      корупційних

корупційних ризиків в

тому числі

 

відкритості.

 

 

 

ризиків)                               шляхом

місцевих                        державних

оцінці

 

 

 

 

 

залучення до вказаного

адміністраціях.

корупційних

 

 

 

 

 

процесу    експертів                    та

 

ризиків)

 

 

 

 

 

представників

 

 

 

 

 

 

 

громадськості.

 

 

 

 

 

 

 

2.                        Проведення

Завідувач                              сектору

 

 

 

 

 

 

уповноваженим

запобігання                                         та

 

 

 

 

 

 

підрозділом (особою) з

виявлення                             корупції

 

 

 

 

 

 

питань запобігання та

облдержадміністрації

 

 

 

 

 

 

виявлення                              корупції

Буюклі В.І.

 

 

 

 

 

 

аналізу                                 роботи

Керівники

 

 

 

 

 

 

посадових осіб органу,

структурних

 

 

 

 

 

 

які     беруть    участь          в

підрозділів запобігання

 

 

 

 

 

 

роботі комісії з оцінки

та виявлення корупції

 

 

 

 

 

 

корупційних ризиків, в

(уповноважені особи)

 

 

 

 

 

 

 

частині                            особистої заінтересованості в результаті такої оцінки.

 1. Внесення змін до складу комісії з оцінки корупційних ризиків у разі       встановлення інтересу            посадової особи у негативному результаті її роботи (наприклад, пропозиція заходів з усунення корупційних ризиків, які не спрямовані на усунення чинників такого ризику).
  1. Активне

використання                                веб- сайтів                             місцевих державних

адміністрацій у даному процесі.

райдержадміністрацій.

 

 

 

25

Залучення до оцінки корупційних ризиків (у тому числі до роботи                              комісії) некваліфікованих

посадових осіб.

Низька

1.                    Проведення (навчань) тренінгів в частині здійснення

оцінки корупційних ризиків перед та в процесі проведення такої оцінки.

Завідувач                              сектору

запобігання                                         та

виявлення         корупції облдержадміністрації Буюклі В.І.

Керівники

структурних

підрозділів запобігання та виявлення корупції (уповноважені особи) райдержадміністрацій, члени                       відповідної

комісії.

Протягом 2019-2020

років при проведені оцінки корупційних ризиків

-

Проведення

належної оцінки корупційних ризиків в діяльності органу, прийняття                                        в подальшому якісної та                              дієвої

антикорупційної програми.

26

Недоброчесність

посадових                         осіб,                     які здійснюють

підготовку

антикорупційної

Низька

1. Залучення керівника органу                                    (його

заступника) до роботи комісії          з         оцінки

корупційних ризиків.

Завідувач                              сектору

запобігання                                         та

виявлення         корупції облдержадміністрації

Буюклі В.І.

Протягом 2019-2020

років при проведені

оцінки

-

Встановлення

дієвого                  контрою               з метою недопущення

порушення                               норм чинного

 

 

програми.

 

2. Попередження про персональну

відповідальність

працівників органу, які беруть участь в роботі комісії з оцінки корупційних ризиків за

надання недостовірної інформації.

Керівники

структурних

підрозділів запобігання та виявлення корупції (уповноважені особи) райдержадміністрацій.

корупційних ризиків

 

законодавства. Підготовка якісної та дієвої

антикорупційної програми.

27

Недоброчесність

Низька

1.                  Попередження

Голови                            місцевих

До грудня 2018

-

Належне                                     та

 

уповноважених осіб з

 

кожного                         працівника

державних

року,

 

неупереджене

 

питань запобігання та

 

про                      персональну

адміністрацій.

грудня 2019

 

опрацювання

 

виявлення корупції під

 

відповідальність                                        за

Завідувач                              сектору

року,

 

звернень     громадян,

 

час виявлення фактів

 

порушення

запобігання                                         та

грудня 2020

 

повідомлень          про

 

корупційних                                      або

 

законодавства                                       про

виявлення                             корупції

року

 

протиправну

 

пов’язаних                                          з

 

доступ до інформації,

облдержадміністрації

 

 

діяльність посадових

 

корупцією

 

звернень громадян та

Буюклі В.І.

 

 

осіб         та        інше).

 

правопорушень                                     (під

 

антикорупційного

Керівники

 

 

Недопущення

 

час                   опрацювання

 

законодавства.

структурних

 

 

порушень            норм

 

звернень                         громадян,

 

 

підрозділів запобігання

 

 

чинного

 

повідомлень                                     про

 

 

та виявлення корупції

 

 

законодавства,

 

протиправну

 

 

(уповноважені особи)

 

 

дотримання    строків

 

діяльність                        посадових

 

 

райдержадміністрацій.

 

 

розгляду документів,

 

осіб та інше).

 

 

 

 

 

повноти                                     та

 

 

 

 

 

 

 

достовірності

 

 

 

 

 

 

 

розгляду      по      суті

 

 

 

 

 

 

 

запитів на публічну

 

 

 

 

 

 

 

інформацію,

 

 

 

 

 

 

 

звернень громадян.

28

Недоброчесність

Низька

1.                  Попередження

Голови                            місцевих

До грудня 2018

-

Належна     перевірка

 

уповноважених осіб з

 

кожного працівника з

державних

року,

 

посадових     осіб      –

 

питань запобігання та

 

питань запобігання та

адміністрацій.

грудня 2019

 

суб’єктів

 

виявлення корупції під

 

виявлення корупції про

Завідувач                              сектору

року,

 

декларування                                     на

 

час                          перевірки

 

персональну

запобігання                                         та

грудня 2020

 

предмет

 

посадових       осіб                           –

 

відповідальність                                        за

виявлення                             корупції

року

 

неподання/несвоєчас

 

суб’єктів

 

порушення

облдержадміністрації

 

 

ного                         подання

 

декларування                                        на

 

антикорупційного

Буюклі В.І.

 

 

декларацій            осіб

 

предмет

 

законодавства в частині

Керівники

 

 

уповноважених                                     на

 

неподання/несвоєчасн

 

перевірки                                        та

структурних

 

 

виконання     функцій

 

ого                             подання

 

повідомлення                                       про

підрозділів запобігання

 

 

держави                                   або

 

 

декларацій                                    осіб

уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

 

факти

неподання/несвоєчасно го подання декларацій осіб уповноважених на виконання           функцій держави або місцевого самоврядування.

та виявлення корупції (уповноважені особи) райдержадміністрацій.

 

 

місцевого

самоврядування, направлення відповідних

повідомлень                                  до Національного

агентства з питань запобігання корупції.

29

Недоброчесність

Низька

1.           Розробка          та

Завідувач                              сектору

До грудня 2018

-

Чіткий                          порядок

 

уповноважених осіб з

 

затвердження (внесення

запобігання                                         та

року,

 

роботи

 

питань запобігання та

 

змін) до актів органу,

виявлення                             корупції

грудня 2019

 

уповноважених осіб

 

виявлення корупції під

 

які визначають порядок

облдержадміністрації

року,

 

з питань запобігання

 

час                          перевірки

 

дій його посадових осіб

Буюклі В.І.

грудня 2020

 

та                     виявлення

 

нормативно-правових

 

у      разі      надходження

Керівники

року

 

корупції      під                      час

 

актів на відповідність

 

проекту       нормативно-

структурних

 

 

перевірки

 

антикорупційному

 

правового      акту      для

підрозділів запобігання

 

 

нормативно-

 

законодавству.

 

перевірки                        на

та виявлення корупції

 

 

правових    актів                      на

 

 

 

відповідність

(уповноважені особи)

 

 

відповідність

 

 

 

антикорупційному

райдержадміністрацій.

 

 

антикорупційному

 

 

 

законодавству              на

 

 

 

законодавству                                    та

 

 

 

погодження до органу

 

 

 

його                  погодження

 

 

 

із встановленням вимог

 

 

 

визначений                                    у

 

 

 

до осіб, які здійснюють

 

 

 

розробленому                                 акті.

 

 

 

погодження       проектів

 

 

 

Недопущення

 

 

 

нормативно-правових

 

 

 

прийняття                         проектів

 

 

 

актів.

 

 

 

нормативно

 

 

 

2.               Попередження

 

 

 

правових актів без

 

 

 

працівника

 

 

 

дотримання

 

 

 

уповноваженого

 

 

 

антикорупційного

 

 

 

перевіряти           проекти

 

 

 

законодавства.

 

 

 

нормативно-правових

 

 

 

 

 

 

 

актів про персональну

 

 

 

 

 

 

 

відповідальність           за

 

 

 

 

 

 

 

порушення

 

 

 

 

 

 

 

законодавства.

 

 

 

 

30

Складність одержання

Середня

1. Перегляд переліків

Керівники

До 01.08.2018

-

Спрощення

 

адміністративних

 

документів необхідних

структурних

року

 

процедури

 

послуг, у зв’язку з

 

для                   одержання

підрозділів

 

 

отримання

 

невичерпним

 

адміністративних

облдержадміністрації,

 

 

дозвільної

 

переліком документів,

 

послуг      та      внесення

які                  уповноважені

 

 

документації

 

 

що подаються для їх одержання,

затягуванням строків розгляду                                 таких документів,

недостатня

регламентація підстав для відмови у їх одержанні.

 

необхідних змін щодо затвердження

вичерпних переліків таких документів.

 1. Визначення чітких підстав (у тому числі шляхом              внесення (ініціювання) змін до нормативно-правових

актів) для відмови в одержані

адміністративних

послуг з одночасним роз’ясненням

заявникам                                    таких підстав.

 1. Розроблення чітких інформаційних       та технологічних карток, які       встановлять конкретні вимоги для отримання

адміністративної

послуги (інформаційні картки встановлять

перелік документів, необхідних                                        для отримання

адміністративної

послуги, порядок та спосіб їх подання, інформацію про умови чи підстави отримання адміністративної

послуги; строк надання адміністративної

послуги та інше).

 1. Розміщення інформаційних                        та технологічних карток

надавати

адміністративні послуги.

Голови,           керівники структурних

підрозділів

райдержадміністрації, які             уповноважені надавати

адміністративні послуги.

 

 

суб’єктами

господарювання                            та недопущення порушень                            строку надання

адміністративної послуги.

Дотримання                               норм чинного

законодавства. Забезпечення принципу

доступності отримання

адміністративних послуг.

 

 

 

 

адміністративних

послуг на веб – сайтах місцевих                          державних

адміністрацій.

 

 

 

 

31

Безпосередні контакти між                       суб’єктами одержання

адміністративних

послуг та посадовими особами органів влади та центрів надання таких послуг.

Середня

1. Перевірка документів на                     відповідність чинного законодавства та у разі встановлення порушень,                      вжиття заходів реагування (ініціювання

службового розслідування,

направлення матеріалів до правоохоронних

органів та інше).

Завідувач           сектору

запобігання                  та

виявлення         корупції облдержадміністрації Буюклі В.І.

До грудня 2018 року,

грудня 2019 року, грудня 2020 року

-

Уникнення

безпосередніх контактів                                  між суб’єктами

одержання

адміністративних послуг                                   та

посадовими особами органів                             влади.

Спрощення процедури отримання дозвільної

документації суб’єктами

господарювання. Зручна та доступна інформація                           для суб’єктів                      звернення про                             надання адміністративної

послуги. Дотримання норм                         чинного законодавства.

Забезпечення принципу

доступності отримання

адміністративних послуг.

2.                   Розроблення інформаційних                            та технологічних карток на                         кожну

адміністративну

послугу, яку надає місцева                            державна адміністрація, в яких передбачити механізм уникнення

безпосередніх контактів між                         суб’єктами одержання

адміністративних

послуг та посадовими особами органів влади.

Керівники

структурних підрозділів

облдержадміністрації, які             уповноважені надавати

адміністративні послуги.

Голови,           керівники структурних

підрозділів

райдержадміністрації, які             уповноважені надавати

адміністративні послуги.

До 01.08.2018

року

32

Наявність

необґрунтованих дискреційних

повноважень                                                           у посадових    осіб,                         які

приймають    участь   у

Середня

1.                             Перегляд

нормативно-правових та                   організаційно- розпорядчих   актів,  що

регулюють                               надання адміністративних

Керівники

структурних підрозділів

облдержадміністрації, які             уповноважені

надавати

До 01.08.2018

року

-

Відсутність

дискреційних повноважень                                   у посадових осіб, які

приймають участь у надані

 

 

надані

адміністративних послуг.

 

послуг та внесення необхідних змін щодо усунення

необґрунтованих дискреційних повноважень,

конкретизація строків та порядку надання адміністративних

послуг.

адміністративні послуги.

Голови,           керівники структурних

підрозділів

райдержадміністрації, які             уповноважені надавати

адміністративні послуги.

 

 

адміністративних послуг, недопущення зловживання

службовим становищем.

33

Недостатня прозорість

Середня

1.                        Розміщення

Керівники

До грудня 2018

Веб-ресурс

Зручність                                   та

 

в частині висвітлення

 

інформації на стендах

структурних

року,

 

доступність                                   в

 

інформації                                     про

 

та офіційних веб-сайтах

підрозділів

грудня 2019

 

отриманні

 

адміністративні

 

органу                              переліку

облдержадміністрації,

року,

 

адміністративних

 

послуги.

 

адміністративних

які             уповноважені

грудня 2020

 

послуг.

 

 

 

послуг, що надаються, а

надавати

року

 

Дотримання

 

 

 

також в разі потреби її

адміністративні

 

 

принципів

 

 

 

оновлення.

послуги.

 

 

публічності                                   та

 

 

 

 

Голови,           керівники

 

 

відкритості органу.

 

 

 

 

структурних

 

 

 

 

 

 

 

підрозділів

 

 

 

 

 

 

 

райдержадміністрації,

 

 

 

 

 

 

 

які             уповноважені

 

 

 

 

 

 

 

надавати

 

 

 

 

 

 

 

адміністративні

 

 

 

 

 

 

 

послуги.

 

 

 

34

Недоброчесність

Середня

1. Попередження про

Начальник управління

До грудня 2018

-

Проведення

 

посадових осіб при:

 

персональну

з                              питань

року,

 

вибіркових перевірок

 

- розгляді та видачі

 

відповідальність осіб за

містобудування          та

грудня 2019

 

дасть                   можливість

 

будівельних паспортів,

 

недотримання                                     норм

архітектури

року,

 

оцінити                              якість

 

містобудівних умов та

 

чинного законодавства.

облдержадміністрації

грудня 2020

 

надання відповідної

 

обмежень                           забудови

 

2.                             Перегляд

Бєлєнко Н.В.

року

 

адміністративної

 

земельних                             ділянок,

 

нормативно-правових

Голови,           керівники

 

 

послуги, а також у

 

паспортів                         прив’язки

 

та                   організаційно-

відповідних

 

 

разі                     виявлення

 

тимчасових споруд;

 

розпорядчих актів, що

структурних

 

 

порушень усунути їх

 

-                   забезпечення

 

регулюють                                 вказані

підрозділів

 

 

та      не          допустити

 

організації                                        та

 

повноваження місцевих

райдержадміністрацій,

 

 

наявність

 

проведення

 

державних

які     відповідальні     за

 

 

необґрунтованих

 

громадських                             слухань

 

адміністрацій                                        та

даний               напрямок

 

 

дискреційних

 

при розгляді проектів

 

внесення                         необхідних

роботи.

 

 

повноважень.

 

 

містобудівної

 

змін      щодо             усунення

 

 

 

 

документації

необґрунтованих

місцевого рівня.

дискреційних

 

повноважень.

 

3. Вибіркові перевірки

Завідувач                              сектору

 

структурних підрозділів

запобігання                                         та

 

місцевих                          державних

виявлення         корупції

 

адміністрацій

облдержадміністрації

 

відповідальних                                          за

Буюклі В.І.

 

даний напрямок роботи.

Уповноважені особи з

 

4.      Перевірка         листів

питань запобігання та

 

(висновків) про відмови

виявлення         корупції

 

заявникам                           (фізичним

райдержадміністрацій.

 

або юридичним особам)

Члени комісій з оцінки

 

у     наданні       зазначеної

корупційних ризиків в

 

послуги.

діяльності органу.

 

5. У разі прийняття

 

 

рішень                    відповідними

 

 

комісіями                                       про

 

 

визначення конкретних

 

 

ризиків у зазначеному

 

 

напрямку, внести зміни

 

 

до                        регламентів

 

 

місцевих                          державних

 

 

адміністрацій     в                               яких

 

 

передбачити процедуру

 

 

погодження дозвільних

 

 

документів юридичною

 

 

службою                                          та

 

 

уповноваженим

 

 

підрозділом (особою) з

 

 

питань запобігання та

 

 

виявлення                              корупції

 

 

місцевих                          державних

 

 

адміністрацій.

 

35

Недоброчесність

Середня

1. Попередження про

Директор

До грудня 2018

-

Проведення

 

посадових    осіб                         при

 

персональну

департаменту сімейної

року,

 

вибіркових перевірок

 

розгляді                             питання

 

відповідальність осіб за

та соціальної політики

грудня 2019

 

дасть                   можливість

 

щодо:

 

недотримання                                     норм

облдержадміністрації

року,

 

оцінити                              якість

 

-                   направлення,

 

чинного законодавства.

Коваленко Л.В.

грудня 2020

 

надання відповідної

 

 

припинення, відмови, дострокового

припинення проходження

альтернативної

(невійськової) служби;

-      надання/ненадання дозволу

підприємствам громадських

організацій інвалідів на право користування пільгами                                        з

оподаткування;

- надання/ненадання цільової                            адресної допомоги

малозабезпеченим верстам                         населення області та сім’ям, які опинилися у скрутних життєвих обставинах; щомісячних стипендій інвалідам                 війни  та учасникам                   бойових дій;                одноразової матеріальної допомоги або               відшкодування вартості                    санаторно- курортного лікування у санаторіях Одещини осіб, які постраждали в                                                 наслідок

Чорнобильської

катастрофи, ветеранів війни, сім’ї загиблих (померлих) в АТО та ін.;                                  іншої

щоквартальної допомоги.

 

2.                             Перегляд

нормативно-правових та                   організаційно- розпорядчих актів, що регулюють                   вказані повноваження місцевих державних

адміністрацій                                          та внесення необхідних змін щодо усунення необґрунтованих

дискреційних повноважень.

Голови,           керівники відповідних

структурних підрозділів

райдержадміністрацій, які     відповідальні          за даний          напрямок роботи.

року

 

адміністративної

послуги, а також у разі              виявлення порушень усунути їх та не допустити наявність

необґрунтованих дискреційних повноважень.

 1. Вибіркові перевірки структурних підрозділів місцевих державних адміністрацій

відповідальних                                          за даний напрямок роботи.

 1. Перевірка листів (висновків) про відмови заявникам (фізичним або юридичним особам) у наданні зазначеної послуги.
 2. У разі прийняття рішень відповідними комісіями              про визначення конкретних ризиків у зазначеному напрямку, внести зміни до        регламентів місцевих державних адміністрацій в яких передбачити процедуру погодження дозвільних документів юридичною службою                                та

уповноваженим

підрозділом (особою) з

Завідувач           сектору

запобігання                  та

виявлення         корупції облдержадміністрації Буюклі В.І. Уповноважені особи з питань запобігання та виявлення         корупції райдержадміністрацій. Члени комісій з оцінки корупційних ризиків в діяльності органу.

 

 

 

 

питань запобігання та виявлення                              корупції

місцевих                          державних адміністрацій.

 

 

 

 

36

Недоброчесність

Середня

1. Попередження про

Директор

До грудня 2018

-

Проведення

 

посадових    осіб                         при

 

персональну

департаменту

року,

 

вибіркових перевірок

 

розгляді питання щодо

 

відповідальність осіб за

економічної                            політики

грудня 2019

 

дасть                   можливість

 

надання/ненадання

 

недотримання                                     норм

та                   стратегічного

року,

 

оцінити                              якість

 

компенсації                             частини

 

чинного законодавства.

планування

грудня 2020

 

надання відповідної

 

відсоткової ставки по

 

2.                             Перегляд

Радулов В.І.

року

 

адміністративної

 

кредитах,                        отриманих

 

нормативно-правових

 

 

 

послуги, а також у

 

на розвиток бізнесу з

 

та                   організаційно-

 

 

 

разі                     виявлення

 

обласного                           бюджету

 

розпорядчих актів, що

 

 

 

порушень усунути їх

 

суб’єктам     малого                        і

 

регулюють                                 вказані

 

 

 

та      не          допустити

 

середнього

 

повноваження місцевих

 

 

 

наявність

 

підприємництва.

 

державних

 

 

 

необґрунтованих

 

 

 

адміністрацій                                          та

 

 

 

дискреційних

 

 

 

внесення                         необхідних

 

 

 

повноважень.

 

 

 

змін      щодо             усунення

 

 

 

 

 

 

 

необґрунтованих

 

 

 

 

 

 

 

дискреційних

 

 

 

 

 

 

 

повноважень.

 

 

 

 

 

 

 

3. Вибіркові перевірки

Завідувач                              сектору

 

 

 

 

 

 

структурних підрозділів

запобігання                                         та

 

 

 

 

 

 

місцевих                          державних

виявлення                             корупції

 

 

 

 

 

 

адміністрацій

облдержадміністрації

 

 

 

 

 

 

відповідальних                                          за

Буюклі В.І.

 

 

 

 

 

 

даний напрямок роботи.

Члени комісій з оцінки

 

 

 

 

 

 

4.      Перевірка         листів

корупційних ризиків в

 

 

 

 

 

 

(висновків) про відмови

діяльності органу.

 

 

 

 

 

 

заявникам                           (фізичним

 

 

 

 

 

 

 

або юридичним особам)

 

 

 

 

 

 

 

у     наданні       зазначеної

 

 

 

 

 

 

 

послуги.

 

 

 

 

 

 

 

5. У разі прийняття

 

 

 

 

 

 

 

рішень                    відповідними

 

 

 

 

 

 

 

комісіями                                       про

 

 

 

 

 

 

 

визначення конкретних

 

 

 

 

 

 

 

ризиків у зазначеному

 

 

 

 

 

 

 

напрямку, внести зміни

 

 

 

 

 

 

 

 

до                        регламентів місцевих державних адміністрацій в яких передбачити процедуру погодження дозвільних документів юридичною службою                         та

уповноваженим

підрозділом (особою) з питань запобігання та виявлення корупції місцевих державних

адміністрацій.

 

 

 

 

37

Недоброчесність

посадових осіб при розгляді та реєстрації статутів релігійних організацій.

Середня

 1. Попередження про персональну

відповідальність осіб за недотримання норм чинного законодавства.

 1. Перегляд

нормативно-правових та                   організаційно- розпорядчих актів, що регулюють                   вказані повноваження місцевих державних

адміністрацій                                          та внесення необхідних змін щодо усунення необґрунтованих

дискреційних повноважень.

Начальник управління культури,

національностей,

релігій та охорони об’єктів культурної спадщини

облдержадміністрації Олійник О.В.

До грудня 2018 року,

грудня 2019 року, грудня 2020 року

-

Проведення

вибіркових перевірок дасть можливість оцінити                              якість надання відповідної адміністративної

послуги, а також у разі                     виявлення порушень усунути їх та не допустити наявність

необґрунтованих дискреційних повноважень.

 1. Вибіркові перевірки структурних підрозділів місцевих державних адміністрацій

відповідальних                                          за даний напрямок роботи.

 1. Перевірка листів (висновків) про відмови

заявникам      (фізичним

Завідувач                              сектору

запобігання                                         та

виявлення                             корупції облдержадміністрації Буюклі В.І.

Члени комісій з оцінки корупційних ризиків в діяльності органу.

 

 

 

 

або юридичним особам) у наданні зазначеної послуги.

5. У разі прийняття рішень відповідних комісії про визначення конкретних ризиків у зазначеному напрямку, внести зміни до регламентів місцевих державних

адміністрацій в яких передбачити процедуру погодження дозвільних документів юридичною службою                                          та

уповноваженим

підрозділом (особою) з питань запобігання та виявлення корупції місцевих державних

адміністрацій.

 

 

 

 

38

Недоброчесність

посадових осіб при розгляді                             питання щодо:

-                погодження/не погодження програм та                       проектів

містобудівних,

архітектурних                                  і ландшафтних

перетворень, будівельних, меліоративних,

шляхових, земельних робіт, реалізація яких може   позначитися  на

стані                           пам’яток місцевого  значення, їх

Середня

 1. Попередження про персональну

відповідальність осіб за недотримання норм чинного законодавства.

 1. Перегляд

нормативно-правових та                   організаційно- розпорядчих актів, що регулюють                   вказані повноваження місцевих державних

адміністрацій                                          та внесення необхідних змін щодо усунення необґрунтованих

дискреційних повноважень.

Начальник управління культури,

національностей,

релігій та охорони об’єктів культурної спадщини

облдержадміністрації Олійник О.В.

Завідувач                              сектору

запобігання                                         та

виявлення                             корупції облдержадміністрації Буюклі В.І.

До грудня 2018 року,

грудня 2019 року, грудня 2020 року

-

Проведення

вибіркових перевірок дасть можливість оцінити                              якість надання відповідної адміністративної

послуги, а також у разі                     виявлення порушень усунути їх та не допустити наявність

необґрунтованих дискреційних повноважень.

 

 

територій і зон охорони;

-                       погодження/не погодження

розміщення реклами на                     пам’ятках місцевого значення в межах зон охорони цих пам’яток;

-    надання /не надання дозволу    на

відновлення земляних робіт;

-                       погодження/не погодження

відчуження                                      або передачі           пам'яток місцевого значення їхніми власниками чи уповноваженими ними органами                               іншим особам у володіння, користування                                  або управління.

-      надання/не надання дозволів     на

проведення робіт на пам'ятках місцевого значення                               (крім пам'яток археології), їхніх територіях та в зонах охорони, на щойно                        виявлених об'єктах культурної спадщини;

-                           укладання/не укладання охоронних договорів на пам'ятки;

-     подання/не подання пропозицій

 

 1. Вибіркові перевірки структурних підрозділів місцевих державних адміністрацій

відповідальних                                        за даний напрямок роботи.

 1. Перевірка листів (висновків) про відмови заявникам (фізичним або юридичним особам) у наданні зазначеної послуги.
 2. У разі прийняття рішень відповідними комісіями              про визначення конкретних ризиків у зазначеному напрямку, внести зміни до        регламентів місцевих державних адміністрацій в яких передбачити процедуру погодження дозвільних документів юридичною службою                              та

уповноваженим

підрозділом (особою) з питань запобігання та виявлення корупції місцевих державних адміністрацій.

Завідувач           сектору

запобігання                  та

виявлення         корупції облдержадміністрації Буюклі В.І.

Члени комісій з оцінки корупційних ризиків в діяльності органу.

 

 

 

 

 

центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони культурної спадщини                                     про

занесення об'єктів культурної спадщини до Державного реєстру нерухомих пам'яток України та про внесення змін до нього

-      забезпечення       (не забезпечення) виготовлення       (не виготовлення),

складання                               (не складання) і передачі (не                      передачі) центральному органові виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони культурної спадщини наукової документації                               з описами та фіксацією об'єктів культурної спадщини, а в разі отримання дозволу на їх                   переміщення (перенесення)                      - демонтаж із них елементів,                          які становлять культурну

цінність, з метою збереження.

 

 

 

 

 

 

39

Недоброчесність

посадових    осіб                         при розгляді питання щодо

Середня

1. Попередження про персональну

відповідальність осіб за

Директор

департаменту

економічної                            політики

До грудня 2018 року,

грудня 2019

-

Проведення

вибіркових перевірок дасть                   можливість

 

 

погодження/не

погодження проектів землеустрою щодо:

-   відведення земельних ділянок (передача у власність, надання у постійне користування та оренду);

-     надання дозволу на розроблення технічної документації    із

землеустрою щодо встановлення

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості);

-     надання дозволу на проведення

інвентаризації земельної ділянки.

 

недотримання                                     норм чинного законодавства.

2.                             Перегляд

нормативно-правових та                   організаційно- розпорядчих актів, що регулюють                   вказані повноваження місцевих державних

адміністрацій                                          та внесення необхідних змін щодо усунення необґрунтованих

дискреційних повноважень.

та              стратегічного планування Радулов В.І.

Голови,           керівники відповідних

структурних підрозділів

райдержадміністрацій, які     відповідальні          за даний          напрямок роботи.

 

 

 

Завідувач           сектору

запобігання                  та

виявлення         корупції облдержадміністрації Буюклі В.І. Уповноважені особи з питань запобігання та виявлення         корупції райдержадміністрацій. Члени комісій з оцінки корупційних ризиків в діяльності органу.

року, грудня 2020 року

 

оцінити                              якість надання відповідної адміністративної

послуги, а також у разі              виявлення порушень усунути їх та не допустити наявність

необґрунтованих дискреційних повноважень.

 1. Вибіркові перевірки структурних підрозділів місцевих державних адміністрацій

відповідальних                                          за даний напрямок роботи.

 1. Перевірка листів (висновків) про відмови заявникам (фізичним або юридичним особам) у наданні зазначеної послуги.
 2. У разі прийняття рішень відповідними комісіями              про визначення конкретних ризиків у зазначеному напрямку, внести зміни до        регламентів місцевих державних адміністрацій в яких передбачити процедуру погодження  дозвільних

документів юридичною службою                                          та

 

 

 

 

уповноваженим

підрозділом (особою) з питань запобігання та виявлення корупції місцевих державних

адміністрацій.

 

 

 

 

40

Недоброчесність

посадових осіб при розгляді                             питання щодо:

-      видачі (не видачі) дозволу на спеціальне використання

природних ресурсів у межах територій                 та об'єктів                  природно- заповідного                   фонду загальнодержавного значення;

-      видачі (не видачі) дозволу на викиди забруднюючих

речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами                                    (для об’єктів другої та третьої груп);

-      видачі (не видачі) висновку щодо оцінки впливу на довкілля;

-              реєстрації (не реєстрації) декларацій про          утворення відходів.

Середня

 1. Попередження про персональну

відповідальність осіб за недотримання норм чинного законодавства.

 1. Перегляд

нормативно-правових та                   організаційно- розпорядчих актів, що регулюють                   вказані повноваження місцевих державних

адміністрацій                                          та внесення необхідних змін щодо усунення необґрунтованих

дискреційних повноважень.

Директор

департаменту екології та природних ресурсів облдержадміністрації Шатохіна І.В.

До грудня 2018 року,

грудня 2019 року, грудня 2020 року

-

Проведення

вибіркових перевірок дасть можливість оцінити                              якість надання відповідної адміністративної

послуги, а також у разі                     виявлення порушень усунути їх та не допустити наявність

необґрунтованих дискреційних повноважень.

 1. Вибіркові перевірки структурних підрозділів місцевих державних адміністрацій

відповідальних                                          за даний напрямок роботи.

 1. Перевірка листів (висновків) про відмови заявникам (фізичним або юридичним особам) у наданні зазначеної послуги.
 2. У разі прийняття рішень      відповідними

комісіями                                       про визначення  конкретних

Завідувач                              сектору

запобігання                                         та

виявлення                             корупції облдержадміністрації Буюклі В.І.

Члени комісій з оцінки корупційних ризиків в діяльності органу.

 

 

 

 

ризиків у зазначеному напрямку, внести зміни до                        регламентів місцевих державних адміністрацій в яких передбачити процедуру погодження дозвільних документів юридичною службою                         та

уповноваженим

підрозділом (особою) з питань запобігання та виявлення корупції місцевих державних

адміністрацій.

 

 

 

 

 

41

Недоброчесність

посадових осіб при розгляді                             питання щодо:

- видачі (невидачі) ліцензій на право здійснення

господарської

діяльності                                    з

виробництва, постачання,

транспортування теплової енергії;

-         видачі (невидачі) ліцензій на право з централізованого

водопостачання, водовідведення;

-         видачі (невидачі) дозволу на розміщення зовнішньої реклами по за межами населених пунктів       Одеської області.

Середня

 1. Попередження про персональну

відповідальність осіб за недотримання норм чинного законодавства.

 1. Перегляд

нормативно-правових та                   організаційно- розпорядчих актів, що регулюють                   вказані повноваження місцевих державних

адміністрацій                                          та внесення необхідних змін щодо усунення необґрунтованих

дискреційних повноважень.

Директор

департаменту

житлово-комунального господарства                                        та енергоефективності

облдержадміністрації Шалигайло А.І.

До грудня 2018 року,

грудня 2019 року, грудня 2020 року

-

Проведення вибіркових перевірок дасть                   можливість оцінити                     якість надання відповідної адміністративної

послуги, а також у разі                     виявлення порушень усунути їх та не допустити наявність

необґрунтованих дискреційних повноважень.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Завідувач                              сектору

запобігання                                         та

виявлення                             корупції облдержадміністрації Буюклі В.І.

Члени комісій з оцінки корупційних ризиків в

 
 1. Вибіркові перевірки структурних підрозділів місцевих державних адміністрацій

відповідальних                                          за даний напрямок роботи.

 1. Перевірка листів
 

 

 

 

 

(висновків) про відмови заявникам (фізичним або юридичним особам) у наданні зазначеної послуги.

5. У разі прийняття рішень відповідними комісіями                              про визначення конкретних ризиків у зазначеному напрямку, внести зміни до                        регламентів місцевих державних адміністрацій в яких передбачити процедуру погодження дозвільних документів юридичною службою                           та

уповноваженим

підрозділом (особою) з питань запобігання та виявлення корупції

місцевих державних адміністрацій.

діяльності органу.

 

 

 

42

Недоброчесність

посадових осіб при розгляді                             питання щодо:

-         видачі (невидачі) ліцензій       на

провадження                                      або розширення освітньої діяльності у сфері загальної середньої освіти, дошкільної освіти;

-     переоформлення (не переоформлення

ліцензій                                        на

провадження освітньої

Середня

 1. Попередження про персональну

відповідальність осіб за недотримання норм чинного законодавства.

 1. Перегляд

нормативно-правових та                   організаційно- розпорядчих актів, що регулюють                   вказані повноваження місцевих державних

адміністрацій                                          та внесення необхідних змін щодо усунення

необґрунтованих

Директор

департаменту освіти і науки

облдержадміністрації Лончак О.А.

До грудня 2018 року,

грудня 2019 року, грудня 2020 року

-

Проведення

вибіркових перевірок дасть можливість оцінити                              якість надання відповідної адміністративної

послуги, а також у разі                     виявлення порушень усунути їх та не допустити наявність

необґрунтованих дискреційних повноважень.

 

 

діяльності у сфері дошкільної, загальної середньої освіти.

 

дискреційних

повноважень.

 

 

 

 

 1. Вибіркові перевірки структурних підрозділів місцевих державних адміністрацій

відповідальних                                          за даний напрямок роботи.

 1. Перевірка листів (висновків) про відмови заявникам (фізичним або юридичним особам) у наданні зазначеної послуги.
 2. У разі прийняття рішень відповідними комісіями              про визначення конкретних ризиків у зазначеному напрямку, внести зміни до        регламентів місцевих державних адміністрацій в яких передбачити процедуру погодження дозвільних документів юридичною службою           та

уповноваженим

підрозділом (особою) з питань запобігання та виявлення корупції місцевих державних

адміністрацій.

Завідувач                              сектору

запобігання                                    та

виявлення корупції Буюклі В.І.

Члени комісій з оцінки корупційних ризиків в діяльності органу.

43

Недоброчесність

посадових осіб при розгляді                             питання щодо:

- відбору юридичних або фізичних осіб

(автомобільних

Середня

 1. Попередження про персональну

відповідальність осіб за недотримання норм чинного законодавства.

 1. Перегляд

нормативно-правових

Начальник управління транспортно-

комунікаційної інфраструктури

облдержадміністрації Кононенко Ю.В.

До грудня 2018

року, грудня 2019 року,

грудня 2020 року

-

Проведення

вибіркових перевірок дасть можливість оцінити                              якість надання відповідної адміністративної

послуги, а також у

 

 

перевізників),             які спроможні

забезпечувати

належну                                 якість обслуговування

перевезень пасажирів на                      автобусних маршрутах загального користування;

-     укладання договору із  автомобільним перевізником    – переможцем конкурсу на приміських та міжміських

автобусних маршрутах загального

користування;

-   укладання договору з власником автостанції щодо обслуговування пасажирів   на внутрішньо обласних автобусних

маршрутах;

погодження/непогодж ення                                             розміру автостанційного збору власникам автостанцій розташованим                            на території                           Одеській області.

 

та                   організаційно- розпорядчих актів, що регулюють вказані повноваження місцевих державних

адміністрацій                                          та внесення необхідних змін щодо усунення необґрунтованих

дискреційних повноважень.

 

 

 

разі              виявлення порушень усунути їх та не допустити наявність

необґрунтованих дискреційних повноважень.

 1. Вибіркові перевірки структурних підрозділів місцевих державних адміністрацій

відповідальних                                          за даний напрямок роботи.

 1. Перевірка листів (висновків) про відмови заявникам (фізичним або юридичним особам) у наданні зазначеної послуги.
 2. У разі прийняття рішень відповідними комісіями              про визначення конкретних ризиків у зазначеному напрямку, внести зміни до        регламентів місцевих державних адміністрацій в яких передбачити процедуру погодження дозвільних документів юридичною службою                         та

уповноваженим

підрозділом (особою) з питань запобігання та виявлення корупції

Завідувач                              сектору

запобігання                                         та

виявлення         корупції облдержадміністрації Буюклі В.І.

Члени комісій з оцінки корупційних ризиків в діяльності органу.

 

 

 

 

місцевих                          державних

адміністрацій.

 

 

 

 

44

Відсутність належного контролю                             за використанням

фінансових                             та матеріальних ресурсів.

Низька

1.                Затвердження інструкції про порядок здійснення контролю за використанням

матеріальних ресурсів та державних коштів, що            передбачатиме процедуру

внутрішнього контролю.

Керівники

структурних підрозділів

облдержадміністрації. Голови,           керівники структурних

підрозділів

райдержадміністрації.

Вересень 2018 року

-

Затвердження

інструкції                                  про порядок здійснення контролю                                                 за використанням

матеріальних

ресурсів                                     та

державних                  коштів дасть       змогу                     не допустити порушення                         норм чинного

законодавства,                                    не допустити зловживання

службовим становищем,

марнотратства, нецільового використання

бюджетних                           коштів.

Дотримання фінансово-

бюджетної дисципліни.

 1. Проведення перевірок відповідно до вказаної інструкції.
 2. Проведення інвентаризацій активів та зобов’язань.
 3. Призначення матеріально-

відповідальних осіб та укладання з ними договорів                                       про матеріальну

відповідальність.

Керівники

структурних підрозділів

облдержадміністрації. Голови,           керівники структурних

підрозділів

райдержадміністрації.

До грудня 2018

року грудня 2019

року, грудня 2020 року

45

Відсутність належного контролю,                             що

призводить                             до штучного заниження характеристик

матеріальних ресурсів з метою їх подальшого списання або зміни.

Низька

1.                Затвердження інструкції про порядок здійснення контролю за використанням

матеріальних ресурсів та державних коштів, що            передбачатиме процедуру

внутрішнього контролю.

Керівники

структурних підрозділів

облдержадміністрації. Голови,           керівники структурних

підрозділів

райдержадміністрації.

Вересень 2018 року

-

Затвердження

інструкції                                  про порядок здійснення контролю                                                 за використанням

матеріальних

ресурсів                                     та

державних                  коштів дасть       змогу                     не допустити порушення                         норм чинного

законодавства,                                     не

2.                        Проведення

перевірок відповідно до вказаної інструкції.

Керівники

структурних підрозділів

До грудня 2018

року,

 

 

 

 

3.                    Проведення інвентаризацій активів та зобов’язань.

облдержадміністрації. Голови,           керівники структурних

підрозділів

райдержадміністрації.

грудня 2019 року, грудня 2020 року

 

допустити зловживання службовим

становищем, марнотратства, нецільового використання

бюджетних     коштів.

Дотримання фінансово- бюджетної дисципліни.

46

Відсутність процедури замовлення

матеріальних цінностей

структурними

підрозділами органу влади, що призводить до                          умисного

завищення                           обсягів замовлення

матеріальних

цінностей      з                        метою використання

надлишків в особистих цілях.

Низька

1. Розробка та затвердження

внутрішнього організаційно-

розпорядчого акту, що передбачатиме

замовлення

матеріальних цінностей виключно на підставі розроблених                                    форм обґрунтування таких потреб, а також встановлюватиме

процедуру перевірки їх достовірності                                          та доцільності.

Керівники

структурних підрозділів

облдержадміністрації. Голови,           керівники структурних

підрозділів

райдержадміністрації.

Вересень 2018року

-

Затвердження внутрішнього організаційно-

розпорядчого акту, що передбачатиме замовлення

матеріальних

цінностей виключно на                          підставі

розроблених                          форм обґрунтування таких потреб,   а                     також встановлюватиме процедуру перевірки їх достовірності та доцільності.

Дотримання                               норм чинного

законодавства, недопущення зловживання

службовим становищем,

марнотратства, нецільового використання

2.     Складання        річних планів закупівель.

Керівники

структурних підрозділів

облдержадміністрації. Голови,           керівники структурних

підрозділів

райдержадміністрації.

До грудня 2018

року, грудня 2019 року, грудня 2020 року

 

 

 

 

 

 

 

 

 

бюджетних                           коштів.

Дотримання фінансово- бюджетної

дисципліни.

47

Недостатня

Низька

1.           Розробка              та

Керівники

До

-

Врегулювання

 

урегульованість

 

затвердження

структурних

грудня 2018

 

процедури

 

процедур

 

внутрішніх

підрозділів

року,

 

встановлення

 

встановлення надбавок

 

організаційно-

облдержадміністрації.

грудня 2019

 

надбавок                                     та

 

та вирішення питань

 

розпорядчих актів, (у

Голови,           керівники

року, грудня

 

вирішення                            питань

 

щодо                   преміювання

 

разі     якщо             документ

структурних

2020

 

щодо                преміювання

 

працівників.

 

затверджено,    але                              він

підрозділів

року

 

працівників

 

 

 

містить                         прогалини,

райдержадміністрації.

 

 

виключно на підставі

 

 

 

його застосування може

 

 

 

відповідних

 

 

 

призвести до вчинення

 

 

 

письмових

 

 

 

корупційних                                        або

 

 

 

обґрунтувань                               щодо

 

 

 

пов’язаних з корупцією

 

 

 

результатів

 

 

 

правопорушень,                                          до

 

 

 

діяльності                         кожного

 

 

 

зловживання

 

 

 

працівника.

 

 

 

службовим

 

 

 

Недопущення

 

 

 

становищем),                                         що

 

 

 

зловживання

 

 

 

передбачатимуть

 

 

 

службовим

 

 

 

процедури

 

 

 

становищем,

 

 

 

встановлення надбавок

 

 

 

нецільового

 

 

 

та    вирішення        питань

 

 

 

використання

 

 

 

щодо                     преміювання

 

 

 

бюджетних                           коштів.

 

 

 

працівників                           виключно

 

 

 

Дотримання

 

 

 

на підставі відповідних

 

 

 

фінансово-

 

 

 

письмових

 

 

 

бюджетної

 

 

 

обґрунтувань                                    щодо

 

 

 

дисципліни.

 

 

 

результатів                           діяльності

 

 

 

 

 

 

 

кожного працівника.

 

 

 

 

 

 

 

2. Перевірка документів

Завідувач                              сектору

 

 

 

 

 

 

на                     відповідність

внутрішнього                                аудиту

 

 

 

 

 

 

чинного законодавства

облдержадміністрації

 

 

 

 

 

 

та у разі встановлення

Волошановський І.І.

 

 

 

 

 

 

порушень,                                 вжиття

Завідувач                              сектору

 

 

 

 

 

 

заходів                         реагування

запобігання                                         та

 

 

 

 

 

 

(ініціювання

виявлення                             корупції

 

 

 

 

 

 

службового

облдержадміністрації

 

 

 

 

 

 

 

розслідування,

направлення матеріалів до               правоохоронних

органів та інше).

Буюклі В.І.

 

 

 

48

Дискреційні

Низька

1.           Розробка              та

Керівники

До

-

Врегулювання

 

повноваження                                  щодо

 

затвердження

структурних

грудня 2018

 

процедури

 

встановлення надбавок

 

внутрішніх

підрозділів

року,

 

встановлення

 

та премій.

 

організаційно-

облдержадміністрації.

грудня 2019

 

надбавок                                  та

 

 

 

розпорядчих    актів                             (у

Голови,           керівники

року,

 

вирішення                            питань

 

 

 

разі     якщо             документ

структурних

грудня 2020

 

щодо                преміювання

 

 

 

затверджено,    але                              він

підрозділів

року

 

працівників

 

 

 

містить                         прогалини,

райдержадміністрації.

 

 

виключно на підставі

 

 

 

його застосування може

 

 

 

відповідних

 

 

 

призвести до вчинення

 

 

 

письмових

 

 

 

корупційних                                        або

 

 

 

обґрунтувань                               щодо

 

 

 

пов’язаних з корупцією

 

 

 

результатів

 

 

 

правопорушень,                                          до

 

 

 

діяльності                         кожного

 

 

 

зловживання

 

 

 

працівника.

 

 

 

службовим

 

 

 

Недопущення

 

 

 

становищем),                                         що

 

 

 

зловживання

 

 

 

передбачатимуть

 

 

 

службовим

 

 

 

процедури

 

 

 

становищем,

 

 

 

встановлення надбавок

 

 

 

нецільового

 

 

 

та    вирішення        питань

 

 

 

використання

 

 

 

щодо                     преміювання

 

 

 

бюджетних                           коштів.

 

 

 

працівників                           виключно

 

 

 

Дотримання

 

 

 

на підставі відповідних

 

 

 

фінансово-

 

 

 

письмових

 

 

 

бюджетної

 

 

 

обґрунтувань                                    щодо

 

 

 

дисципліни.

 

 

 

результатів                           діяльності

 

 

 

 

 

 

 

кожного працівника.

 

 

 

 

 

 

 

2. Перевірка документів

Завідувач                              сектору

 

 

 

 

 

 

на                     відповідність

внутрішнього                                аудиту

 

 

 

 

 

 

чинного законодавства

облдержадміністрації

 

 

 

 

 

 

та у разі встановлення

Волошановський І.І.

 

 

 

 

 

 

порушень,                                 вжиття

Завідувач                              сектору

 

 

 

 

 

 

заходів                         реагування

запобігання                                         та

 

 

 

 

 

 

(ініціювання

виявлення                             корупції

 

 

 

 

 

 

службового

облдержадміністрації

 

 

 

 

 

 

розслідування,

Буюклі В.І.

 

 

 

 

 

 

 

направлення матеріалів до правоохоронних органів та інше).

3. Розгляд скарг та заяв посадових                                       осіб структурних підрозділів місцевих державних адміністрацій стосовно неправомірного

нарахування/не

нарахування надбавок, премій та інших виплат.

 

 

 

 

49

Включення

недостовірних даних до бюджетних запитів головними

розпорядниками коштів                                 місцевих бюджетів        з                                            метою отримання                         більшого обсягу                      бюджетних коштів для окремих розпорядників коштів або одержувачів, що створює неправомірну вигоду або перевагу у забезпеченні

фінансовим ресурсом у порівнянні з іншими розпорядниками коштів                                    або

одержувачами.

Низька

1.                 Забезпечення публічності                     та

прозорості                                       при

плануванні                              та формуванні бюджетних запитів                          головними розпорядниками коштів.

Керівники

структурних підрозділів

облдержадміністрації. Голови,           керівники структурних

підрозділів

райдержадміністрації.

До грудня 2018

року, грудня 2019 року, грудня 2020 року

Веб-ресурс

Недопущення включення

недостовірних даних до                   бюджетних запитів                          головними розпорядниками коштів,

унеможливлення отримання

неправомірної вигоди або переваг у забезпеченні

фінансовим

ресурсом                                    у

порівнянні з іншими розпорядниками коштів                                  або

одержувачами. Дотримання                               норм чинного

законодавства                                  при використані

бюджетних                            коштів розпорядниками коштів на визначені цілі.

2. Затвердження та виконання                                   плану проведення

внутрішнього аудиту структурних підрозділів облдержадміністрації.

Завідувач                              сектору внутрішнього                               аудиту облдержадміністрації Волошановський І.І.

3. Перевірка документів на                     відповідність чинного законодавства та у разі встановлення порушень,                      вжиття заходів реагування (ініціювання

службового розслідування,

направлення матеріалів до правоохоронних органів та інше).

Завідувач                              сектору внутрішнього                               аудиту облдержадміністрації Волошановський І.І.

Завідувач           сектору

запобігання                  та

виявлення         корупції облдержадміністрації Буюклі В.І.

50

Імовірність

нецільового

Низька

1.     Підвищення        рівня

професійності                                          та

Керівники

структурних

До

грудня 2018

-

Недопущення

нецільового

 

 

використання

бюджетних                                    коштів розпорядниками коштів,                             шляхом витрачання                                  на потреби, що по суті не відповідають

напрямам використання

бюджетних коштів визначеним у паспорті бюджетної програми та результативним показникам виконання бюджетної програми.

 

відповідальності працівників розпорядників

бюджетних коштів та одержувачів

бюджетних коштів шляхом проведення систематичного

навчання         (семінари, наради).

підрозділів

облдержадміністрації. Голови,           керівники структурних

підрозділів

райдержадміністрації.

року, грудня 2019 року, грудня 2020 року (згідно окремого заходу)

 

використання

бюджетних                            коштів розпорядниками коштів. Дотримання норм                         чинного законодавства                             при використані

бюджетних                            коштів розпорядниками коштів на визначені цілі,                             що

відповідають бюджетним

призначенням                                та напрямам

використання

бюджетних коштів, визначеним                                у паспорті бюджетної програми.

 

2. Затвердження та виконання                                   плану проведення

внутрішнього аудиту структурних підрозділів

облдержадміністрації.

Завідувач                              сектору внутрішнього                               аудиту облдержадміністрації Волошановський І.І.

 

3. Перевірка документів на                     відповідність чинного законодавства та у разі встановлення порушень,                      вжиття заходів реагування (ініціювання

службового розслідування,

направлення матеріалів

до правоохоронних органів та інше).

Завідувач                              сектору внутрішнього                               аудиту облдержадміністрації Волошановський І.І

Завідувач           сектору

запобігання                  та

виявлення         корупції облдержадміністрації Буюклі В.І.

 

51

Включення головними розпорядниками

бюджетних коштів недостовірних даних до звітів про виконання паспортів бюджетних програм при                    застосуванні програмно – цільового методу, що може

призвести                                    до продовження

Низька

1.                 Забезпечення публічності                     та

прозорості                                       при

плануванні                              та формуванні бюджетних запитів                          головними розпорядниками коштів, а також про їх цільове використання.

Директор

департаменту

економічної політики та              стратегічного планування

Радулов В.І.

Директор

департаменту фінансів Зінченко М.А.

Керівники

структурних підрозділів

До грудня 2018

року, грудня 2019 року, грудня 2020 року

-

Недопущення включення

недостовірних даних до звітів про виконання паспортів бюджетних програм. Дотримання норм чинного

законодавства при використані

бюджетних коштів розпорядниками

 

 

фінансування

неефективної або не результативної

програми.

 

 

облдержадміністрації. Голови,           керівники структурних

підрозділів

райдержадміністрації.

 

 

коштів на визначені цілі,                                 що

відповідають бюджетним

призначенням                                 та напрямам

використання

бюджетних коштів, визначеним                                 у паспорті бюджетної програми.

2. Затвердження та виконання                                   плану проведення

внутрішнього аудиту структурних підрозділів

облдержадміністрації.

Завідувач                              сектору внутрішнього                               аудиту облдержадміністрації Волошановський І.І.

3. Перевірка документів на                     відповідність чинного законодавства та у разі встановлення порушень,                      вжиття заходів реагування (ініціювання

службового розслідування,

направлення матеріалів до правоохоронних

органів та інше).

Завідувач                              сектору внутрішнього                               аудиту облдержадміністрації Волошановський І.І.

Завідувач           сектору

запобігання                  та

виявлення         корупції облдержадміністрації Буюклі В.І.

52

Імовірність

безпідставної передачі об’єктів                                 права державної власності з порушеннями чинного законодавства.

Низька

 1. Попередження про персональну

відповідальність осіб за недотримання норм чинного законодавства.

 1. Проведення інвентаризацій активів та зобов’язань.

Керівники

структурних підрозділів

облдержадміністрації. Голови,           керівники структурних

підрозділів

райдержадміністрації.

До грудня 2018

року, грудня 2019 року, грудня

2020 року

-

Проведення

інвентаризацій

активів                                    та

зобов’язань, недопущення зловживання службовим

становищем                                 та марнотратства.

53

Недоброчесність

посадових                                 осіб сектору внутрішнього аудиту під час здійснення аудиту, формування

необ’єктивного висновку.

 

 1. Проведення заходів із підвищення

кваліфікації                                    серед

працівників,                                         які проводять внутрішній аудит.

 1. Повідомлення працівників                   про

Завідувач                                 сектору внутрішнього                              аудиту Волошановський І.І. Голови,                          керівники структурних

підрозділів

райдержадміністрації.

До грудня 2018

року, грудня 2019 року, грудня 2020 року

-

Об’єктивне, неупереджене

здійснення аудиту та формування висновку      за                       його результатами.

Дотримання                               норм чинного

 

 

 

 

персональну

відповідальність за якість та своєчасність проведення

внутрішнього аудиту, а також нерозголошення інформації, яка стала їм відома в ході (у зв’язку з)     проведенням внутрішнього аудиту.

3. Розробка та затвердження

внутрішніх організаційно-

розпорядчих актів, що передбачатимуть

порядок проведення внутрішніх аудитів.

 

 

 

законодавства                                  при проведенні

внутрішніх аудитів, недопущення зловживання

службовим становищем,

забезпечення фінансової

дисципліни.

4. Перевірка документів на                відповідність чинного законодавства та у разі встановлення порушень,             вжиття заходів реагування (ініціювання

службового розслідування,

направлення матеріалів до правоохоронних органів та інше).

Завідувач           сектору

запобігання                  та

виявлення         корупції облдержадміністрації Буюклі В.І.