ПОЛОЖЕННЯ

про фінансове управління Ширяївської районної

державної адміністрації 

 

1. Фінансове управління районної державної адміністрації (далі - управління) утворюється головою районної державної адміністрації і підпорядковується голові райдержадміністрації, а також підзвітне і підконтрольне структурному підрозділові з питань фінансів Одеської обласної державної адміністрації.


2. Управління у своїй діяльності керується Конституцією та Законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства Фінансів України, розпорядженнями голови районної державної адміністрації, а також положенням про фінансове управління.

Управління керується також наказами керівника структурного підрозділу з питань фінансів Одеської обласної державної адміністрації, прийнятими у межах його компетенції.


3. Управління відповідно до покладених на нього завдань:

3.1. організовує виконання Конституції і законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, наказів Мінфіну та здійснює контроль за їх реалізацією;

3.2. забезпечує у межах своїх повноважень захист прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб;

3.3. надає адміністративні послуги відповідно до законодавства;

3.4. готує пропозиції щодо фінансового забезпечення заходів соціально-економічного розвитку в межах відповідної адміністративно-територіальної одиниці;

3.5. аналізує (в межах повноважень) стан і тенденції соціально-економічного і культурного розвитку відповідної адміністративно-територіальної одиниці та вживає заходів до усунення недоліків;

3.6. готує пропозиції стосовно доцільності запровадження місцевих податків, зборів, пільг, аналізує соціально-економічні показники розвитку району та враховує їх під час складання проекту районного бюджету;

3.7. вносить пропозиції щодо проекту відповідного місцевого бюджету;

3.8.бере участь у:

- підготовці заходів щодо регіонального розвитку;

- погодженні проектів нормативно-правових актів, розроблених іншими органами виконавчої влади;

- розробленні проектів нормативно-правових актів, головними розробниками яких є інші структурні підрозділи;

- підготовці звітів голови районної державної адміністрації для їх розгляду на сесії місцевої ради;

-  розробленні проектів розпоряджень голови відповідної районної держадміністрації;

- підготовці балансу фінансових ресурсів району;

3.9. забезпечує здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції;

3.10. розробляє і доводить до відома головних розпорядників бюджетних коштів інструкції з підготовки бюджетних запитів;

3.11. визначає порядок та строки розроблення бюджетних запитів головними розпорядниками бюджетних коштів;

3.12. проводить під час складання і розгляду проекту місцевого бюджету аналіз бюджетного запиту, поданого головним розпорядником бюджетних коштів, щодо відповідності такого проекту меті, пріоритетності, а також дієвості та ефективності використання бюджетних коштів;

3.13. приймає рішення про включення бюджетного запиту до пропозицій щодо проекту місцевого бюджету перед його поданням на розгляд районній державній адміністрації;

3.14. готує самостійно або разом з іншими структурними підрозділами інформаційні та аналітичні матеріали для подання голові відповідної районної держадміністрації;

3.15. організовує роботу з підготовки проекту районного бюджету, визначає за дорученням керівництва районної держадміністрації порядок і строки подання структурними підрозділами районної держадміністрації, виконавчими органами сільських, селищних рад матеріалів для підготовки проекту районного бюджету; складає проект районного бюджету та прогноз на наступні за планованим два бюджетні періоди; готує пропозиції щодо коштів, що передаються для розподілу між відповідними місцевими бюджетами або для реалізації спільних проектів, та подає їх на розгляд голови районної державної адміністрації;

3.16. складає і затверджує тимчасовий розпис місцевого бюджету та розпис місцевого бюджету, вносить в установленому порядку зміни до розпису місцевого бюджету, забезпечує протягом бюджетного періоду відповідність такого розпису встановленим бюджетним призначенням;

3.17. затверджує паспорти бюджетних програм у разі застосування програмно-цільового методу в бюджетному процесі;

3.18. проводить в установленому порядку розрахунки між районним, державним, обласним бюджетами, та бюджетами місцевого самоврядування;

3.19. перевіряє правильність складання і затвердження кошторисів та планів використання коштів установами і організаціями, які фінансуються з районного бюджету;

3.20. погоджує кошториси, плани асигнувань та штатні розписи структурних підрозділів районної державної адміністрації;

3.21. здійснює за участю органів, що контролюють справляння надходжень до бюджету, прогнозування та аналіз стану надходження доходів до місцевого бюджету;

3.22. організовує виконання районного бюджету, забезпечує разом з іншими структурними підрозділами районної державної адміністрації, виконавчими органами сільських, селищних рад, територіальними органами Міндоходів, територіальними органами Казначейства надходження доходів до районного бюджету та вжиття заходів до ефективного витрачання бюджетних коштів;

3.23. забезпечує захист фінансових інтересів держави;

3.24. готує і подає відповідній місцевій раді офіційні висновки про перевиконання (недовиконання) дохідної частини загального фонду відповідного місцевого бюджету для прийняття рішення про внесення змін до такого бюджету, а також про обсяг залишку коштів загального та спеціального (крім власних надходжень) фондів місцевого бюджету;

3.25. проводить моніторинг змін, що вносяться до відповідного бюджету;

3.26. за рішенням відповідної місцевої ради розміщує тимчасово вільні кошти місцевих бюджетів на вкладних (депозитних) рахунках банків;

3.27. інформує керівництво районної державної адміністрації про стан виконання районного бюджету за кожний звітний період та подає їм на розгляд річний та квартальний звіти про виконання районного бюджету;

3.28. розглядає звернення щодо виділення коштів з резервного фонду бюджету та готує пропозиції щодо прийняття відповідних рішень;

3.29. проводить на основі статистичної, фінансової та бюджетної звітності прогнозні розрахунки аналізу економічного і фінансового стану галузей економіки відповідної адміністративно-територіальної одиниці, готує пропозиції щодо визначення додаткових джерел фінансових ресурсів;

3.30. перевіряє правильність складення і затвердження кошторисів та планів використання коштів установами і організаціями, які фінансуються з районного бюджету;

3.31. розглядає в установленому законодавством порядку звернення громадян, підприємств, установ і організацій;

3.32. опрацьовує запити і звернення народних депутатів України та депутатів відповідних місцевих рад;

3.33. готує (бере участь у підготовці) у межах своїх повноважень проекти угод, договорів, меморандумів, протоколів зустрічей делегацій і робочих груп;

3.34. бере участь у розробленні пропозицій з удосконалення структури районної державної адміністрації, готує пропозиції щодо визначення чисельності працівників, фонду оплати їх праці, витрат на утримання районної державної адміністрацій та здійснює контроль за витрачанням таких коштів;

3.35. здійснює контроль за дотриманням бюджетного законодавства щодо районних бюджетів на всіх стадіях бюджетного процесу;

3.36. застосовує попередження про неналежне виконання бюджетного законодавства з вимогою щодо усунення порушення бюджетного законодавства;

3.37. приймає рішення про застосування заходів впливу за порушення бюджетного законодавства, визначених пунктами 2-5 та 7 частини першої статті 117 Бюджетного кодексу України, у межах установлених повноважень на підставі протоколу про порушення бюджетного законодавства або акта ревізії та доданих до них матеріалів, зокрема, щодо:

- зупинення операцій з бюджетними коштами;

- призупинення бюджетних асигнувань;

- зменшення бюджетних асигнувань;

- повернення бюджетних коштів до відповідного бюджету;

- безспірне вилучення коштів з місцевих бюджетів;

3.38. забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої він є;

3.39. постійно інформує населення про стан здійснення визначених законом повноважень;

3.40. здійснює повноваження, делеговані органами місцевого самоврядування;

3.41. забезпечує у межах своїх повноважень виконання завдань мобілізаційної підготовки, цивільного захисту населення, дотримання вимог законодавства з охорони праці та пожежної безпеки;

3.42. організовує роботу з укомплектування, зберігання, ведення обліку та використання архівних документів;

3.43. забезпечує у межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом;

3.44. бере участь у вирішенні відповідно до законодавства колективних трудових спорів (конфліктів);

3.45. забезпечує захист персональних даних;

3.46. забезпечує створення належних виробничих та соціально-побутових умов для працівників підрозділу;

3.47. здійснює інші передбачені законом повноваження.


4. Управління має право:

- одержувати в установленому законодавством порядку від інших структурних підрозділів районної державної адміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності та їх посадових осіб інформацію, документи і матеріали з питань, що виникають під час складання, розгляду, затвердження і виконання бюджетів та звітування про їх виконання;

- залучати фахівців інших структурних підрозділів районної державної адміністрації, підприємств, установ та організацій, об’єднань громадян (за погодженням з їх керівниками) до розгляду питань, що належать до компетенції управління;

- вносити в установленому порядку пропозиції щодо удосконалення роботи районної державної адміністрації;

- користуватися в установленому порядку інформаційними базами органів виконавчої влади, системами зв’язку і комунікацій, мережами спеціального зв’язку та іншими технічними засобами;

- скликати в установленому порядку наради з питань, що належать до компетенції управління.

 

5. Управління в установленому законодавством порядку та у межах своїх повноважень взаємодіє з іншими структурними підрозділами, апаратом районної державної адміністрації, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями з метою створення умов для провадження послідовної діяльності щодо строків, періодичності одержання і передачі інформації, необхідної для належного виконання покладених на нього завдань та здійснення запланованих заходів.

Управління фінансовим управлінням, права та обов’язки керівника.

 

6. Керівник управління призначається на посаду і звільняється з посади головою районної державної адміністрації згідно із законодавством про державну службу за погодженням із Одеською обласною державною адміністрацією.

 

7. Керівник управління має заступника, який призначається та звільняється з посади головою районної державної адміністрації за поданням керівника управління..

 

8. Керівник управління:

8.1. здійснює керівництво управлінням, несе персональну відповідальність за організацію та результати його діяльності, сприяє створенню належних умов праці у підрозділі;

8.2. подає на затвердження голові районної державної адміністрації положення про управління;

8.3. затверджує положення про підпорядковані йому структурні одиниці, посадові інструкції працівників управління та розподіляє обов’язки між ними;

8.4. планує роботу управління, вносить пропозиції щодо формування планів роботи відповідної районної державної адміністрації;

8.5. вживає заходів до удосконалення організації та підвищення ефективності роботи управління;

8.6. звітує перед головою районної державної адміністрації про виконання покладених на управління завдань та затверджених планів роботи;

8.7. може брати участь у засіданнях органів місцевого самоврядування;

8.8. представляє інтереси управління у відносинах з іншими структурними підрозділами місцевої держадміністрації, міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями - за дорученням керівництва районної державної адміністрації;

8.9. видає у межах своїх повноважень накази, організовує здійснення контролю за їх виконанням.

Накази нормативно-правового характеру, які зачіпають права, свободи і законні інтереси громадян або мають міжвідомчий характер, підлягають державній реєстрації в територіальних органах Мін’юсту;

8.10. подає на затвердження голови районної державної адміністрації проекти кошторису та штатного розпису управлінняу в межах визначеної граничної чисельності та фонду оплати праці його працівників;

{Підпункт 8.10. пункту 8 набирає чинності з 1 січня 2014 року - див. пункт 4  Постанови Кабінету Міністрів України від 20 травня 2013 р. № 348} 

8.11. розпоряджається коштами у межах затвердженого в установленому порядку кошторису управління;

8.12. затверджує розпис доходів і видатків відповідного місцевого бюджету на рік та тимчасовий розпис на відповідний період, забезпечує відповідність розпису місцевого бюджету встановленим бюджетним призначенням;

8.13. призначає на посаду і звільняє з посади працівників управління;

8.14. організовує роботу з підвищення рівня професійної компетентності державних службовців управління;

8.15. проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень управління;

8.16. забезпечує дотримання працівниками управління правил внутрішнього трудового розпорядку та виконавської дисципліни;

8.17. здійснює інші повноваження, визначені законом.

 

9. Накази керівника управління, що суперечать Конституції та законам України, актам Президента України, Кабінету Міністрів України та Мінфіну, можуть бути скасовані головою районної державної адміністрації, Мінфіном або керівником відповідного структурного підрозділу місцевої держадміністрації вищого рівня.

 

10. Управління утримується за рахунок коштів державного бюджету, якщо інше не передбачено законом.

 

11. Гранична чисельність, фонд оплати праці працівників управління визначається в межах відповідних бюджетних призначень у встановленому законодавством порядку.

 

12. Штатний розпис та кошторис управління затверджуються в установленому законодавством порядку.

 

13. Управління є юридичною особою публічного права, має самостійний баланс, рахунки в органах Казначейства, печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, власні бланки.