22.01.2020

Роз’яснення щодо розроблення та затвердження містобудівної документації.

У другій половині 2018 року вступили в дію нові нормативно-правові акти, які регулюють діяльність у сфері містобудування, тому процедура розроблення, розгляду та затвердження містобудівної документації частково змінена.

Планування територій на місцевому рівні здійснюється шляхом розроблення та затвердження генеральних планів населених пунктів, планів зонування територій і детальних планів території, їх оновлення та внесення змін до них.

Генеральний план населеного пункту Є ОСНОВНИМ ВИДОМ містобудівної документації на місцевому рівні, призначеної для обґрунтування довгострокової стратегії планування та забудови території населеного пункту.

Послідовність виконання робіт з розроблення або внесення змін до генерального плану населеного пункту та документації із землеустрою визначається будівельними нормами, державними стандартами і правилами та завданням на розроблення (внесення змін, оновлення) містобудівної документації, яке складається і затверджується її замовником за погодженням з розробником.

Рішення про розроблення генерального плану приймає відповідна сільська, селищна, міська рада.

Зміни до генерального плану населеного пункту можуть вноситися не частіше, ніж один раз на п’ять років.

Виконавчі органи сільських, селищних і міських рад є замовниками, організовують розроблення (внесення змін) та подання генерального плану населеного пункту на розгляд відповідної сільської, селищної, міської ради.

Розроблення генерального плану населеного пункту здійснюється відповідно до Порядку розроблення містобудівної документації, затвердженого наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 16.11.2011                                                                                         № 290 та

ДБН Б. 1.1-15:2012 «Склад та зміст генерального плану населеного пункту».

Виконавчі органи сільських, селищних і міських рад у тому числі:

-      визначають в установленому законодавством порядку розробника генерального плану населеного пункту, встановлюють строки розроблення та джерела його фінансування;

-      повідомляють через місцеві засоби масової інформації про початок розроблення генерального плану населеного пункту та визначають порядок і строк внесення пропозицій до нього фізичними та юридичними особами.

Громадські слухання здійснюються відповідно до Порядку проведення громадських слухань щодо врахування громадських інтересів під час розроблення проектів містобудівної документації на місцевому рівні, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.11.2011 № 555;

-      звертаються до обласної державної адміністрації, щодо визначення державних інтересів для їх урахування під час розроблення генерального плану населеного пункту.

Замовник може делегувати повноваження щодо збирання державних інтересів розробнику містобудівної документації у договорі на розроблення генерального плану населеного пункту.

Замовник визначений відповідно до рішення про генерального плану населеного пункту або особа, якій делеговано повноваження щодо збору державних інтересів звертаються до Одеської обласної державної адміністрації з проханням визначити державні інтереси для їх врахування при розроблені вказаної містобудівної документації.

До листа також додається копія рішення про розроблення генерального плану населеного пункту, схема з існуючими межами населеного пункту та проектуємими межами, у разі їх зміни.

Управління з питань містобудування та архітектури Одеської обласної державної адміністрації (далі - Управління) за дорученням Одеської обласної державної адміністрації розсилає запити у відповідні служби, збирає відповіді та отримані листи з державними вимогами надсилає замовнику для подальшого їх врахування при розроблені (внесення змін) до генерального плану населеного пункту.

Звертаємо увагу, що 12.10.2018 введено в дію Закон України «Про стратегічну екологічну оцінку».

Містобудівна документація підлягає стратегічній екологічній оцінці.

Таким чином, після прийняття рішення про розроблення генерального плану населеного пункту замовник містобудівної документації повинен забезпечити здійснення стратегічної екологічної оцінки.

На першому етапі замовник звертається до Департаменту екології та природних ресурсів Одеської обласної державної адміністрації та Департаменту охорони здоров’я Одеської обласної державної адміністрації із заявою про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки (на паперових носіях та в електронному вигляді).

Заява про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки повинна містити інформацію про:

1)    замовника;

2)   вид та основні цілі генерального плану території, його зв’язок з іншими документами державного планування;

3)   те, якою мірою генеральний план визначає умови для реалізації видів діяльності або об’єктів, щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля (у тому числі щодо визначення місцезнаходження, розміру, потужності або розміщення ресурсів);

4)     ймовірні наслідки:

а)  для довкілля, у тому числі для здоров’я населення;

б)  для територій з природоохоронним статусом;

в) транскордонні наслідки для довкілля, у тому числі для здоров’я населення;

5)   виправдані альтернативи, які необхідно розглянути, у тому числі якщо генеральний план території не буде затверджено;

6)   дослідження, які необхідно провести, методи і критерії, що використовуватимуться під час стратегічної екологічної оцінки;

7)   заходи, які передбачається розглянути для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання генерального плану населеного пункту;

8)   пропозиції щодо структури та змісту звіту про стратегічну екологічну оцінку;

9)   орган, до якого подаються зауваження і пропозиції, та строки їх подання.

Заява про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки та (за наявності) проект генерального плану населеного пункту оприлюднюються шляхом розміщення на офіційному веб-сайті замовника з метою одержання та врахування зауважень і пропозицій громадськості.

Замовник повідомляє громадськість про оприлюднення заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки та (за наявності) проекту генерального плану населеного пункту у порядку, передбаченому частиною четвертою статті 12 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку», та забезпечує вільний доступ громадськості до цих документів протягом усього строку громадського обговорення.

Департамент екології Одеської обласної державної адміністрації та Департамент охорони здоров’я Одеської обласної державної адміністрації надають у письмовій формі свої зауваження і пропозиції у строк, що не перевищує 15 днів з дня отримання такої заяви.

За відсутності письмових зауважень і пропозицій протягом зазначеного строку замовник самостійно визначає обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що має бути включена до звіту про стратегічну екологічну оцінку.

Якщо замовник на підставі рекомендацій, наданих зазначеними Департаментами, приймає рішення про нездійснення стратегічної екологічної оцінки незначних змін до генерального плану населеного пункту, щодо якого раніше здійснювалася стратегічна екологічна оцінка, він оприлюднює таке рішення разом з його обґрунтуванням.

Замовник забезпечує складання звіту про стратегічну екологічну оцінку після врахування зауважень і пропозицій, отриманих у процесі громадського обговорення.

Розділ «Охорона навколишнього природного середовища», що розробляється у складі проекту генерального плану населеного пункту, одночасно є звітом про стратегічну екологічну оцінку.

Проект генерального плану населеного пункту та звіт про стратегічну екологічну оцінку оприлюднюються на офіційному веб-сайті замовника з метою одержання та врахування зауважень і пропозицій громадськості.

Повідомлення про оприлюднення проекту генерального плану населеного пункту та звіту про стратегічну екологічну оцінку публікується у друкованих засобах масової інформації (не менш як у двох), визначених замовником, та розміщується на офіційному веб-сайті замовника.

Строк громадського обговорення встановлюється замовником і не може становити менш як ЗО днів з дня оприлюднення повідомлення.

За результатами громадського обговорення замовник готує довідку про громадське обговорення, в якій підсумовує отримані зауваження і пропозиції та зазначає, яким чином у проекті генерального плану населеного пункту та звіті про стратегічну екологічну оцінку враховані всі зауваження і пропозиції.

До довідки додаються протокол громадських слухань (у разі проведення) та отримані письмові зауваження і пропозиції.

Довідка про громадське обговорення є публічною інформацією.

Для консультації з органами виконавчої влади у процесі стратегічної екологічної оцінки замовник подає проект генерального плану населеного пункту звіт про стратегічну екологічну оцінку та повідомлення про оприлюднення цих документів (на паперових носіях та в електронному вигляді) до Департаменту екології Одеської обласної державної адміністрації та Департаменту охорони здоров’я Одеської обласної державної адміністрації.

Вказані органи державної влади після отримання проекту генерального плану населеного пункту та звіту про стратегічну екологічну оцінку протягом п’яти робочих днів розмішують повідомлення про оприлюднення проекту генерального плану на своєму офіційному веб-сайті із зазначенням замовника та у строк, що не перевищує ЗО днів з дня отримання, подають замовнику в письмовій формі свої зауваження і пропозиції.

У разі неподання таких зауважень і пропозицій протягом зазначеного строку вважається, що зауваження і пропозиції відсутні.

За результатами консультацій замовник готує довідку про консультації, в якій підсумовує отримані зауваження і пропозиції та зазначає, яким чином у проекті генерального плану території та звіті про стратегічну екологічну оцінку враховані зауваження і пропозиції.

До довідки додаються отримані письмові зауваження і пропозиції. Довідка про консультації є публічною інформацією.

Громадське обговорення у процесі стратегічної екологічної оцінки проектів містобудівної документації на місцевому рівні проводиться в порядку, визначеному Законом України «Про регулювання містобудівної діяльності» для громадського обговорення проектів містобудівної документації на місцевому рівні.

Проект генерального плану населеного пункту, звіт про стратегічну екологічну оцінку та повідомлення про оприлюднення цих документів замовник подає (на паперових носіях та в електронному вигляді) до відома в Міністерство екології та природних ресурсів України та Міністерство охорони здоров’я України.

Також можливо проведення консультацій з вищезазначеними органами державної влади, отримання зауважень і пропозицій, підготовки замовником довідки про консультації та проведення громадський слухань, паралельно з проходженням процедури розгляду проекту містобудівної документації на засіданні архітектурно-містобудівної ради при Управлінні.

Управління за 20 робочих днів до розгляду на засіданні ради проекту генерального плану інформує про дату та місце такого розгляду державні органи, які відповідно до закону мають повноваження щодо розгляду містобудівної документації, та забезпечує можливість ознайомлення з її розділами (за відповідним напрямом). За результатами розгляду зазначені органи подають Управлінню свої висновки.

Після проходження всієї процедури розгляду проект містобудівної документації затверджується відповідними радами на чергових засіданнях сесії.

На підставі затвердженого генерального плану населеного пункту розробляється план земельно-господарського устрою, який після його затвердження стає невід’ємною частиною генерального плану.

План зонування території розробляється на основі генерального плану населеного пункту (у його складі або як окремий документ) з метою визначення умов та обмежень використання території для містобудівних потреб у межах визначених зон.

Розроблення плану зонування території здійснюється відповідно до Порядку розроблення містобудівної документації, затвердженого наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 16.11.2011 № 290 та ДБН Б. 1.1-22:2017 «Склад та зміст плану зонування території».

Проект плану зонування території підлягає стратегічній екологічній оцінці, за процедурою аналогічною для генерального плану населеного пункту.

План зонування території затверджується на пленарних засіданнях сільської, селищної, міської ради протягом ЗО днів з дня його подання.

Детальний план території у межах населеного пункту уточнює положення генерального плану населеного пункту та визначає планувальну організацію і розвиток частини території.

Детальний план території за межами населених пунктів розробляється відповідно до схеми планування території (частини території) району та/або області з урахуванням державних і регіональних інтересів.

Розроблення детального плану території за межами населених пунктів та внесення змін до нього здійснюються на підставі розпорядження відповідної районної державної адміністрації.

При намірах розроблення детального плану території за межами населеного пункту замовник повинен звернутися до Одеської обласної державної адміністрації для визначення державних інтересів.

Рішення про розроблення детального плану території, яка розташована в межах населеного пункту, а також внесення змін до цієї містобудівної документації приймає відповідна сільська, селищна, міська рада.

Розроблення детального плану території здійснюється відповідно до Порядку розроблення містобудівної документації, затвердженого наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 16.11.2011 № 290 та ДБН Б.1.1-14:2012 «Склад та зміст детального плану території».

Проект детального плану території підлягає стратегічній екологічній оцінці, за процедурою аналогічною для генерального плану населеного пункту.

Детальний план території у межах населеного пункту розглядається і затверджується виконавчим органом сільської, селищної, міської ради протягом ЗО днів з дня його подання, а за відсутності затвердженого в установленому цим Законом порядку плану зонування території - відповідною сільською, селищною, міською радою.

Враховуючи, що до 1 січня 2015 року рішення щодо визначення та надання містобудівних умов і обмежень на територіях, де відповідно до Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» не затверджені плани зонування або детальні плани територій, приймають уповноважені органи містобудування та архітектури з урахуванням попередніх планувальних рішень у межах встановленого законодавством строку, рекомендуємо замовляти генеральні плани території, поєднані з планами зонування території.

 

Відділ містобудування, інфраструктури та енергоефективності Ширяївської райдержадміністрації