23.07.2018

ПОРЯДОК проведення конкурсу на зайняття посад керівників закладів загальної середньої освіти Ширяївського району.

1. Загальні питання

 

1.1. Цей Порядок визначає процедуру проведення конкурсу на зайняття посади керівника закладу загальної середньої освіти (далі - конкурс), метою якого є добір осіб, здатних професійно виконувати посадові обов’язки.

1.2. Проведення конкурсу здійснюється відповідно до визначених в установленому законом та Статутом навчального закладу порядку вимог до професійної компетентності кандидата на посаду на основі оцінювання його особистих досягнень, знань, умінь і навичок, моральних і ділових якостей для належного виконання посадових обов’язків.

1.3.  Конкурс проводиться з дотриманням принципів:

забезпечення рівного доступу;

політичної неупередженості;

законності;

довіри суспільства;

недискримінації;

прозорості;

доброчесності;

надійності та відповідності методів тестування;

узгодженості застосування методів тестування;

ефективного і справедливого процесу відбору.

1.4. Дотримання принципу недискримінації під час проведення конкурсу не виключає обов’язку застосування в ході його проведення розумного пристосування для особи, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі та має інвалідність, а також можливості застосування позитивних дій відповідно до Закону України «Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні».

 

2. Умови проведення конкурсу

 

2.1. Рішення про оголошення конкурсу на зайняття вакантних посад керівників  закладів загальної середньої освіти приймає начальник відділу освіти, культури та молодіжної політики Ширяївської районної державної адміністрації.

2.2.  Конкурс проводиться поетапно:

- прийняття рішення про оголошення конкурсу та затвердження складу конкурсної комісії;

- оприлюднення рішення про оголошення конкурсу;

- приймання документів від осіб, які бажають взяти участь у конкурсі;

- попередній розгляд поданих документів на відповідність встановленим законодавством вимогам;

 

 

        - допущення кандидатів до участі у конкурсному відборі;

- проведення тестування та визначення його результатів;

- подання претендентом мотиваційного листа;

- проведення співбесіди та визначення її результатів у випадку коли двоє претендентів набрали однакову кількість балів;

-  оприлюднення результатів конкурсу.

2.3. Особи, які подали необхідні документи для участі у конкурсі, є кандидатами на зайняття посади керівника закладу загальної середньої освіти.

2.4. Документи, надіслані поштою або подані особисто в останній день приймання документів після закінчення робочого часу, не розглядаються.

 

3. Вимоги щодо оприлюднення інформації про вакантну посаду керівника закладу загальної середньої освіти  та оголошення про проведення конкурсу

 

3.1. Оголошення про проведення конкурсу на вакантну посаду керівника закладу загальної середньої освіти оприлюднюється в місцевих засобах масової інформації або на офіційному веб-сайті Ширяївської районної державної адміністрації, наступного робочого дня з дня прийняття рішення про проведення конкурсу.

3.2. В оголошенні про проведення конкурсного відбору зазначаються:

- найменування і місцезнаходження  закладу;

- найменування посади та умови оплати праці;

-кваліфікаційні вимоги до керівника закладу відповідно до Закону України «Про загальну середню освіту»;

- вичерпний перелік, остаточний термін і місце подання документів для участі у конкурсі;

- дата, місце та етапи проведення конкурсного відбору;

- прізвище та ім’я, по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію про конкурс.

3.3. В оголошенні може міститися додаткова інформація, що не суперечить законодавству.

3.4. З метою широкого поширення інформації про вакансію така інформація може бути додатково оприлюднена на інших веб-сайтах або в засобах масової інформації.

 

4. Склад, порядок формування і роботи та повноваження

конкурсної комісії

 

4.1. Конкурс на зайняття вакантної посади керівника закладу загальної середньої освіти проводить конкурсна комісія, утворена начальником відділу освіти, культури та молодіжної політики Ширяївської районної державної адміністрації (далі - Комісія).

4.2.  Конкурсна комісія утворюється у складі  осіб:

 

 

 

-представники засновника (не більше двох осіб, один з яких за посадою керівник органу-засновника);

- відділу освіти, культури та молодіжної політики (два представники);

-педагогічного колективу закладу загальної середньої освіти (один представник);

 -громадського об’єднання батьків учнів (вихованців) закладу загальної середньої освіти (один представник);

 - органу місцевого самоврядування (голова відповідної місцевої ради, на території якої знаходиться заклад);

- голова райкому Профспілки  працівників освіти Ширяївського району.

4.3. Головою комісії є начальник відділу освіти, культури та молодіжної політики Ширяївської районної державної адміністрації, який затверджує персональний склад конкурсної комісії відповідно до Закону України «Про загальну середню освіту».

4.4. До участі у роботі комісії з правом дорадчого голосу можуть бути залучені представники інших громадських об’єднань, що діють відповідно до Закону України «Про громадські об’єднання» та спеціалісти  у сфері загальної середньої освіти.

 4.5. Членом конкурсної комісії не може бути особа, яка:

- є недієздатною або дієздатність якої обмежена;

- має судимість за вчинення злочину, якщо така судимість не погашена або не знята в установленому законом порядку, або на яку протягом останнього року накладалося адміністративне стягнення за вчинення корупційного правопорушення;

- є близькою особою учасника конкурсу або особою, яка може мати конфлікт інтересів відповідно до Закону України «Про запобігання корупції».

4.6. Конкурсна комісія є повноважною за умови присутності на її засіданні не менше двох третин від її затвердженого складу. Конкурсна комісія приймає рішення більшістю від її затвердженого складу. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови конкурсної комісії.

4.7. Конкурсна комісія та її члени діють на засадах неупередженості, об’єктивності, незалежності, недискримінації, відкритості, прозорості. Не допускається будь-яке втручання в діяльність конкурсної комісії, тиск на членів комісії та учасників конкурсу, зокрема з боку засновника, його представників тощо.

4.8. Засідання конкурсної комісії є правомочним, якщо на ньому присутні не менш як дві третини її членів.

4.9. Начальник відділу освіти, культури та молодіжної політики Ширяївської районної державної адміністрації визначає з числа працівників відділу освіти, культури та молодіжної політики Ширяївської РДА осіб, які будуть виконувати функції адміністраторів під час проведення конкурсного відбору на посади керівників закладів загальної середньої освіти.

 

5.  Прийняття та розгляд документів для участі в конкурсі

 

5.1.  Для участі у конкурсі подають  такі документи:

 

 

 

- заяву про участь у конкурсі з наданням згоди на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»;  

- автобіографію та резюме;

- копію паспорта громадянина України;

- копію документа про вищу освіту;

- копію трудової книжки чи інших документів, що підтверджують стаж педагогічної роботи не менше трьох років на момент їх подання;

- довідку про відсутність судимості;

- мотиваційний лист довільної форми.

5.2. Особа може надати інші документи, які можуть підтверджувати її професійні та/або моральні якості.

5.3. Визначені у цьому пункті документи подаються особисто (або уповноваженою згідно з довіреністю особою) до конкурсної комісії у двадцятиденний термін, з дня оприлюднення оголошення про проведення конкурсу.

        5.4.  Упродовж п’яти робочих днів з дня завершення строку подання документів для участі в конкурсі конкурсна комісія:

- перевіряє подані документи на відповідність установленим законодавством вимогам;

- приймає рішення про недопущення до участі у конкурсі осіб, які подали не всі документи, необхідні для участі в конкурсі відповідно до вимог законодавства, або подали документи після завершення строку їх подання;

-оприлюднює на веб-сайті Ширяївської районної державної адміністрації перелік осіб, яких допущено до участі у конкурсному відборі (далі – кандидати).

5.5. Кандидати, документи яких не відповідають встановленим вимогам, до конкурсу не допускаються, про що їм повідомляє відділ освіти, культури та молодіжної політики Ширяївської районної державної адміністрації.

 

6. Проведення оцінювання кандидатів на зайняття

вакантних посад директорів закладів загальної середньої освіти

 

6.1. Конкурс проводиться у три етапи:

І етап – тестування, яке складається державною мовою;

ІІ етап - презентація та оцінювання мотиваційного листа кандидата на зайняття вакантної посади керівника закладу загальної середньої освіти;

ІІІ етап – співбесіда.

6.2. Перелік тестових питань затверджується начальником відділу освіти, культури та молодіжної політики Ширяївської районної державної адміністрації. 

6.3. Тестування проходить у присутності не менш як двох третин членів конкурсної комісії.

6.4. Тестування проводиться з метою визначення рівня знань       законодавства  України  у сфері загальної  середньої освіти,  зокрема  Законів

 

 

 

 

України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», а також інших нормативно-правових актів у сфері загальної середньої освіти, Концепції реалізації державної  політики  у  сфері  реформування загальної середньої

освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14 грудня 2016 року № 988.

6.5. Завдання включають 60 тестових питань. Кожне питання повинно передбачати чотири варіанти відповіді, один з яких є правильним.

6.6. Під час проведення тестування його учасникам забороняється користуватися додатковими електронними приладами, підручниками, навчальними посібниками, іншими матеріалами, а також спілкуватись один з одним. У разі порушення зазначених вимог кандидат відсторонюється від подальшого проходження конкурсу, про що складається відповідний акт, який підписується присутніми членами конкурсної комісії.

6.7. Загальний час для проведення тестування становить 60 хвилин.

6.8. Визначення результатів тестування: 1 правильна відповідь – 1 бал.  

6.9. Після закінчення часу, відведеного на складення тестування,  конкурсною комісією проводиться перевірка складання тестів та оголошуються результати.

        6.10. До наступного етапу конкурсу допускаються кандидати, які відповіли правильно на 40 тестових питань і більше, які претендують на заміщення вакантної посади керівника закладу загальної середньої освіти.

ІІ етап конкурсу на зайняття вакантної посади керівника закладу загальної середньої освіти проводиться наступного дня після проведення тестування.

6.11. Оцінювання мотиваційного листа кандидата проводяться з метою об’єктивного з’ясування спроможності кандидатів використовувати свої знання, досвід під час виконання посадових обов’язків, а також з метою комплексної перевірки кандидатів на відповідність професійній компетентності, оцінки комунікаційних якостей, а також можливості покращити якість освіти та рівень знань учнів відповідного закладу.

6.12. Для оцінювання мотиваційного листа кандидата використовується така система:

3 бали виставляється кандидатам, які успішно презентували мотиваційний лист;

1 бал виставляється кандидатам, які презентували мотиваційний лист, що відповідає мінімальним вимогам;

0 балів виставляється кандидатам, які не зуміли презентувати мотиваційний лист.

6.13. Визначення результатів презентації мотиваційних листів кандидатів здійснюється кожним членом конкурсної комісії індивідуально та вноситься до відомості про результати  оцінювання мотиваційного листа.

        Остаточною оцінкою у балах за завдання є середнє арифметичне значення індивідуальних оцінок членів конкурсної комісії.

 

 

6.14. Співбесіда проводиться у випадку однакової оцінки двох кандидатів за результатами тестування та презентації мотиваційного листа з метою оцінки відповідності досвіду, досягнень, компетенції, особистих якостей вимогам до професійної компетентності кандидата та до відповідних посадових обов’язків та визначення єдиного переможця конкурсу.

6.15. Перелік вимог, відповідно до яких повинно бути проведено співбесіду, визначається конкурсною комісією згідно з умовами проведення конкурсу.

6.16. Співбесіду проводить конкурсна комісія. У разі потреби можуть бути присутні залучені спеціалісти.

6.17. За результатами співбесіди визначається єдиний кандидат, який отримує 2 бали та інший кандидат, який отримує 1 бал згідно голосування членів конкурсної комісії.

 

7. Оприлюднення результатів конкурсу

 

7.1.  Конкурсна комісія упродовж трьох робочих днів з дня завершення конкурсного відбору визначає переможця конкурсу та оприлюднює результати конкурсу на офіційному веб-сайті засновника та закладу освіти (у разі його наявності).

7.2.  Конкурсна комісія визнає конкурс таким, що не відбувся, якщо:     

- відсутні заяви про участь у конкурсі;

- до участі у конкурсі не допущено жодного кандидата;

- жоден з кандидатів не визначений переможцем конкурсу.

7.3. У разі визнання конкурсу таким, що не відбувся, проводиться повторний конкурс.

7.4. Призначення керівника закладу загальної середньої освіти відповідно до ч.2 ст. 26 Закону України «Про загальну середню освіту» здійснюється наказом начальника відділу освіти, культури та молодіжної політики Ширяївської районної державної адміністрації за погодженням з головою Ширяївської районної  державної адміністрації. Призначення керівників закладів загальної середньої освіти здійснюється за результатами конкурсного відбору, що проводиться шляхом укладення контракту.

                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                         Додаток до Порядку

Конкурсній комісії відділу освіти, культури та молодіжної політики Ширяївської РДА щодо заміщення вакантних посад керівників закладів загальної середньої освіти Ширяївського району,

(прізвище, ім’я та по батькові кандидата)

який (яка) проживає за адресою: _____________________________

_____________________________,

номер телефону _________________

 

ЗАЯВА

 

Прошу допустити мене до участі в конкурсі на зайняття посади
директора __________________________________________________________________

та надаю згоду на обробку персональних даних відповідно Закону України «Про захист персональних даних».

Додаток: копія паспорта, автобіографія або резюме, копія документів про освіту, копія трудової книжки, довідка про відсутність судимості, мотиваційний лист.

.

“___” __________ 20___ р.                                                              __________

 

 

 

 

Додаток до Порядку

ЗВЕДЕНА ВІДОМІСТЬ
середніх балів

Прізвище, ім’я

та по батькові кандидата

Види оцінювання

Оцінка члена комісії № 1

Оцінка члена комісії № 2

Оцінка члена комісії № 3

Оцінка члена комісії № 4

Оцінка члена комісії № 5

Оцінка члена комісії № 6

Оцінка члена комісії № 7

Середній бал*

Кандидат № 1

Тестування

 

 

 

 

 

 

 

 

Співбесіда

 

 

 

 

 

 

 

 

Сума балів

 

 

 

 

 

 

 

 

Кандидат № 2

 

Тестування

 

 

 

 

 

 

 

 

Співбесіда

 

 

 

 

 

 

 

 

Сума балів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Голова Конкурсної комісії

 

_______________
(підпис)

 

                ________________________
            (прізвище, ім’я та по батькові)

 

ПІДСУМКОВИЙ РЕЙТИНГ КАНДИДАТІВ

Прізвище, ім’я та по батькові кандидата

Загальна кількість балів

Рейтинг

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Голова Конкурсної комісії

 

___________________
(підпис)

 

______________________
(прізвище, ім’я та по батькові)