RSS    .:::23.09.2014 :::.   

 


 

Архів і засоби масової інформації

НОВИЙ ПЕРЕЛІК ТИПОВИХ ДОКУМЕНТІВ ТА СТРОКИ ЇХ ЗБЕРІГАННЯ

Наказ Мін”юсту від 12.04.2012р. №578/5 „Про затвердження Переліку типових документів, що створюються під час діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування, інших установ, підприємств та організацій, із зазначенням строків зберігання документів” набере чинності з 01.01.2013 року.

Мін”юст затвердив новий Перелік типових документів, що створюються під час діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування, інших установ, підприємств та організацій, із зазначенням строків зберігання документів.
Перелік включає типові документи, що створюються під час документування однотипних (загальних для всіх) управлінських функцій, виконуваних органами державної влади та місцевого самоврядування, іншими установами, підприємствами та організаціями незалежно від функціонально-цільового призначення, рівня і масштабу діяльності, форми власності а також документацію, що створюється внаслідок виробничої та науково-технічної діяльності організацій.
Крім того до Переліку включено також окремі види документів нетипового характеру.
Перелік є нормативно-правовим актом, призначеним для використання всіма організаціями при визначенні строків зберігання документів, їх відборі на постійне та тривале (понад 10 років) зберігання або для знищення.
Перелік може використовуватися також фізичними особами – СПД.
Строки зберігання документів, визначені у Переліку, є мінімальними, їх не можна скорочувати. Продовження в організаціях строків зберігання документів, передбачених Переліком, допускається у випадку, якщо ця потреба спричинена специфічними особливостями роботи конкретної організації.
З набранням чинності наказу Мін”юсту від 12.04.2012р. №578/5 втратить чинність наказ Головного управління при КМУ від 20.07.1998р. №41
„Про затвердження Переліку типових документів”.

Номенклатура справ є обов”язковим документом для кожного підприємства.

Дата вступу в силу нового Переліку співпадає з початком календарного та діловиробничого року. Отже усі установи, підприємства, організації та усі новостворені юридичні особи незалежно від функціонально-цільового призначення, рівня і масштабу діяльності, форми власності мають переглянути і уточнити, затвердити та підготувати для погодження ЕПК Державного архіву Одеської області номенклатуру справ.
Номенклатура справ – це проіндексований перелік заголовків справ, створюваних у ході діяльності, систематизований у відповідному порядку із зазначенням строків зберігання цих справ.

Розроблення номенклатури справ покладається на службу діловодства підприємства (канцелярію, загальний відділ, відділ діловодства, секретаря тощо).
Якщо на новоствореному чи діючому підприємстві вчасно не зробити номенклатуру справ, то в подальшому буде складно групувати документи у справи, не буде забезпечено належного обліку та пошуку справ і неможливим стане відбір документів для зберігання. Тому підготовка номенклатур справ є одним із найважливіших завдань кожної установи, підприємства, організації та кожної новоствореної юридичної особи незалежно від функціонально-цільового призначення, рівня і масштабу діяльності, форми власності. 

Начальник архівного відділу
райдержадміністрації
С. Косс

«Земельні питання – в архівних довідках»

Останнім часом все частіше до архіву звертаються громадяни району, міста, яким необхідні правові документи на індивідуальні присадибні земельні ділянки, домоволодіння, які розташовані на території району. Це пов»язано з проведенням комплексу заходів щодо приватизації земельних ділянок, отриманням земельних сертифікатів, актів, переоформленням земельних ділянок .
Частіше за все, звертаючись до архіву, громадяни не знають, який саме архівний документ їм потрібен для подання в установленому порядку до організацій, що займаються виготовленням технічної документації із землеустрою, складанням актів на право власності на земельні ділянки.
Тому зупинимось на цьому питанні детальніше.
Самим важливим документом є :
рішення сесії (виконавчого комітету) Ширяївської селищної ради чи сільської ради, на території якої знаходиться будинок (земельна ділянка), про відведення та закріплення земельних ділянок громадянам під індивідуальну забудову або для обслуговування будинку та для ведення особистого підсобного господарства. Саме цим правовим
актом встановлюється площа земельної ділянки, відведеної пі д забудову майбутньому забудовнику.
Якщо земельна ділянка знаходилась поза межами села, то такі розпорядження видавались Ширяївською районною державною адміністрацією.
Документи мають таку назву:

«Про виділення земельних ділянок громадянам під індивідуальне житлове будівництво»;
«Про виділення земельної ділянки для ведення особистого підсобного господарства, для садівництва»;
«Про передачу земель у приватну власність»;
«Про видачу державного акту на право приватної власності на земельну ділянку» та ін..

Якщо заявник знає номер рішення і дату його при йнятт я, то проблем з його пошу ком не виникає. У випадку, якщо такі дані невідомі заявнику чи загублені, необх ідно зібрати наступні відомості :
-
як ою сесією (викон комом) при ймалось рішення ;
-
номер рішення і дата;
-
прізвище, ім я та по батькові забудовни ка;
-
адрес а земельної ділянки (на момент відведення).
Наш
і рекомендації громадянам, які звертаються до архіву: якщо у Вас немає ніяких даних на забудову, рекомендуєм о звернутись в наступні орган ізації :
- КП «Ширяївське БТІ» (бюро технічної інвентаризації);
- відділ регіонального розвитку, будівництва і архі тектури, де є плани земельних ділянок .
Якщо у Вас
є перелічені документи, то ймовірність виявлення необх ідного архівного документа значно зр осте.
Уважно вивчіть документи, які у Вас вже є по Вашій земельн ій ділянці та забудові. Часто в старих домов их книгах, договорах на право за будови, планах земельної ділянки та ін . уже зафіксован і номер і дата необхід ного Вам рі шення. П ісля закінчення будівництва державною комісією складається Акт про приймання в експлуатаці ю закінченого будівництва і ндиві дуального житлово го будинку і в изнаєт ься право влас ності за громадянами. Даний Акт так ож затверд жуєть ся рішенням викон кому.
Для відома громадян , яким необхідно отримати архівні довідки для виготовлення державних актів на землю, право власності на будівництво, підтвердження кількості земельної ділянки .
На зберіганні в архівному відділі документи селищної та сільських рад, районної ради, районної державної адміністрації з 1968 по 2006 роки. Документи з 2007 року по теперішній час на зберіганні у вказаних установах.

На допомогу заявникам на водимо приклад відомостей про фонди в архі вному відділі Ширяївської райдержадмі ністрац ії, з вказівкою хронологіч них рамок документів, що в них знаходяться:
-
Ширяївська селищна рада та її виконком - 1969-2007рр.;
-
Миколаївська сільська рада та її виконком – 1972-2007рр;
- Жовтнева сільська рада та її виконком – 1972-2007рр.;
- Олександрівська сільська рада та її виконком – 1971-2006рр.
Архівний відділ райдержадміністрації проводить прийом в понеділок та четвер з 9.00 до 13.00.
Якщо виникають додаткові питання, будь ласка, звертайтесь за телефоном: 2-19-23.
Адреса архівного відділу: смт.Ширяєве вул.Калініна, 82 (приміщення старої школи, 2-й поверх) .
 

 Начальник архі вного
відділу райдержадміністрації С.Я.Косс

Зберігаємо архівну спадщину

 

Кожна людина протягом свого життя хоч раз звертається до архівів з різних питань.

Архівний відділ Ширяївської районної державної адміністрації створений для зберігання документів, закінчених у діловодстві, користування ними із службовою, виробничою, науковою та іншою метою, а також для захисту законних прав і інтересів громадян. Відділ забезпечує збереженість та державний облік документів Національного архівного фонду. Документами архіву користуються структурні підрозділи установи-фондоутворювача, інші установи, громадські організації для вирішення питань політичного, економічного, соціально-культурного розвитку, а також громадяни з метою забезпечення захисту своїх прав і законних інтересів.Архівний відділ виконує запити юридичних осіб та заяви громадян, видає їм архівні довідки, копії, витяги соціально- правового характеру, необхідні для задоволення їх прав і законних інтересів.

В архівному відділі зберігаються документи 118 фондів, з них 22 фонди періоду незалежності, це складає близько 11376 справ Національного архівного фонду. Це документи з основної діяльності органів виконавчої влади, місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій району.

Архівним відділом проводиться робота з поновлення та збереження документів архівно-культурної спадщини району, перевіряється додержання та виконання Закону України «Про національний архівний фонд та архівні установи» в організаціях, установах та підприємствах району.

Ми живемо в такий час, коли змінюються форми власності, реорганізовуються сільськогосподарські підприємства, проводиться ліквідація і самоліквідація підприємств. Керівникам підприємств необхідно думати не лише про поділ майна, а й про збереження документів. Адже за ними стоять долі людей. Треба захистити права громадян на одержання довідок соціально-правового характеру, підтвердження трудового, пільгового стажу роботи.

При ліквідації підприємств, організацій документи з особового складу повинні бути описані та упорядковані, а потім передані на зберігання до трудового архіву. Термін зберігання цих документів – 75років.

Тільки документально можна підтвердити стаж роботи, взявши довідку про заробітну плату або витяг з протоколу про роботу певної особи в установі, організації, на підприємстві. Тому звертаюсь до керівників підприємств, які припинили свою діяльність: обов язково здавайте документи до архіву, за цими документами вирішуються долі Ваших людей.

 

С.Я.Косс

Начальник архівного відділу

райдержадміністрації

 

- перелік публікацій в періодиці та оцифровані версії(або тексти)статей

Стаття опублікована в газеті «Промінь» за 22 грудня 2010року під назвою «Архіви є носіями культурної і історичної спадщини».

Дата оновлення : 17.07.2013

 
 

 22.09.14 До уваги виборців ...

19.09.14 Актуально і на часі ...

17.09.14 Благодійність земляків ...

12.09.14 ПОЗАЧЕРГОВІ ВИБОРИ НАРОДНИХ ДЕПУТАТІВ УКРАЇНИ 26 ЖОВТНЯ 2014 РОКУ ...

11.09.14 XV ВСЕУКРАЇНСЬКА ВИСТАВКА-ФОРУМ «УКРАЇНСЬКА КНИГА НА ОДЕЩИНІ» ...

08.09.14 Подяки від командування ...

03.09.14 РОБОТА РАЙОННОГО КОМІТЕТУ ТОВАРИСТВА ЧЕРВОНОГО ХРЕСТА ...

01.09.14 Одеська обласн а державн а адміністрація ...

01.09.14 Вітання Президента України з нагоди Дня знань ...

29.08.14 Вшанували ветеранів ...

29.08.14 УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ № 690/2014 ...

29.08.14 Звернення Президента України щодо дострокових парламентських виборів 26 жовтня ...

22.08.14 Фонд Фурсіна встановив кондиціонери у військовому госпіталі ...

22.08.14 Голова Громадської ради привітав з ювілеєм ...

22.08.14 Урочистості з нагоди Дня Державного прапора України та Дня незалежності ...


 Розробка, дизайн та розміщення: КП "Обласний інформаційно-аналітичний центр" © | телефон (0482) 429820 | 2011 р.